B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

2.1.2.1 Geschiedenis Patristiek Serie Kerkvaderteksten en Monastieke Cahiers

KV 01
De Verdedigers van het Geloof (De Apologeten)
Tweede herziene druk

Aanvallen van binnen en van buiten bedreigden de jonge Kerk, zodat de geschriften van deze eerste 'theologen' van de Kerkvooral het karakter vanverdediging dragen. Dankzij hen beschikken we nu over een nauwkeurige beschrijving van het leven als christen tijdens de eerste eeuwen van het christendom.

Kerkvaders 1, Abdij Bethlehem, 1984, pap, 173 pp, € 10.35, KV1
winkelwagen
KV 02
De Heilige Ireneus van Lyon
Tweede herziene uitgave

De bisschop van de oecumene tijdens de tweede eeuw. Deze monografie omvat zijn leven, zijn strijd voor de vrede en zijn verdediging van de rechte leer. Verschillende bijgevoegde teksten illustreren zijn vroomheid, en bovenal zijn liefde voor Christus en de Kerk.

Kerkvaders 2, Abdij Bethlehem, 1991, pap, 122 pp, € 8.40, KV2
winkelwagen
KV 07
De Heilige Athanasius: leven, spiritualiteit, werken
De heilige Athanasius is bekend om zijn heldhaftige strijd voor het rechte geloof tegen de arianen. Hij schreef talloze dogmatische en ascetische geschriften, maar steeds vanuit zijn hartstochtelijk bewogen christen-zijn. Hij wil boven alles zijn medemens ertoe brengen de Heer lief te hebben. In zijn beroemde 'Leven van Antonius, abt', waaruit enkele passages zijn opgenomen, toont hij aan hoe hij het monastieke leven van binnenuit kende.
Kerkvaders 7, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1982, pap, 229 pp, € 12.10, KV7
winkelwagen
KV 08
De Heilige Basilius de Grote
Deze voornaamste van de oosterse kerkvaders en grootste van de bisschoppen- monniken, was de bestrijder van de ketterijen over de Persoon van de Heilige Geest en de verdediger van de Niceaanse geloofsbelijdenis. Toch was hij allereerst monnik, bezieler van meerdere kloosters, vader van het Griekse monastieke leven. In deze monografie is tevens een bloemlezing van zijn werken opgenomen.
Kerkvaders 8, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 187pp, € 10.25, KV8
winkelwagen
KVC 02 Ignatius van Antiochie / Polycarpus van Smyrna
Zeven brieven / Brief en martelaarsakte
Het geestelijk testament van Ignatius, in briefvorm geschreven op de weg naar het martelaarschap. Het tweede deel is de martelaarsakte van Polycarpus, een aangrijpend document over de tachtigjarige bisschop van Smyrna.
Kerkvaderteksten met commentaar 2, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 223 pp, € 11.80, KVC2
winkelwagen
   
KVC 03
De Didache. Leer van de twaalf apostelen
UITVERKOCHT
Kerkvaderteksten met commentaar 3, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 77 pp, € 12.00
winkelwagen
KVC 04
Clemens van Rome: Brief aan de kerk van Korinthe
Nog voor de laatste evangelien geschreven werden, richtte paus Clemens van Rome zijn brief aan de Kerk van Korinte om haar te overreden trouw te blijven aan het ene Lichaam van Christus.
Kerkvaderteksten met commentaar 4, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 117 pp, € 6.75, KVC4
winkelwagen
KVC 06 Hippolytus van Rome
De apostolische overlevering / Eucharistische gebeden uit de traditie
Dit document is in zijn geheel van uitzonderlijk belang voor de geschiedenis van de liturgie. Levensecht komen de beschrijvingen over van Eucharistie, Doopsel, bisschopswijding, catechese, agape en andere liturgische gebruiken uit de jonge Kerk. Met een representatieve bloemlezing van oud-kerkelijke eucharistische gebeden.
Kerkvadersteksten met commentaar 06, Abdij Bethlehem, 1984, pap, 101 pp, € 7.30, KVC6
winkelwagen
KVC 08 Origenes
Het gebed
Deze 'parel' van heel het oeuvre van Origenes, zoals een auteur uit de vorige eeuw dit werkje noemde, straalt hier in heel zijn glans: de inhoud is verrassend, boeiend en uiterst belangrijk om de diepe religieuze ervaring van Origenes te leren kennen: nauw verbonden met de Schrift vanwaaruit hij wilde leven.
Kerkvaderteksten met commentaar 8, Abdij Bethlehem, 1991, pap, 137 pp, € 8.40, 9789071837357
winkelwagen
KVC 09 Gregorius van Nyssa
Over het leven van Mozes de wetgever, traktaat over de volmaaktheid wat de deugd betreft
Dit boek van 'de vader van de christelijke mystiek', behandelt eerst de historische, vervolgens de mystieke weg van Mozes met het volk Israel in de woestijn. Het is een van de beroemdste mystieke werken uit de Oudheid. Het thema ervan zou men kunnen noemen 'Altijd hoger, altijd verder'. Mozes stormde af op het onbekende, de Onbekende, God, die men nooit in het gezicht kan zien, alleen maar op de rug
Kerkvaderteksten met commentaar 9, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1992, pap, 161 pp, € 9.90, 9789071837388
winkelwagen
   
KVC 10 Maximus Confessor
Verklaring van het Onze Vader
Het belang van deze tekst, door de tijden heen, kan moeilijk overschat worden, wanneer er van dit werk niet minder dan tweeenveertig handschriften te vinden zijn, in en buiten Europa. Een wetenschappelijk belang, uiteraard: Maximus toont zich een bekwaam theoloog en filosoof. Toch was hij in de eerste plaats monnik, en zijn studiewerk stond zeker in dienst van zijn persoonlijk gebedsleven. Dit eerder kleine werk verdient dan ook ten volle de aandacht en de waardering van de lezer.
Kerkvaderteksten met commentaar 10, Abdij Bethlehem, 1993, pap, 75 pp, € 5.30, 9789071837470
winkelwagen
KVC 11 Vromen, F.
Mysteries vieren met paus Leo de Grote: twintig preken voor het liturgisch jaar
Twintig preken voor het liturgisch jaar Het literaire werk van Leo de Grote houdt allernauwst verband met zijn pontificaat: zijn zevenennegentig preken -hij is de eerste bisschop van Rome die ons een collectie preken heeft nagelaten -tonen hem als herder van zijn Romeinse christenen, zijn bisdom. Op zijn eigen manier heeft hij getracht om de gevierde heilsgeheimen van het liturgisch jaar tot geleefde werkelijkheid te doen worden voor al zijn toehoorders.
Kerkvaderteksten met commentaar 11, Abdij Bethlehem, 2001, pap, 172 pp, € 11.90, 9789071837678
winkelwagen
KVC 12 Bartelink, G.J.M.
Hieronymus als exegeet: een keuze van teksten in Nederlandse vertaling met inleiding en commentaar
Van het uitgebreide oeuvre van Hieronymus (ca. 345-420), die als geleerd bijbelkenner al zijn tijdgenoten overtrof, is opmerkelijk weinig in het Nederlands vertaald. Als exegeet heeft hij eveneens zijn sporen verdiend. De hier aangeboden bloemlezing is dan ook een welgekomen aanvulling van het hiaat.
Kerkvaderteksten met commentaar 12, Abdij Bethlehem, 2001, pap, 239pp, € 16.60, 9789071837661
winkelwagen
MC 01 Willem van St Thierry
Commentaar op het Hooglied
tweede herziene druk

In het diepste van zijn hart kan de mens de liefde bezingen, die -met de hulp van de Heilige Geest -door de overweging van het Hooglied in hem kan ontvlammen.

Monastieke Cahiers 1, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1984, pap, 260 pp, € 13.75, MC1
winkelwagen
MC 02 Marcus de Kluizenaar
Marcus de Kluizenaar: Drie monastieke werken
Het Jezusgebed en de Memoria Dei -de voortdurende, dankbare herinnering aan de weldaden van de Heer -een waar richtsnoer voor wie de weg van het gebed wil gaan.
Monastieke Cahiers 02 - Filokalia, Abdij Bethlehem, 1985, pap, 115 pp, € 7.25, MC2
winkelwagen
   
MC 05 Leontios van Neapolis
Leven van Symeon de Dwaas
UITVERKOCHT
Monastieke Cahiers 5, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1990, pap, 91 pp, € 6.00
winkelwagen
   
MC 07 Willem van St.-Thierry
Meditaties
UITVERKOCHT
Monastieke Cahiers 07, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 164 pp, € 9.10
winkelwagen
MC 08 Tito Colliander
De weg der Asceten. Inwijding in het geestelijk leven
Een Fins huisvader beschrijft, vanuit de actualiteit van het eigen overgevulde leven, een weg voor elke christen die verlangt te leven in Gods aanwezigheid. Gevoed met de spiritualiteit van de woestijntraditie, komt hij op deze wijze tot intens gebed. Zijn boodschap aan de moderne mens klinkt verrassend hedendaags.
Monastieke Cahiers 08, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1983, pap, 95 pp, € 6.95, MC8
winkelwagen
MC 12-13 Anonyma
Vaderspreuken
Een authentieke initiatie in het monastieke leven. Eeuwenoud, blijven de vaderspreuken een actuele taal spreken; meestal gericht tot een bepaalde leerlingmonnik, houden zij een boodschap in voor elkeen - monnik en leek - die ze leest en overweegt met een ontvankelijk hart.
Monastieke Cahiers 12-13, Abdij Bethlehem, 1990, pap, 281 pp, € 18.15, 9789071837302
winkelwagen
MC 14
Vaderspreuken/ Aanvullende spreuken
Een authentieke initiatie in het monastieke leven. Eeuwenoud, blijven de vaderspreuken een actuele taal spreken; meestal gericht tot een bepaalde leerlingmonnik, houden zij een boodschap in voor elkeen - monnik en leek - die ze leest en overweegt met een ontvankelijk hart.
Monastieke Cahiers 14, Abdij Bethlehem, 1989, pap, 269 pp, € 16.75, 9789071837234
winkelwagen
MC 15 Sint Bernardus
Sint Bernardus over Sint Benedictus
Een verzamelwerk van drie traktaten, die de grote heilige Bernardus van Clairvaux schreef over zijn geliefde monastieke vader, de heilige Benedictus, en diens Regel. De liefde voor de deemoed vormt de grondtoon van deze drie werken.
Monastieke Cahiers 15, Abdij Bethlehem, 1980, pap, 191pp, € 10.40, MC15
winkelwagen
MC 16
Bidden met Benedictus
Voor de echte godzoeker die Benedictus profileert in zijn Regel -en is niet elke christen een godzoeker volgens de eigen roeping? -worden de kenmerken van het gemeenschapsgebed aanloop en bron tot voortdurend gebed.
Monastieke Cahiers 16, Abdij Bethlehem, 1980, pap, 180 pp, € 10.20, MC16
winkelwagen
MC 17
Leven, getuigenissen, brieven van de heilige Antonius abt
Het is Christus zelf die overwint in Antonius, wanneer hij in de woestijn de strijd aanbindt met de machten van het kwaad in en rondom hem. En als nieuwe mens, herschapen in de Heer, treedt hij uit zijn eenzaamheid de mensen tegemoet. Gods barmhartigheid doorstraalde deze 'vader van alle monniken' zodat hij zelf liefde er mededogen werd voor de kleine en zondige mens.
MC Monastieke cahiers 17, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 363 pp, € 18.60, MC17
winkelwagen
MC 18 Noelle Devilliers
Antonius de Grote: vader van alle monniken
Monastieke Cahiers 18, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 169 pp, € 9.75, MC18
winkelwagen
MC 19 Jean Lafrance
Het Gebed van het Hart
Wie verlangend de pelgrimstocht naar het hart wil gaan, waar de Geest verzucht wie van het leven een voortdurend gebed wil maken, een eredienst van lof en dank aar God en een voortdurende bemiddeling voor de mensen, vindt stellig daartoe en de aansporing en de te volgen weg in dit boek. Een boek dat telkens weer nieuwe lezers zoekt en vindt
Monastieke Cahiers 19, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 125 pp, € 8.40, MC19
winkelwagen
MC 21
Filokalia Algemene Inleiding, Theoleptos van Filadelfia: Verhandeling over de monniksgelofte, Negen hoofdstukken over de monastieke gelofte, Diadochus van Fotike Honderd uitspraken over de kennis
Met twee korte verhandelingen van Theoleptos van Filadelfia en een Centurie van Diadochus van Fotike.

Het verlangen naar verinnerlijking is een specifiek kenmerk van onze tijd. Wie daarop wil ingaan, kan mee de vruchtbare weg gaan van het 'Jezusgebed', dat de oosterse traditie ons geleerd heeft.

Monastieke Cahiers 21 - Filokalia, Abdij Bethlehem, 1982, pap, 159 pp, € 9.00, MC21
winkelwagen
MC 23
Regels van de Heilige Pachomius / Het boek van Orsiesius
Pachomius is de grote stichter van het cenobitisch leven in Opper-Egypte. Kenmerkend voor een cenobitische gemeenschap is dat zij luistert naar een door het Evangelie geinspireerde regel, waarvan we hier in de sterke zin van het woord het prototype ontmoeten. is een opvolger van Pachomius. Hij schreef eveneens een monnikenregel, die hij naliet aan zijn broeders bij wijze van testament.
Monastieke Cahiers 23, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 107 pp, € 6.40, MC23
winkelwagen
MC 24 H. van Cranenburgh
Het Pachomiaanse Monachisme
De verschillende fasen van Pachomius' leven stellen ons in staat zijn geestelijke groei te volgen. Hiervan vinden wij een heldere weerspiegeling in het geestelijk onderricht en in de gebeden van de heilige. Vooral treffend zijn zijn regelvoorschriften. Sint-Benedictus is in ruime mate afhankelijk van hem bij het schrijven van zijn 'Regel voor monniken'.
Monastieke Cahiers 24, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 272 pp, € 17.70, MC24
winkelwagen
MC 25 Serge Bolshakoff
Heer, maak het stil in mijn hart
In een beeldende taal, die rechtstreeks spreekt tot het hart, verhaalt de auteur zijn bezoek aan diverse kloosters. Telkens ontmoet hij er monniken die hem vertrouwd maken met de grote traditie van het Jezusgebed. Doch ook eenvoudige mensen, mannen en vrouwen, vertellen hem over hun ervaringen
Monastieke Cahiers 25, Abdij Bethlehem, 1983, pap, 179 pp, € 9.80, MC25
winkelwagen
   
MC 28 Aelred van Rievaulx
Spiegel van de liefde
MC Monastieke cahiers 28, Abdij Bethlehem, 1985, pap, 273 pp, € 16.70
winkelwagen
MC 30 Dorotheos van Gaza
Geestelijke Werken
De onderrichtingen van deze grote geestelijke vader, samen met enkele brieven en uitspraken. Daarnaast een pareltje van monastiek leven, uitgetekend in het 'Leven van Dositheos7. De geschriften geven betrouwbare aanwijzingen voor een authentiek christelijk leven. Ze getuigen van een oer-christendom en van een traditie in woord en werken, die de tijden heeft overleefd.
Monastieke Cahiers 30, Abdij Bethlehem, 1986, pap, 195 pp, € 12.00, MC30
winkelwagen
MC 31 E. Dekkers en G. Bartelink
Voordrachten over de Heilige Gregorius de Grote met een keuze uit zijn werken
Elf voordrachten vol bemoediging, ook voor de Kerk van onze dagen. We leren er paus Gregorius kennen als een bekwaam leider, vol zorg voor de noden van de concrete mens. Zijn geschriften zijn af en toe gekruid met pittige, persoonlijke mededelingen, wat de lectuur bijzonder aantrekkelijk maakt.
Monastieke Cahiers 31, Abdij Bethlehem, 1986, pap, 196 pp, € 11.45, MC31
winkelwagen
MC 33 Fidelis Ruppert en Anselm Grun
Bid en Werk voor de Heer in Ware Broederliefde
'Ora et labora' is een levensopgave voor elke christen. Het gebed moet de arbeid doordringen en dragen; de arbeid zelf biedt de kans tot ontwikkeling van eigen mogelijkheden, tot zelfvergeten dienstbaarheid en tot gebed.
Monastieke Cahiers 33, Abdij Bethlehem, 1986, pap, 138 pp, € 8.30, MC33
winkelwagen
MC 34 Evagrius van Pontus
Geestelijke Geschriften I
Een wijsgeer, theoloog, literator en mysticus, dat alles was Evagrius van Pontus, die een glansrijke carriere opgaf om monnik te worden in een van de Egyptische woestijnen. Na een samenvatting van het monniksleven leert hij ons de beheersing van de gedachten om te komen tot het onophoudelijk gebed.
Monastieke Cahiers 34 - Filokalia, Abbij Bethlehem, 1987, pap, 226 pp, € 13.50, 9789071837036
winkelwagen
   
MC 35 Evagrius van Pontus
Geestelijke Geschriften II
UITVERKOCHT
Monastieke Cahiers 35, Abdij Bethlehem, 1987, pap, 253 pp, € 15.88, 9789071837043
winkelwagen
MC 36
De heilige Nil Sorski (1433-1508) Leven - Geschriften - Skite
De heilige Nil Sorski (1433-1508) is een echte voorafbeelding van de Russische heiligen uit de 18e en 19e eeuw. Daarbij bleef hij een volmaakte leerling, zoals de monastieke traditie die zo graag typeert. Hij stichtte hij in zijn eigen vaderland een monasterium met een levensvorm die men kan situeren tussen het cenobitisme en het heremitisme, die hij zelf 'de koninklijke weg' noemt. Dit boek omvat hoofdzakelijk de geschriften van de heilige Sorski: zijn Regel, zijn gebed, zijn brieven.
MC Monastieke cahiers 36, Abdij Bethlehem, 1990, pap, 221 pp, € 14.75, 9789071837296
winkelwagen
MC 38 Basilius Senger
Sint Benedictus leven, betekenis, zending, opdracht
Dit boek wil peilen naar de diepte van de benedictijnse spiritualteit. Beknopt toont de auteur aan hoe in de loop van de eeuwen de kleine twijg uitgroeide tot een stevige boom met vele vertakkingen; hoe de Regel een inspiratiebron werd voor talloze generaties; hoe de beleving ervan vormen aannam die alle samenvloeien in het ene 'zoeken naar God'. Met een kleine gids voor het benedictijnse leven in onze Lage Landen.
Monastieke Cahiers 38, Abdij Bethlehem, 1988, pap, 91 pp, € 6.00, 9789071837173
winkelwagen
MC 39 Christofoor Wagenaar
Om met Christus te zijn: het christelijk oosters monachisme deel 1 en 2
Deel 1 en 2 samen

Dit boek houdt zich uitsluitend bezig met de traditie van het christelijke Oosten: het is immers daar dat de bronaders van het monastieke leven te vinden zijn. Meer dan 125 monniken worden bestudeerd, uit de verschillende regio's en doorheen wisselende tijdsomstandigheden. Voor ieder van hen wordt een typerend uittreksel uit hun werken aangereikt. Voorzien van landkaarten, bibliografie en registers.

Monastieke Cahiers 39, Abdij Bethlehem, 1990, pap, 987 pp in 2 delen, € 52.15, 9789071837319
winkelwagen
MC 41 Christofoor Wagenaar en Hendrik van Cranenburgh
Geen ander fundament dan Christus
Een 'trilogie' waarin de Heer Jezus het eenmakend element is: 'Christus in het leven van de vader van het monnikenwezen; 'Christus in het leven van Pachomius', de vader van het cenobitisch monachisme; 'Sint-Athanasius' brief aan over het psalmgebed: de uiting van de grote liefde van al de monnikenvaders en hun opvolgers voor de levende Heer.
Monastieke Cahiers 41, Abdij Bethlehem, 1991, pap, 184 pp, € 11.65, 9789071837371
winkelwagen
MC 42 Schmemann, A.
De grote vasten
Dit boek belicht de spiritualiteit van de orthodoxe Kerk in de tijd naar Pasen toe. Na een oproep tot 'bekering', neemt de auteur zijn lezer mee op een 'reis naar Pasen', een reis met perspectief.. . 'Vasten' is dan ook geen negatieve houding: de sfeer die bij deze tijd van het jaar hoort is er een van 'lichtende droefheid', beleefd als een diepe werkelijkheid, niet als een paradox. Uiterst waardevol dus voor iedere christen
Monastieke Cahiers 42, Abdij van Berne, 1993, pap, 153 pp, € 9.95, 9789071837449
winkelwagen
MC 43 - Anoniem
Bidden met het hart & Het theologaal gebed
Een beproefd monnik, wiens hart door de levensomstandigheden zo wijd is geworden dat het de weg gevonden heeft naar het hart van God, schreef zijn bedenkingen neer over het 'gebed van het hart'. Het Jezusgebed is een mogelijkheid om ons verlangen naar God onder woorden te brengen, maar het is vooral onze inwendige houding die op Hem moet gericht zijn. Ook onze onmacht en zondigheid moeten een plaats krijgen in ons bidden.
MC Monastieke cahiers 43, Abdij Bethlehem, 1994, pap, 75 pp, € 5.20, 9789071837487
winkelwagen
MC 44 Igor Smolitsch
Leven en Leer van de Startsi: de weg naar het volmaakte leven
Het Russische startsendom in de achttiende, negentiende en het prille begin van de twintigste eeuw. Eminente monniken, groot in het oog van God door hun deemoed en hun nederig, doch volhardend gebed, 'het geestelijk gebed', zijn er de vertegenwoor-digers van. Ook hun mensvriendelijkheid kende haast geen grenzen. Een kleine bloemlezing uit hun geschriften -hun leer -werd eveneens opgenomen. Immers 'zij schreven zoals zij leefden'. Een 'lees'-boek dat leidt tot verdieping en gebed.
Monastieke Cahiers 44, Abdij Bethlehem, 1994, pap, 261 pp, € 16.25, 9789071837494
winkelwagen
MC 45 Hedwig Vrensen
Een Oud Document Herlezen: aantekeningen bij de Regel van Benedictus van Nurcia
Aantekeningen bij de Regel van Benedictus van Nurcia . Voor iedere lezer biedt dit boek, aan de hand van de benedictijnse Regel, wat hij of zij zoekt: studiemateriaal en spiritualiteit; aanzetten tot nieuw leven en een appel tot diepgang. De poging van de auteur om de tekst te leren zien in de context van de eigen tijd van Benedictus en in het licht van de eeuwen die daaraan vooraf zijn gegaan, kan men alleen maar 'geslaagd' noemen.
Monastieke Cahiers 45, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 382 pp, € 24.70, 9789071837548
winkelwagen
MC 46 Michel van Parys
Verzegelde bronnen borrelen weer
Over monastieke spiritualiteit en oecumene. Gedurende vijfentwintig vruchtbare jaren ging abt Michel Van Parys zijn benedictijnse gemeenschap van Chevetogne voor als geestelijke vader. Door zijn bezielende lezingen, homilien, conferenties en artikels was hij een Jakob, die de steen van de bron verwijdert, zodat in de allereerste plaats zijn broeders konden drinken van het steeds frisse, jeugdige water der oeroude bronnen als daar zijn: de heilige Schrift, de monastieke traditie van de woestijnvaders en van onze Vader Benedictus, de oecumene. Toch zijn er in deze tijd zovele mensen die dorsten naar de ware levenszin, naar de bron van eeuwig levend water: de Heer Jezus Christus.
Monastieke Cahiers 46, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 362 pp, € 24.10, 9789071837579
winkelwagen
MC 47 Frans Vromen
In het brongebied: notities over belangrijke themas van de monastieke levensleer
Notities over belangrijke thema's van de monastieke levensleer. Deze 'notities' zijn geen theoretische beschouwingen bij het monniksleven. Integendeel, ze zijn gegroeid uit dit leven zelf en er als het ware totaal in verankerd. Een heel denkproces kunnen wij erachter vermoeden, maar toch nog veeleer een beleving. Eenieder kan er wellicht een stukje weg in vinden om zelf te bewandelen
Monastieke Cahiers 47, Abdij Bethlehem, 1997, pap, 158 pp, € 10.35, 9789071837562
winkelwagen
MC 48 Bianchi, Enzo
De mantel van Elia. Een geestelijke reisroute voor het religieuze leven
Een reisroute over de roeping, over het gemeenschapsleven, over de gehoorzaamheid, over de standvastige trouw. Hoewel gericht tot hen die een monastiek leven leiden, betreft ze het evangelisch radicalisme dat gevraagd wordt van eenieder die in Christus gelooft. De essentie van het christelijkleven is een en hetzelfde, zowel in het celibaat als in het huwelijk. Eenieder moet de mantel van Elia oprapen, volgens zijn persoonlijke roeping, wil hij de Heer Jezus volgen. Een modern geestelijk auteur schrijft voor de christen van het jaar 2000
Monastieke Cahiers 48, Abdij Bethlehem, 1997, pap, 141 pp, € 9.45, 9789071837586
winkelwagen
MC 49 Pseudo-Athanasius
Amma Synkletike
De meeste Vaderspreuken die ons zijn overgeleverd, bevatten de leer van monnikenvaders. Uitzonderlijk is ook wel eens een 'monnikenmoeder' aan het woord. De hier voorgestelde tekst is een vertaling uit het Grieks van de Vita en de Leer van Synkletika. Radicaal en teder, ascetisch en vol liefde, wijst zij de weg voor monniken en monialen, voor religieuzen en leken, in kernachtige uitspraken en gezegden.
Monastieke Cahiers 49, Abdij Bethlehem, 2002, pap, 94 pp, € 7.50, 9789071837685
winkelwagen
MC 50 Johannes Climacus
De Geestelijke Ladder
UITVERKOCHT

De dertig treden van de ladder beschrijven de weg van de monnik: 1. trouw zijn aan je keuze, 2. vrij zijn, 3. de woestijn ingaan, 4. gehoorzaam zijn, 5. boetvaardig zijn, 6. denken aan je dood, 7. verdriet kunnen hebben, 8. niet kwaad worden en zachtmoedig zijn, 9. kwaad kunnen vergeten, 10. geen kwaad spreken, 11. niet kletsen, 12. oprecht zijn, 13. nooit vertwijfeld raken, 14. niet toegeven aan gulzigheid, 15. kuis zijn, 16. niet gierig zijn, 17. arm willen zijn, 18. bij jezelf komen, 19. niet te veel toegeven aan slaap, 20. alert zijn, 21. niet bang zijn, 22. niet op eer uit zijn, 23. niet trots zijn, 24. zacht en eenvoudig zijn, argeloos zijn en het kwaad niet zoeken, 25. bescheiden zijn, 26. onderscheid kunnen maken, 27. innerlijk stil zijn, 28. kunnen bidden, 29. zich door niets in de war laten brengen, 30. vol zijn van geloof, hoop en liefde.

Monastieke Cahiers 50, Abdij Bethlehem, 2002, pap, 487 pp, € 33.25, 9789071837692
winkelwagen
MTC 02 Benedictus van Canfield
Over de Navolging van Jezus in de Mystieke Beleving
In het menselijk lijden is er een diepe, wezenlijke eenheidservaring mogelijk met de lijdende Heer. Dit geliefd thema van de Vlaamse mystici wordt in dit boek ontwikkeld.
Mystieke Teksten met Commentaar 02, Abdij Bethlehem, 1980, pap, 99 pp, € 5.90, MTC2
winkelwagen
MTC 04 Geraert van Saintes en Hendrik Utenbogaerde
De twee oudste bronnen van het leven van Jan van Ruusbroec door zijn getuigenissen bevestigd
Mystieke Teksten met Commentaar 04, Abdij Bethlehem, 1981, pap, 163 pp, € 9.20, MTC4
winkelwagen
MTC 05 Gerlach Peters
Alleenspraak - Brieven
Een weg van zelfvergeten liefde als doorgang door dit aardse leven: dat is het wat de Windesheimer mysticus Gerlach Peters (14e eeuw) aan zijn lezer wil leren. Geen buitensporige dingen worden in dit boek voorgesteld, wel het resultaat van een smachtend verlangen naar de eindontmoeting met God, onder eenvoudige bewoordin-gen die tot eenieders hart spreken. De brieven van Gerlach aan zijn zus Lubbe werden aan deze tweede volledig herwerkte uitgave toegevoegd.
Mystieke Teksten met Commentaar 05, Abdij Bethlehem, 1996, pap, 191 pp, € 12.75, 9789071837524
winkelwagen
MTC 06 H. van Cranenburgh
De Geestelijke Tabernakel van Jan van Ruusbroec
Alle details in verband met de bouw van Gods onder de mensen in het Oude Verbond, zijn als een voorafbeelding van het groeiproces van het geestelijk leven in het Nieuwe Verbond. Ruusbroec ontleedt heel de rijke symboliek van de Tabernakel, van de eigennamen, van dieren en planten, van de offergaven en spijswetten. Bouw en inhoud van de Tabernakel zijn dan vooral van toepassing op individuele christenen, terwijl de beschrijving van de eredienst voornamelijk het accent op het geheel van Christus' kerkgemeente legt.
Mystieke Teksten met Commentaar 06, Abdij Bethlehem, 1992, pap, 334 pp, € 21.50, 9789071837432
winkelwagen
MTC 08 Chantal van der Plancke en Andre Knockaert sj
15 dagen bidden met Catherina van Siena
'Vijftien dagen bidden met Catharina, het is een grote ommekeer riskeren'. Nadat beide auteurs Catharina gesitueerd hebben in Kerk en wereld van de veertiende eeuw, nodigen zij de lezer uit om met deze grote mystica als gids, aan de hand van haar geschriften en gebeden, de weg van het gebed te gaan, vijftien dagen lang. Het is echter een boeiende weg, die ons Catharina leert kennen in haar diepste wezen, in haar mystieke begenadiging, in haar grote liefde voor een scheuren en rimpels, "een Bruid die gans bleek is". Vijftien dagen ... men kan ze telkens weer beginnen, in Gods genade.
Mystieke Teksten met Commentaar 08, Abdij Bethlehem, 1998, pap, 110 pp, € 9.10, 9789071837623
winkelwagen
Verbraken, P.
De eerste eeuwen van het christendom: van de apostelen tot Karel de Grote
Van de apostelen tot Karel de Grote De moeilijkheden en de strijd van de jonge Kerk, haar gelukkige dagen, zoals de gouden eeuw van de patristiek, en haar sombere bladzijden van scheuringen, schisma's en vervolging. Wil men de Kerk van vandaag, die nog steeds een Kerk is van zondaars, van pijn en loutering, bezield door de hoop en de vreugde in de Geest, benaderen tot in haar diepste mysterie, dan is deze studie werkelijk een pretiosurn.
Abdij Bethlehem, 1986, pap, 157 pp, € 12.50, Verbraken-eeuwen
winkelwagen