B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Aarnoudse, Jos, Rob van Essen, Gerrit-Jan van der Kolm, Eva Ouwehand, Leo Smelt
Handreiking bevrijdingspastoraat, pastorale mogelijkheden en valkuilen
Het woord 'bevrijdingspastoraat' kan heftige reacties oproepen, zowel positieve als negatieve. Daarom heeft de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking samengesteld. Deze handreiking bespreekt op een pastorale wijze de dilemma's rond de dienst der genezing. Hoe kan de plaatselijke christelijke gemeente omgaan met concrete vragen van gemeenteleden of mensen van buitenaf naar genezing en bevrijding? Is er ruimte om na te denken over de betekenis van de heelheid van lichaam, ziel en geest? Kunnen 'genezing'en 'bevrijding' een plaats krijgen in de pastorale zorg? Het gaat de auteurs van deze handreiking om de totale benadering: pastorale gesprekken met de pastor, overleg met naasten en hulpverlening, een bijzondere bijeenkomst van gebed om bevrijding en de nazorg daarop volgend. Dit boek is bedoeld voor iedereen binnen de kerk die zich wil bezinnen op de pastorale zorg voor degenen die door kwade machten worden gekweld. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.
Boekencentrum, 2014, pap, 60 pp, € 8.90, 9789023928225
winkelwagen
Baart, Andries
Aandacht: etudes in presentie
Op 1 mei 1991 overleed mijn moeder en ik vroeg me af waarom er wel naar haar bloed was gekeken, maar niet naar haar, wel in het pipet en niet in haar ogen. Wie wat ontdekken wil, moet zich kunnen laten verrassen en niet alleen maar kijken naar wat is voorgeschreven.'

Dit is een essay over aandacht, en over de wetenschap, politiek en zorg die haar aan banden leggen hoewel mensen ernaar snakken. In kleine studies voert de auteur verkenningen uit naar uiteenlopende aspecten van aandacht. Hij neemt de lezer mee in een caleidoscopisch betoog: de vele invalshoeken geven even zovele toegangen tot aandacht, brengen haar rijkdom aan het licht en verhelderen haar gecompliceerde karakter.

Andries Baart is bijzonder hoogleraar in de vakgroep Praktische Theologie/Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Lemma, 2005, pap, 184 pp, € 21.95, 9789059313538
winkelwagen
Baart, Andries
Een theorie van de presentie
Een wezenlijk ingredient van hulp die helpt is aandachtige nabijheid, waarin de helper, beroepskracht of niet, zich nauwgezet afstemt op wie zijn bijstand zoekt.

In dit boek worden beroepspraktijken geanalyseerd waarin dat zoeken van nabijheid en afstemming met een ongewone radicaliteit geschiedt. Die aanpak wordt de presentie-benadering genoemd en is hier vooral onderzocht aan de hand van enkele pastores die intensief meeleven met bewoners van achterstandsbuurten.

Veel mensgerichte professionals zullen hun (oorspronkelijke) liefde voor hun vak in de geschetste aanpak herkennen. In het verlengde van de analyses en beschrijvingen wordt een presentie-theorie ontwikkeld met voluit aandacht voor zulke vraagstukken als wat het betekent om arm en sociaal overbodig te zijn, hoe men kan aansluiten bij de leefwereld van armen en hoe men betrokkenheid gestalte geeft.

Lemma, 2004, 3e druk, pap, 918 pp, € 57.50, 9789059313217
winkelwagen
Baumgartner, K. en Scheuchenpflug, P.
Lexicon der Pastoral. 2 Bnd.
Lexicon der Theologie und Kirche Kompakt, Herder, 2002, geb, 1908 pp, € 55.00, 9783451220241
winkelwagen
Benjamin, A.
Het helpende gesprek
De Toorts, 2001, pap, 184 pp, € 23.00, 9789060202241
winkelwagen
   
Berger, R.
Pastoralliturgisches Handlexikon. Das Nachschlagewerk fuer alle Fragen zum Gottesdienst
Herder, 2005, pap, 576 pp, € 23.50, 3451285908
winkelwagen
Berghmans, R., R. ter Meulen & G. de Wert
Verdwaald bestaan. Ethiek en dementie
De zorg voor dementerende mensen vraagt veel van de betrokkenen, of dat nu in de thuissituatie is of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Uiteraard roept deze problematiek legio vragen op: Wat te doen als een patient zich verzet tegen opname in een verpleeghuis? Mogen 'kwaliteit van leven'-overwegingen een rol spelen bij beslissingen om van medische behandeling af te zien? Welke therapeutische perspectieven biedt het wetenschappelijk onderzoek naar dementie? Kan erfelijkheidsonderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie verantwoord zijn en zo ja, onder welke voorwaarden?
Gezondheidsethiek no 12, Van Gorcum, 2003, pap, 133pp, € 18.95, 9789023234012
winkelwagen
Berkvens-Stevelinck, Christiane
Het intieme van alleen leven - de spiritualiteit van de single
Er is in het Westen een stille revolutie gaande. In 2060 bestaan de grote steden naar verwachting voor meer dan de helft uit eenpersoonshuishoudens. Gevormd door jong en oud. De ontwikkeling is nu al zichtbaar. Sommigen kiezen er bewust voor, anderen overkomt het. Ze heten alleengaanden, alleenstaanden, alleenwonenden, solo's of singles, maar al deze namen zeggen niets over de relatievormen die zij onderhouden.

Over de redenen van deze trend buigen zich sociologen terwijl journalisten en bloggers de vooroordelen rond het alleen leven te lijf gaan. In alle publicaties komen zingeving en innerlijke harmonie echter slechts sporadisch aan de orde. Dit boekje belicht juist dat aspect van het alleen wonen, vanuit de overtuiging dat alleen leven om een specifieke intimiteit en om een eigen spiritualiteit vraagt.

Christiane Berkvens-Stevelinck (1946) is emeritus hoogleraar Europese cultuur en remonstrants predikante. Ze heeft twee zonen en twee kleinkinderen, haar beide echtgenoten zijn aan kanker overleden. Inmiddels woont ze al meer dan tien jaar alleen. Uit overtuiging.

Meinema, 2017, pap, 77 pp, € 12.50, 9789021170411
winkelwagen
Blommestein, H. e.a.
God in je huiskamer
MediaPastoraat RKK/KRO, Kok, 2006, pap, 144 pp, € 15.00, 9789043513357
winkelwagen
Boer, Rene de, Jan Peter van Bruggen, G.W.N. Wildering
Naar eer en geweten, geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht
Van militairen wordt een vergaande inzet gevraagd, en daarbij dragen zij -zeker tijdens uitzending- grote verantwoordelijkheid. Hoe worden ze in staat gesteld om te doen en te geven wat soms ver uitgaat boven wat normaal en voorstelbaar is? Dit boek gaat over de morele vorming van militairen. De Geestelijke Verzorging is er om hen bij te staan. Hoe kan, en hoe moet de Geestelijke Verzorging haar taak ten aanzien van militairen invullen? Vanuit de wetenschap (ethiek en filosofie) wordt het terrein verkend en belicht waar militairen en geestelijke verzorgers hun werk doen. Dit gebeurt vanuit rooms-katholiek, protestants-christelijk en humanistisch perspectief.

Van de volgende auteurs is een bijdrage in dit boek opgenomen: Prof. Dr. A.H.M. van Iersel, Drs. ing. G.W.N. Wildering, Dr. T.A. Boer, Dr. P.H. Vos, Prof. Dr. J. Duyndam, Drs. J.H.M. Mooren, Rabbijn R. Evers, H. Rambaran en J.M. Bijl. Deze bundel is uitgegeven in opdracht van de Hoofden van Dienst van de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Damon, 2012, pap, 212 pp, € 24.90, 9789460360466
winkelwagen
Borst, H.
Temptatio et Gaudium. Aanvechting en vreugde. Een onderzoek naar de bevindelijk-gereformeerde spriritualiteit onder studenten SPH
Dixit Reeks, Buijten & Schipperheijn, 2006, pap, 157 pp, € 15.90, 9789058812735
winkelwagen
Bos, C
Levend geloven. Dietrich Bonhoeffers disciplina arcani als leef- en leesregel
Hoe bewaart de kerk het geloofsgeheim in deze seculiere tijd? Bonhoeffers antwoord op die vraag is: met levend geloof. In zijn disciplina arcani - een pastorale lees- en leefregel die onder meer gestoeld is op de geschriften van Luther - werkt hij dit nader uit. Geloof en leven zijn geen gescheiden werelden, stelt hij, maar in wisselwerking op elkaar betrokken. De auteur beschrijft wat Bonhoeffer bedoelde met disciplina arcani, en werkt deze praktisch uit: hoe leren wij bidden, de Schrift lezen, en ons dwars door aanvechtingen heen concentreren op God?
Boekencentrum, 2017, pap, 158 pp, € 18.50, 9789023971665
winkelwagen
Boszormenyi-Nagy, Ivan
Grondbeginselen van de contextuele benadering
Ivan Boszormenyi-Nagy (Hongarije 1920, sinds 1950 in de Verenigde Staten werkzaam geweest, en overleden op 28 januari 2007) is internationaal bekend als een van de grondleggers van de gezins- en familietherapie. Vanaf 1967 heeft hij vrijwel jaarlijks in Europa workshops en masterclasses gegeven, waarmee hij ook in Nederland en Belgie steeds een enthousiast gehoor vond bij een toenemend aantal mensen dat werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk werk.

Voor Grondbeginselen van de contextuele benadering werden door familietherapeute Nelly Bakhuizen negen artikelen geselecteerd, die bij elkaar een goed beeld geven van de contextuele benadering zoals die door Boszormenyi-Nagy in de loop der jaren is ontwikkeld. Van begrippen als loyaliteit, transgenerationele solidariteit, roulerende rekening, gerechtigde aanspraak, billijkheid, geven en ontvangen, legaat, grootboek van verdiensten, meerzijdige partijdigheid en de vier dimensies van de relationele werkelijkheid wordt in deze teksten de betekenis in haar volle omvang duidelijk. Nelly Bakhuizen schreef ook de inleiding.

De Toorts, 2000, pap, 182 pp, € 26.00, 9789060207710
winkelwagen
Boszormenyi-Nagy, Ivan, Barbara R. Krasner
Tussen geven en nemen, over contextuele therapie
Contextuele therapie is een preventieve en herstellende manier van intervenieren in (gezins)relaties. De methode is ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy en biedt een nieuwe vorm van therapie, waarbij loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid in de dynamiek van menselijke relaties zeer belangrijke aspecten zijn. Er is de meeste kans op herstel wanneer mensen die met elkaar in relatie staan, zichzelf en hun voorwaarden voor een relatie beschikbaar willen stellen met als doel: dialoog, wederzijdse zorg, erkenning en onderhandeling.

Tussen geven en nemen is een vak- en studieboek voor (psycho)therapeuten en voor andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en de kinderbescherming. Het boek is vertaald door familietherapeute Nelly Bakhuizen, die Ivan Boszormenyi-Nagy regelmatig als tolk bij zijn Nederlandse workshops heeft bijgestaan.

Ivan Boszormenyi-Nagy (Hongarije 1920, sinds 1950 in de Verenigde Staten werkzaam geweest, overleden 28 januari 2007) is internationaal bekend als een van de grondleggers van de gezins- en familietherapie, in het bijzonder van de intergenerationele therapie. Barbara Krasner is een van zijn vroegere medewerkers.

De Toorts, 1994, pap, 493 pp, € 49.00, 9789060206683
winkelwagen
Braune-Krickau, T., und Stephan Ellinger (Hg.)
Handbuch diakonische Jugendarbeit
Neukirchener, 2010, pap, 800 pp, € 56.95, 9783788724504
winkelwagen
Bruinsma - de Beer, J.
Pastor in Perspectief: Een praktisch-theologisch Onderzoek naar de Competentie van de Pastor
Narratio, 2006, pap, 283 pp, € 20.00, 9789052639239
winkelwagen
Brussee- van der Zee, L. en Klinefelter-Koopmans A.
Mediation in het pastoraat
Boekencentrum, 2008, pap, 159 pp, € 18.50, 9789023922926
winkelwagen
Cazemier, Elske
De ziel ontdekken - in contact met mensen met een verstandelijke beperking
Elske Cazemier werkt als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking. Met vallen en opstaan ontdekt zij wie de mensen zijn met wie ze optrekt en wat zij voor haar betekenen. Het contact met hen brengt haar ook een nieuwe kijk op zichzelf en op de inhoud van haar werk. Op een heel nieuwe manier ervaart zij wat het betekent om te leven.
Narratio, 2014, pap, 166 pp, € 17.50, 9789052634784
winkelwagen
Cloud, H. & J. Townsend
Aan mij ligt het niet! Hoe neem ik verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven?
Een ander de schuld geven lucht wel op, maar lost je problemen niet op. Situaties kunnen verbeteren als je zelf keuzes maakt en zelf verantwoordelijkheid neemt.

Bereid zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen is een belangrijk begin, maar je hebt er ook wat hulp bij nodig. Het wereldberoemde duo dr. Henry Cloud en dr. John Townsend begeleidt je en helpt je om de nodige stappen te zetten. Of het nu gaat om een gezondheidsprobleem, een relatiekwestie of om je werk. Met sprekende praktijkvoorbeelden en confronterende vragen coachen Cloud en Townsend je deskundig en geduldig, en houden je een spiegel voor. Met als resultaat dat je de stap waagt je leven anders in te richten.

Dr. Henry Cloud is klinisch psycholoog en heeft een eigen praktijk als coach. Dr. John Townsend is klinisch psycholoog en relatietherapeut. Eerder verscheen van hen het boek Nou moet je eens goed naar me luisteren. Hoe voer je gesprekken die je liever vermijdt?

Boekencentrum, 2010, pap, 192 pp, € 16.50, 9789023924456
winkelwagen
Cloud, H. & J. Townsend
Nou moet je eens goed naar me luisteren: Hoe voer je gesprekken die je liever vermijdt
Boekencentrum, 2008, pap, 253 pp, € 17.90, 9789023922704
winkelwagen
Crijns, H. G. van Eck, T. Hoekstra, E. v.d. Panne, H. Arts-Honselaar (red)
Beroep en bezieling. Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer
van 25,90 voor 15,-

Wat komen mensen aan bezieling in hun werk tegen? Door middel van 20 interviews wordt zichtbaar gemaakt hoe bezieling op heel concrete manieren een rol van betekenis speelt binnen werksituaties.
Bijdragen van praktisch-theologische aard verkennen de bronnen waaruit mensen voor deze bezieling putten, de manier waarop bezieling concreet doorwerkt in het arbeidsproces en de aandacht die kerkelijk werkenden aan beroep en bezieling kunnen geven. Met werkvormen voor parochies en gemeenten.

Kok, 2010, geb, 296 pp, € 15.00, 9789043518239
winkelwagen
Dam, G. van
Huisbezoek als geestelijke begeleiding. Voor wie loop ik? Hoe komt God ter sprake?
Kok, 2011, pap, 71 pp, € 8.95, 9789059776128
winkelwagen
Derksen, Nico, Claudia Mennen, Sabine Tscherner
Bibliodrama als pastoraat. Omgang met verlangen, geheim, schaduw en geweld
De Bijbel is een levensboek, vol menselijke ervaringen. Bibliodrama brengt je in contact met je persoonlijke en maatschappelijke vergetelheid van God en met de gevolgen daarvan. In het spelen wordt je duidelijk waar je nu staat in je leven en geloven, wat aanleiding kan zijn om nieuwe stappen te zetten om mens te worden in de zin van het evangelie.

Dit boek is de weerslag van 35 jaar ervaring met bibliodrama. Een bron van inspiratie in de vorm van beschrijvingen van feitelijk gespeelde bibliodrama's, reflecties in pastoraal, theologisch en bibliodramatisch perspectief, en vele praktische tips. Het is een onmisbaar praktijkboek voor wie met bibliodrama werkt en een stimulerend leesboek voor wie op zoek is naar hedendaagse spiritualiteit.

Nico Derksen, Claudia Mennen en Sabine Tscherner vormen het opleidingsteam van de School voor bibliodrama en pastoraat in Wislikofen, Zwitserland. Nico Derksen maakt (met Maria Nolet) ook deel uit van de werkgroep Bibliodrama voor Opleiding en Spiritualiteit in Warnsveld, Nederland.

Berne, 2016, pap, 224 pp, € 22.95, 9789089721228
winkelwagen
Dijkstra-Algra, N.
Pastoraat voor iedereen: praktische adviezen voor de gemeente
Boekencentrum, 2000, pap, 103 pp, € 11.90, 9789023907077
winkelwagen
Dijkstra, J.
Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren
De geestelijk verzorger benadert de levens- en zingevingsvragen vanuit een levensbeschouwelijk kader. Hij werkt voornamelijk op het existentiele niveau en het niveau van het Zelf, het Absolute en God. Dat vraagt een bijzondere attitude en gerichtheid, vooral op het gebied van de hermeneutische en spirituele competentie.
In dit boek laat Jaap Dijkstra aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk zien hoe de basisvaardigheden in het beroep van geestelijk verzorger kunnen worden toegepast. Verder besteedt hij nadrukkelijk aandacht aan gespreksvoering die verband houdt met ervaringen van contingentie (dat wat mensen 'toevallig' noemen; en plotseling kan overkomen). Ten slotte komt ook de verbeelding in het gesprek (verhalen, rituelen, symbolen) ruimschoots aan bod. Het boek is bedoeld voor hen die gesprekken voeren over levens- of zingevingsvragen. Vaak zijn dat pastores, humanistisch raadlieden, pastoraal werkers, geestelijk verzorgers in instellingen. Het boek kan ook nuttig zijn voor anderen, zoals maatschappelijk werkers en mensen die werkzaam zijn in een hospice.

Jaap Dijkstra (1947) begon als leraar wis- en natuurkunde, studeerde theologie in Utrecht. Hij is KPV en LVSB supervisor, NMI mediator en als Counselor lid van de NVPA. Naast zijn eigen praktijk voor counseling, supervisie en mediation werkt hij als docent en supervisor aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (afdeling Theologie).

Uitgeverij Nelissen, 2007, pap, 234 pp, € 38.00, 9789024417643
winkelwagen
Dillen, A., A. Liegeois & A. Vandenhoeck (red.)
De moed om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat
Leuvense Cahiers voor praktische theologie, Halewijn, 2009, pap, 312p, € 24.00, 9789085281344
winkelwagen
Dingemanse, P.
Wat burnout met je doet.
Boekencentrum, 2003, geb, 173, € 14.50, 9789023913122
winkelwagen
Dingemanse, Simon J.
Leven tussen goed en kwaad, denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid
Altijd weer komt de vraag op hoe God te rijmen is met het lijden in de wereld. Dit boek helpt daarover helder na te denken en zoekt daarbij een weg naar het goede leven.

Atheisten stellen het geloof onder kritiek met het argument dat God niet te rijmen is met zoveel ellende in de wereld. Mensen die in God geloven kunnen die kritiek vaak wel meevoelen, want ervaringen van zinloosheid knagen aan hun vertrouwen op God. Leven tussen goed en kwaad wil helpen helder na te denken over die knagende vragen. Het geeft geen antwoorden, maar wijst een weg om opstandig te kiezen voor het goede leven dat God bedoelt. Leven met geloof in deze tegenstrijdige wereld is zeker niet onredelijk, laat staan onmogelijk. Integendeel, het helpt juist een zinvolle weg te zoeken naar de toekomst.

Gespreksvragen en filmtips maken deze uitgave zeer geschikt voor bijvoorbeeld gespreksgroepen binnen de gemeente.

Simon J. Dingemanse (1958) werkt vanaf 2008 als predikant in de protestantse gemeente te Maarn-Maarsbergen, daarvoor te Schiermonnikoog, Odijk en Meppel. In 2010 verscheen van zijn hand In beweging blijven, de gemeente op reis met de middengeneratie.

Boekencentrum, 2015, pap, 144 pp, € 12.90, 9789023970385
winkelwagen
Droogers, Andre
Boodschap aan elkaar, gids voor een zingevingsgesprek tussen generaties
Dit hadden we eerder moeten doen! Zo reageren gesprekspartners uit verschillende generaties na een gesprek over vragen die er echt toe doen. Boodschap aan elkaar nodigt de lezer uit om zelf het generatiegesprek aan te gaan. Gelovigen en atheisten, kerkgangers en buitenkerkelijken, overtuigden en twijfelaars, zoekers en vinders - allemaal komen ze in dit boek aan het woord. Verschillen worden niet toegedekt, maar ter sprake gebracht en uitgepraat.

Boodschap aan elkaar is een praktische gids. Het boek biedt veel ideeen voor een zinnig gesprek tussen mensen uit verschillende generaties.
Andre Droogers (1941) is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in religieonderzoek. Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Recent publiceerde hij Zingeving als spel: Over religie, macht en speelse spiritualiteit en God 3.0: Hoe ziet God er uit in de 21e eeuw?

Skandalon, 2016, pap, 180 pp, € 14.95, 9789492183200
winkelwagen
Fiddelaers-Jaspers, Riet, Jakob van Wielink
Aan de slag met verlies. Coachen bij veranderingen op het werk
Riet Fiddelaers-Jaspers en Jakob van Wielink schrijven toegankelijk over de impact van een (persoonlijk) verlies op de werkvloer, door fusie, ontslag of overlijden. Maar ook zaken als ongewenste kinderloosheid, echtscheiding of ziekte kunnen het functioneren van iemand belemmeren. Dit boek combineert voorbeelden met theorie en geeft suggesties en tips en is een handleiding voor het begeleiden en coachen van werknemers.
Ten Have, 2012, pap, € 19.99, 9789025901530
winkelwagen
Friedman, Edwin H.
Fabels van Friedman: verhalen over loslaten
Ekklesia, 2005, pap, 224 pp, € 14.90, 9789075569155
winkelwagen
Friedman, Edwin H.
Van geslacht op geslacht. Gezinsprocessen in kerk en synagoge
Van geslacht op geslacht betoont zich al jaren een bijzonder nuttig, zo niet onmisbaar boek voor protestante, roomskatholieke en joodse geestelijken en pastoraal werkenden. Het is voorzien van veel illustrerend casus-materiaal en helpt pastores op heldere wijze bij de uitoefening van hun werkzaamheden.
Ekklesia, 2007, pap, 332 pp, € 27.99, 9789075569070
winkelwagen
Ganzevoort, Ruard , E. Olsman, M. van der Laan
Adam en Evert: De spanning tussen kerk en homosexualiteit
Net als de evolutietheorie ligt homoseksualiteit zeer gevoelig in de christelijke wereld. Maar ook daar lopen (jonge) vrouwen en mannen rond met homoseksuele gevoelens, die ze een plek moeten geven. Makkelijk is dat niet.

Vaak vinden zijzelf, hun familie, vrienden en predikanten homoseksueel gedrag in strijd met de Bijbel. In Adam en Evert staan de verhalen van christelijke jongeren en hun omgeving centraal. Hoe proberen jonge mensen hun geloof en homoseksualiteit met elkaar te verenigen? Sommigen slagen erin beide met elkaar te verzoenen, anderen leiden een dubbelleven, weer anderen kiezen voor een celibatair leven of verlaten juist de kerk. De auteurs geven aan hoe de omgeving deze jongeren het beste kan steunen in hun zoektocht.

Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim.
Erik Olsman en Mark van der Laan studeerden af aan de VU op een onderzoek naar seksuele identiteitsvorming van reformatorische en evangelische jongeren. Beiden zijn geestelijk verzorger.
Ten Have, 2010, pap, 169 pp, € 17.25, 9789025960407
winkelwagen
   
Ganzevoort, Ruard, J. Visser
Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding
Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezet leerboek voor het pastoraat en de geestelijke verzorging. Eerst worden de theoretische en culturele achtergronden besproken en komen de voornaamste pastorale modellen ter sprake. Dat loopt uit op de keuze voor een narratief model waarin het verhaal van mensen en het verhaal van God met elkaar verbonden worden. In het methodische deel komt het concrete pastoraat aan bod: gespreksvoering, gespreksstrategie, het werken met de verhalen en een methode van narratieve analyse en theologische reflectie. Tot slot gaat dit deel in op de specifiek pastorale methoden van gebed, bijbellezen en ritueel. In het derde deel worden de levensloop en centrale existentiele thema's inhoudelijk uitgewerkt: verlies, schuld en schaamte, woede en geweld, angst en verlangen. Het slothoofdstuk gaat over de pastor zelf.

De opzet van Zorg voor het verhaal is geheel gedacht vanuit de vraag wat studenten en beginnende pastores vanuit allerlei christelijke stromingen nodig hebben. Daarom bevat elk hoofdstuk verwerkingsopdrachten, veelkleurig casusmateriaal en vragen waarmee men kan toetsen of men de stof beheerst.

Meinema, 2007, geb, 429 pp, € 39.99, 9789021170701
winkelwagen
Heitink, G.
Mini-Handboek voor de ouderling. Wegwijzer voor ouderlingen en pastoraal medewerker
In dit 'Mini-handboek voor de ouderling' komen alle aspecten van het ouderlingschap aan de orde. Dit succesvolle naslagwerkje werd voor de derde druk geheel herzien en geactualiseerd.
Kok, 2010, pap, 141 pp, € 13.50, 9789043507158
winkelwagen
Herwig, W.
Hoe zwanger hoe mooier, Het wonder van moeder worden
Zwanger zijn is geweldig! Het is een onvergetelijke ervaring om een kindje te dragen en op de wereld te zetten, zeker wanneer je je daarin verbonden weet met je Schepper. In dit boek beschrijft Willeke Herwig vanuit eigen ervaring en tegen een bijbelse achtergrond wat er met je gebeurt wanneer je zwanger bent en moeder wordt. Als vrouwen onder elkaar, persoonlijk, optimistisch en realistisch. Wat gebeurt er in de relatie met je ouders, met je partner, met vriendinnen en met God? Wat mag je verwachten van de verloskundige, de gynaecoloog en de kraamverzorgster? Maar ook: waarom wel of geen twintigwekenecho? Is borstvoeding echt zo geweldig? En wanneer ben je toe aan een tweede?
Boekencentrum, 2011, pap, 148, € 13.90, 9789023925934
winkelwagen
Hockers, M.
De gloed van God. Gesprekken over trouw, toewijding en twijfel
Altamira-Becht, 2006, geb, 287, € 16.90, 9789069637419
winkelwagen
Hoek-van Kooten, Alie
Trouw en teder, seksualiteit in het huwelijk
Seksualiteit en de beleving ervan zijn belangrijke onderwerpen die met fijngevoeligheid en deskundigheid besproken moeten worden. In Trouw en teder slaagt de auteur erin om dit onderwerp met alle mooie en moeilijke aspecten op een heldere en positieve manier over het voetlicht te brengen. Trouw en teder is daardoor al jaren een betrouwbare gids voor(aanstaande)echtparen.

Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten is arts en doceerde aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). Momenteel is zij als arts verbonden aan Eleos. Zij schreef ook Tiener op weg en Verkeringsperikelen

Reeks Bijbel, Huwelijk en gezin, Kok, 2009, pap, € 16.50, 9789043516426
winkelwagen
Hornikx, Rene
Het geloofsgesprek, handreiking voor bezinning en gesprek
KoK, 2003, pap, 128 pp, € 15.00, 9789043506533
winkelwagen
Kampen, D. van Meijlink, T. en Woertman, E.(red)
De kunst van het pastoraat in een seculiere en pluralistische context
Dit boek is ontstaan uit een doordenking van recente ervaringen van het studentenpastoraat. In vrijwel alle steden in ons land waar hoger onderwijs gevestigd is, zijn predikanten en pastores uit verschillende kerken werkzaam. Zij begeleiden studenten in een belangrijke fase van hun leven: hun studie, hun vroege volwassenheid en hun voorbereiding op een maatschappelijk loopbaan. Die begeleiding is er in allerlei vormen: cursussen en gespreksgroepen, liturgische vieringen voor en door studenten, persoonlijke begeleiding en allerlei sociale activiteiten. Onze ervaring als studentenpastores is dat de seculiere en veelkleurige context van onze hedendaagse cultuur juist op de aankomende generatie jongeren een grote invloed heeft. Het stempelt hun omgang met geloof, hun levenskeuzes en hun betrokkenheid bij levensbeschouwelijke tradities. In dit boek stellen wij de vraag op welke wijze de kerk aanwezig kan zijn in die tamelijk ingewikkelde context van onze huidige cultuur. Naast analyse en verdieping bieden wij ook voorstellen voor de kunst van het pastoraat die de context van het studentenpastoraat overstijgen en van belang kunnen zijn voor pastoraat en kerkelijke presentie in de volle breedte.
Narratio, 2008, pap, 98 pp, € 11.50, 9789052635996
winkelwagen
Kampen, D. van (red)
Zelfverlies en levenskunst. Over de angst om jezelf te verliezen.
In de levensfase waarin ze zelfstandig worden en hun identiteit vormen, hebben jonge mensen vaak last van angst. De angst om keuzen te maken en je vast te leggen en angst om fouten te maken zijn de meest opvallende vormen van angst. Het loslaten van een bekend verleden en de zoektocht naar een onbekende toekomst maken angstig. Het vraagt levenskunst om met deze angsten om te gaan. De geweldige druk die er in deze tijd op studenten ligt geeft deze angsten een extra dimensie. Studenten moeten al snel veel keuzen maken en alle nadruk valt daarbij op de functie die de studie voor de toekomst van de student kan hebben. De vraag, welke betekenis je zelf, dankzij een studie voor de samenleving kunt hebben, is weinig hoorbaar. Idealen vormen steeds minder een houvast. Daarnaast legt de samenleving er buitensporige nadruk op, dat je uniek moet zijn, de 'X-factor' moet hebben. Daar komt nog bij dat deze tijd haast oneindig veel mogelijkheden biedt, terwijl nog maar heel weinig vast ligt en voorgegeven is. We moeten te veel kiezen en kunnen de consequenties van onze keuzen niet of nauwelijks overzien, dat maakt angstig. Deze bundel is een verslag van de praktijkervaring van studentenpredikanten met angst en biedt daarnaast een reflectie op de theologische, filosofische en Bijbelse dimensie van de angst
Narratio, 2008, pap, 88 pp, € 11.00, 9789052635989
winkelwagen
Kamp, Peter van de
Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat
Het levensverhaal als uitgangspunt voor pastoraat Met handreikingen voor de praktijk In het pastoraat spelen verhalen een belangrijke rol. Achter situaties en gebeurtenissen in het leven van mensen zit een verhaal: het verhaal van hun leven over wat zij op een bepaald moment hebben meegemaakt en wat zij daar achteraf van vinden. De pastor beluistert zo n verhaal in het licht van Gods evangelie. En reageert vanuit het evangelie. Dat is het andere verhaal het verhaal van God. In het pastoraat worden de verhalen van mensen verbonden met God en met zijn evangelie.
Kok, 2013, pap, 172 pp, € 16.99, 9789043521871
winkelwagen
Keirse, M.
Stil verdriet. Troostende teksten over afscheid nemen
Lannoo, 2011, pap + cd, 72 pp, € 14.99, 9789025367305
winkelwagen
Keizer, Bert
Tumult bij de uitgang, lijden, lachen en denken rond het graf
Sinds zijn eerste boek Het refrein is Hein is Bert Keizer zelf een flink eind opgeschoven richting graf, maar dat weerhoudt hem er niet van zo getrouw mogelijk verslag te doen van wat we allemaal denken, hopen, vrezen, overwegen en idioot vinden rond de sterfelijkheid van de mens. In zijn werk als verpleeghuisarts ontmoet hij dagelijks patienten, collega's, zieken, filosofen, verpleegkundigen, schrijvers, dichters, doodgravers, warhoofden, predikers, wijzen en een enkele schurk.

Het verlossende van Tumult bij de uitgang is dat Keizer ondanks de ernst van zijn thema nooit vergeet te lachen. Hoewel we onze uiteindelijke bestemming, de dood, als een loden kogel met ons mee slepen, vindt hij enige opluchting in de gedachte dat we zonder dit blok aan ons been zouden weg zweven in betekenisloosheid. Op even komische als stijlvolle wijze blijft hij doordrongen van het besef dat onze sterfelijkheid het beste medicijn is om het leven draaglijk te houden.

Lemniscaat, 2013, pap, 280 pp, € 19.95, 9789047706007
winkelwagen
Kooi, Margriet en Kees van der
Goed gereedschap is het halve werk, de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg
Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na - vanuit hun verschillende disciplines - welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching. En omgekeerd: hoe ontmoetingen inwerken op de theologie. Mensen vertellen hun verhalen, hun angst, hoop en twijfel, en komen met flarden van zin. Hoe reageert de geestelijk verzorger daarop? Wat betekent professionaliteit in die situatie? Is de pastor reisgenoot, vroedvrouw, makelaar in wijsheid, ambtsdrager, gezondene?
Boekencentrum, 2017, pap, 174 pp, € 17.99, 9789023950448
winkelwagen
Körver, S. & W. Regouin (red)
Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend
Boekenreeks Supervisie & Coaching, Bohn, Stafleu, van Loghum, 207, pap, 235pp, € 25.80, 9789031351787
winkelwagen
Kramer-Hasselaar, Gerry
In gesprek, handreiking gespreksvoering in het pastoraat
Als ouderling of bezoekmedewerker kom je met veel verschillende mensen in gesprek. Het is elke keer weer spannend hoe een gesprek zal verlopen. Lukt het om echt contact te krijgen met elkaar? Wat zeg je bij ziekte, hoe ga je om met kritiek op de kerk?

Het boek In gesprek biedt een praktische handreiking bij allerlei vragen die zich bij de gesprekken in het bezoekwerk kunnen voordoen. Het bevat veel oefenvoorbeelden en verwerkingsvragen. Voor persoonlijk gebruik en gebruik in wijkteams.

Kok, 2012, pap, 106 pp, € 8.95, 9789059771284
winkelwagen
Kuipers, B.
Citykerken werken zo. Veertig jaar Laurenspastoraat in Rotterdam
Veertig jaar Laurenspastoraat, bij die gelegenheid is het boek Citykerken werken zo verschenen. Bert Kuipers schrijft over de Laurenskerk en hoe zij functioneert als stadskerk van Rotterdam. Hij zet op een rij wat er gedaan wordt in die kerk in het hart van de stad. Wat is het plan erachter en wat komt ervan terecht. Een boek voorzien van veel foto's, uit het verleden, het heden en de toekomst van de Laurenskerk.
Narratio, 2011, pap, 128 pp, € 17.50, 9789052635392
winkelwagen
Kuppens, R.en H.Crijns
Present tussen werk en kerk: Verhalen rond het arbeidspastoraat 1975-2006
Present tussen werk en kerk bundelt verhalen over het arbeidspastoraat uit de periode 1975 tot 2006, terwijl de periode van terugkijken doorloopt tot en met 2007. In die laatste dertig jaar is onze samenleving sterk veranderd en de rol van de kerken daarin eveneens. In dit boek vertellen arbeidspastores over hun werken en leven. Zij kijken met name terug op de tijd dat ze werkzaam waren als arbeidspastor. In hun verhalen herleeft een wereld en een tijdvak dat voorbij is.De economische groeitijd van de jaren zestig wordt gevolgd door de eerste aarzelingen in de jaren zeventig en de diepe crisis van de jaren tachtig. Daarna onstaat de worsteling om de economie weer vlot te trekken. Ook het leven van de kerken is ingrijpend veranderd. De kerken zijn kleiner, bevolkt met oudere mensen, en hebben financiele problemen. Voor jongere generaties is het echt geschiedenis en sommige thema's en zaken zijn hen onbekend.
Narratio, 2008, pap, 262 pp, € 15.00, 9789052636269
winkelwagen
Kushner, H.S.
Als 't kwaad goede mensen treft
'Waarom worden onschuldige mensen door het kwaad getroffen?' Met deze bittere, nauwelijks te bantwoorden vraag werd Harold Kushner geconfronteerd toen hem werd meegedeeld dat zijn zoontje aan een ernstige ziekte leed en niet lang na zijn twaalfde levensjaar zou sterven.

Als student in de theologie had hij zich gebogen over het bijbelboek Job. Als rabbijn in een kleine stad had hij anderen getroost die door rampspoed en smart waren getroffen. Toen het verdriet ook zijn huis binnenkwam begon een jarenlange worsteling met moeilijke vragen. Hij schreef er dit boek over. Geen abstract boek over God of over theologie maar een persoonlijke zoektocht naar antwoorden en naar troost.

Ten Have, 2004, pap, 157 pp, € 16.95, 9789025947705
winkelwagen
Lange, Frits de
De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen
De babyboomers van nu maken zich op voor hun tweede jeugd op de leeftijd dat hun ouders gingen denken aan hun pensioen. Ze worden ouder, en er zijn meer ouderen dan ooit. De tweede levenshelft heeft nog nooit zo lang geduurd. Maar tegelijk weten we minder dan ooit er zin aan te geven. Willen we eigenlijk wel oud worden? En hoe worden we dan goed oud? Collectieve antwoorden op die vraag brokkelen af; met de nieuwe ouderen is ook de ouderdom geindividualiseerd. Hoe kunnen we dan toch zinnig over oud worden spreken?

In dit boek wordt gezocht naar wegwijzers in het niemandsland van de nieuwe ouderdom. Goed oud worden vraagt op zijn minst om evenwichtskunst, waarin gezondheid, autonomie, gemeenschap en zingeving met elkaar in balans worden gebracht. De generatie ouderen op komst is echter ook de eerste die groot geworden is met waarden als zelfontplooiing en authenticiteit. Kunnen we daarmee oud worden?

De schrijver van dit boek (lichting 1955) denkt dat het kan. Maar dan moeten we wel eerst van de jeugdwaan van de babyboomers worden verlost en weer leren wat het is om eindig te zijn.

Frits de Lange is als hoogleraar ethiek verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (Kampen).

Boekencentrum, 2007, pap, 200 pp, € 17.50, 9789021141626
winkelwagen
Ligtvoet, Pim, Wilfred Ploeg
Een vondst van de schepper - avonturen met godsdienst en homoseksualiteit (1961-2011)
Twee mannen, de een bijna zestig en de ander er al boven beschrijven hun leven vanuit twee verschillende vertrekpunten. De een groeit op in een katholiek milieu, de ander krijgt een orthodox-gereformeerde opvoeding. De katholieke jongen heeft een roeping als priester, de protestant gaat een huwelijk aan. Beide jongens worden volwassen mannen in de jaren zestig en zeventig, jaren waarin de individualisering, secularisering en ontzuiling in Nederland steeds grotere vormen aanneemt.Als de twee gaandeweg ontdekken dat ze homoseksueel zijn, moeten ze hun eigen, individuele weg zien te vinden om hier vorm aan te geven. Dat gaat niet vanzelf. In een tiental hoofdstukken beschrijven ze een halve eeuw van belevenissen op het gebied van godsdienst, homoseksualiteit en werk. Een avontuurlijk boek.
Relibris, 2012, pap, 148 pp, € 15.00, 9789053020296
winkelwagen
Linn, D., S. Linn-Fabricat & M. Linn
Vergeef niet te snel. De twee helende handen uitstrekken
Van Wijnen, 2007, pap, 160 pp, € 12.95, 9789051942958
winkelwagen
Loon, Maarten van
In liefde en trouw? een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke gemeente vanuit Romeinen 1
Wat zegt de Bijbel over homoseksuele relaties in liefde en trouw? Romeinen 1 wordt vaak gezien als een cruciaal hoofdstuk met betrekking op dit onderwerp. Wat bedoelde Paulus precies toen hij homoseksualiteit onnatuurlijk noemde?

Op deze en andere vragen gaat de auteur van dit boek dieper in. Door literatuuronderzoek wordt de homoseksuele praktijk in Paulus' dagen in kaart gebracht. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre Paulus weet kon hebben van wat vandaag een homoseksuele geaardheid wordt genoemd en of hij wist van het bestaan van homoseksuele relaties in liefde en trouw. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in de exegese van Romeinen 1,26b-27a. Om te komen tot een ethisch standpunt voor vandaag volgt als laatste een hermeneutische bezinning.

TU-bezinningsreeks 10, Vuurbaak, 2012, pap, € 17.90, 9789055604661
winkelwagen
Luther, H.
Religion und Alltag: Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts
Identitaet und Fragment, I M Radius-Verlag, 1992, pap, 329 pp, € 25.00, 9783871738425
winkelwagen
Maas, F.
De glans van het gewone. Spiritualiteit en geestelijke gezondheid
Tweede Serie Geestelijke Volksgezondheid 77, KSGV, 2011, pap, 198 pp, € 26.50, 9789075886009
winkelwagen
Meeuws, Henk
Diaconie. Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie
Proefschrift. Dienst van liefde aan mensen in nood, gedragen door vrijwilligers, hartszaak van het christelijk geloof, core business van de kerk, eredienst - zo wordt in dit boek diaconie verstaan. De vraag is: hoe kan diaconie in en vanuit locale geloofsgemeenschappen in Nederland behartigd en bevorderd worden met het oog op de toekomst? Hoe staat de diaconie er met name in r.k. kring voor? Wat zijn de grote uitdagingen, organisatorisch en inhoudelijk? Wat is fundamenteel nodig voor een goede organisatie van diaconie? Welke wetenschappelijke inzichten zijn van belang om vrijwillige zorgzame inzet naar zijn intrinsieke waarde te kunnen honoreren? Welke weg wijst de oeroude discipline van de 'inwijding in het Geheim' (mystagogie) ons? Hoe kunnen managementtheorieen helpen de weg van de diaconale mystagogie te gaan: ontvankelijkheid inoefenen voor het geheim van doodgewone menslievendheid?
Narratio, 2011, pap, 458 pp, € 29.50, 9789052639338
winkelwagen
Menken-Bekius, C.
Werken met rituelen in het pastoraat
Ieder mens kent eigen rituelen, De manier waarop wij aan onze dag beginne, verloopt voor de meeste mensen volgens een vast patroon: het ochtendritueel. Op het werk worden we geholpen door werkrituelen. Feestrituelen markeren onze hoogtijdagen. In onze religieuze rituelen reiken we naar een ontmoeting met God, met wat 'groter dan ons hart' is.

In Werken met rituelen in het pastoraat wordt deze gedachte nader uitgewerkt voor het pastoraat. Als wij in onze rituelen uitdrukken wie wij zijn, liggen daarin ook mogelijkheden om onszelf op het spoor te komen en het leven te 'hervinden', of er op een passende wijze afscheid van te nemen.

Kok, 2001, pap, 164 pp, € 21.99, 9789043502825
winkelwagen
Menken-Bekius, C. & H. van der Meulen
Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging
IN HERDRUK - verwacht jan 2018

Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging

Pastores en geestelijke verzorgers zien zich in de praktijk voor vele soorten situaties gesteld, die doen vragen 'wie ben ik?' en 'wat kom ik hier doen?' Meer dan ooit vereist de huidige pastorale praktijk een voortdurende reflectie op het eigen handelen. Pastoraat is 'maatwerk' en veel van wat vroeger vanzelfsprekend was, past niet meer bij het levengevoel van de moderne mens. Maar hoe doe je dat, reflecteren op eigen praktijksituaties om tot 'passend handelen' te komen? Daarbij biedt dit boek hulp.

Het bevat drie delen. Deel I gaat over de kunst van het reflecteren en over de reflectieve pastor/geestelijk verzorger zelf. In deel II worden enkele gangbare theorieen besproken aan de hand van de thema's 'presentie', 'de spirituele dimensie van pastoraat' en 'de ethiek van het pastorale handelen' Hier luidt de vraag:'als dit de theorie is, wat betekent dat dan voor de praktijk?'.In deel III wordt de omgekeerde weg bewandeld. Verschillende verbatims en casussen worden geanalyseerd met behulp van theoretische invalshoeken. Tot slot wordt een bescheiden instrumentarium aangereikt om op reflectieve wijze een casus te beschrijven en vakliteratuur te bestuderen.

Dit boek is de vrucht van een bijzondere samenwerking tussen twee docenten Praktische Theologie, waarvan de een geschoold is in de pastorale psychologie en de ander van huis uit meer vertrouwd met de systematische theologie. Beiden brengen verschillende praktijkervaringen mee:de een was lange tijd geestelijke verzorger in een zorginstelling, de ander gemeentepredikant.

Kok, 2007/2018, pap, 360 pp, € 25.99, 9789043513630
winkelwagen
Meulen, H.C.van der
Om het geheim van het leven, over spiritualiteit en geestelijke begeleiding
Pastores en pastoraal werkers komen vandaag de dag in aanraking met een bonte verscheidenheid aan geestelijk of spiritueel leven. Daarin keren twee thema's steeds terug: zingeving en religieuze belevenis. Tot het stellen van de zinvraag worden mensen vaak aangezet door min of meer ingrijpende gebeurtenissen die hen bepalen bij het geheim van het leven. Er is meer, maar wat? De religieuze beleving bepaalt daarnaast de waarde van de spiritualiteit die mensen kiezen.

In dit boek wil de auteur pastores toerusten voor het gesprek over spiritualiteit met mensen binnen en buiten de kerk. Dat doet hij door na te denken over hedendaagse spiritualiteit, de omgang met moderne zinvragen en religieuze beleving. De auteur werkt zo toe naar een belangrijk hoofdstuk over hoe pastores in deze tijd geestelijke begeleiding kunnen bieden.

Dr. H.C. van der Meulen is universitair docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Boekencentrum, 2013, pap, 379 pp, € 29.90, 9789023926849
winkelwagen
Meulen, H. C. van der (red.)
Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente. Vierde herziende druk
Dit handboek pastoraat is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in het pastoraat, vrijwillig en professioneel. Het biedt een gedegen visie op pastoraat en beantwoordt de algemene vragen rond pastoraat. Daarna komen de persoon van de pastor, het bezoek, het gesprek en de plaats van de Bijbel aan de orde. Het tweede deel gaat in op allerlei vormen van pastoraat, zoals voor zieken, jongeren, ouderen, rouwenden, verslaafden. Ook zijn er hoofdstukken over pastoraat rond doop en avondmaal en over contextueel pastoraat en ethiek in het pastoraat. Het boek is steeds praktisch en informatief, waardoor het een waardevol instrument is bij het toerusten van ambtsdragers en pastorale werkers.

Aan dit boek werkten mee: drs. A. Baars, dr. J.C. Borst, prof.dr. F.G. Immink, dr. E.S. Klein Kranenburg, drs. M.A. Th. van der Kooi, dr. A. Noordegraaf, dr. M.J. Paul, ds. L. Romein, drs. M.A. de Ronde, prof.dr. W.H. Velema, drs. N.C. van der Voet, ds. L.M. Vreugdenhil. De eindredactie was in handen van dr. H.C. van der Meulen, docent Praktische Theologie (pastoraat en homiletiek) aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Utrecht).

Boekencentrum, 1999/2010, pap, 358 pp, € 23.90, 9789023924500
winkelwagen
Meulink-Korf, Hannke, Aat van Rhijn
De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat
Mensen hebben een geschiedenis, een context, waarzonder iemand zichzelf maar moeilijk begrijpen kan. Dat zijn de inzichten van de zogenaamde contextuele hulpverlening die sinds enige tijd met succes worden beproefd in het pastoraat. In De onvermoede derde presenteren de beide pioniers van het contextueel pastoraat, Hanneke Meulink-Korf en Aat van Rhijn, een heldere inleiding tot deze pastorale methode. Terwijl mensen die weinig met de kerk hebben toch op bepaalde levensmomenten een beroep doen danwel hopen op pastorale zorg, geeft men zich in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg steeds meer rekenschap van de intense invloed van godsdienstige tradities: het zijn de culturele ontwikkelingen zelf, die de vraag naar hulpverlenend pastoraat hebben doen ontstaan. Het contextueel pastoraat blijkt bij uitstek in deze behoefte te kunnen voorzien. De onvermoede derde radicaliseert het voor de hand liggende model van de ontmoeting tussen twee partners in een gesprek of conflict, door voortdurend te letten op de meekijkende 'derde'. Voor elke ontmoetingspartner en in elk gesprek en conflict kan dat een andere 'derde' zijn: een ouder, een kind, een vriendin, een leraar, God. Het is deze 'derde' die in het persoonlijke oordeel over wat goed en rechtvaardig is, de beslissende rol speelt.
Contextueel pastoraat 1, Meinema, 2002 / 2005 (2-e druk), pap, 260 pp, € 22.50, 9789021138213
winkelwagen
Miedema, L.
Wederkerigheid in het diaconaat? Diaconale begripsvorming en relatievorming in het oecumenisch diaconaat
Een voorstel om het oecumenisch diaconaat wederkerig te maken en de voorwaarden waar dan aan voldaan moet worden.
Narratio, 2005, pap, 208 pp, € 19.50, 9789052639185
winkelwagen
Morgenthaler, Christoph
Lehrbuch Praktische Theologie, Bd.3, Seelsorge
Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Menschen in Not kompetent begleiten und beraten, brauchen Sensibilitat und Gesprachsfahigkeit, aber auch Orientierung und breite Sachkenntnis. Wer in der Seelsorge arbeitet oder sich darauf vorbereitet, findet in Christoph Morgenthalers Buch fundiertes Grundwissen, Fallbeispiele und Analysen sowie viele Hinweise zur Praxis der Seelsorge. In 20 in sich geschlossenen Kapiteln fuhrt es ein in die Geschichte, den Gehalt, die Ressourcen, die Schlusselkompetenzen, die Orte und die Methoden der Seelsorge. Wer eine klar strukturierte, anschauliche und gut lesbare Einfuhrung in die Arbeitsfelder der Seelsorge sucht, ist mit diesem Band bestens bedient

Eine Einfuhrung in die Hauptfelder der Praktischen Theologie: kompakt, ubersichtlich, kompetent Das neue Lehrbuch Praktische Theologie wendet sich an Studierende der Theologie im Rahmen eines Voll-, Lehramts- oder Nebenfachstudiums. Es vermittelt im Uberblick und in internationaler Kontextualisierung examensrelevantes Wissen und kann daruber hinaus als Fortbildungsliteratur in der ersten Berufsphase (Vikariat/Refendariat, Prediger- und Studienseminare) gewinnbringend benutzt werden. Thematisch decken die Bande die Kernbereiche der Praktischen Theologie ab, denen Studierende notwendig begegnen: Religionspadagogik (Friedrich Schweitzer), Homiletik (Albrecht Grozinger), Seelsorge (Christoph Morgenthaler) und Kirche (Hauschildt, Eberhard, Uta Pohl-Patalong).

Sehe die ganze Reihe hier

Lehrbuch Praktische Theologie, Guterloher Verlag, 2009, pap, 413 pp, € 29.95, 9783579054049
winkelwagen
Mulder, Andre, Hans Snoek (red)
Werken met diepgang, levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk
Dit boek biedt (aankomende) professionals concrete handvatten om de levensbeschouwelijke communicatie in de alledaagse praktijk te verfijnen. Eerst worden enkele kernbegrippen uitgelegd. Wat is levensbeschouwelijke communicatie, en op welke manier speelt die een rol in het werk? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Welke spanningsvelden ontstaan er op het snijvlak tussen de professional zelf, zijn beroep, werkomgeving en doelgroep? Vervolgens worden diverse concrete voorbeelden besproken - een schoolsituatie, een casus uit de zorg, een interview met een ondernemer - telkens aan de hand van een vijf-stappen-methodiek van reflectie. Met dit model kan de lezer vervolgens aan de slag in zijn of haar eigen beroepssituatie.
Meinema, 2012, geb, 320 pp, € 38.00, 9789021144238
winkelwagen
Myers-Shirk, S.E.
Helping the Good Shepherd. Pastoral Counselors in a Psychotherapeutic Culture, 1925-1975
BY ORDER
John Hopkins UP, 2009, geb, 288 pp, € 36.90, 9780801890475
winkelwagen
Nauta, Rein
Paradoxaal leiderschap: Schetsen voor een psychologie van de pastor
Elke predikant, elke pastor probeert in deze tijd een eigen vorm te vinden voor een relevant en effectief pastoraat. De rol van de pastor is altijd marginaal: hij of zij functioneert in de marge, aan de grens. Zijn werk is echter van centrale betekenis in het overbruggen van de grens tussen kerk en cultuur, tussen enkeling en gemeenschap, tussen mens en medemens.

Hoe kan de pastor in dit alles durven veranderen en toch zichzelf niet verliezen? Hoe onderscheidt hij zich van andere professionals, van andere hulpverleners, van andere theologen? Hoe oprecht moet hij of zij zijn in het vervullen van de rol van religieuze leider? Vraagt het ambt soms niet om doen alsof, om spel en tegenspel, om de juiste balans tussen spreken en zwijgen? Welke bijdrage levert de pastor aan het voortbestaan van de gemeenschap waaraan hij leiding geeft? Die bijdrage bestaat vooral uit ruzie maken, het durven aangaan van conflicten die noodzakelijk zijn voor de voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden en nieuwe communiteiten. Dat maakt de pastor ook kwetsbaar; hij is afhankelijk van degenen die kunnen en willen volgen. Hoe kan zijn weerbaarheid tegen teleurstelling vergroot worden?

Rein Nauta, hoogleraar godsdienst- en pastoraalpsychologie, ontwikkelt in Paradoxaal leiderschap een eigen en geeigende psychologie van de pastor. Het resultaat biedt prikkelende, inspirerende lectuur voor zowel aankomende en beginnende als ervaren pastores.

Valkhofpers, 2006, pap, 265 pp, € 17.50, 9789056252076
winkelwagen
Noltus, Evelyn
Alleen dit gezicht, ontdekkingstocht door een burn-out
In de periode van een burn-out maakte predikant Evelyn Noltus een moeizame ontdekkingsreis door vreemd en onbekend gebied. In maanden van leegte en ontreddering hield ze haar leven tegen het licht en werd ze geconfronteerd met indringende vragen over haar geloof en bezieling.
In Alleen dit gezicht vertelt ze over haar burn-out, in dagboekfragmenten, door dromen, teksten en liederen. Ze neemt de lezer mee op haar zoektocht naar haar eigen gezicht, naar bronnen van hulp en naar innerlijke leiding.

Evelyn Noltus (1961) is predikant en werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Zij schreef eerder het boek Lachrimpels en littekens, geestelijke verzorging in het verzorgings- en verpleeghuis. (Berne 2010)

Skandalon, 2015, pap, 135 pp, € 14.95, 9789492183057
winkelwagen
Oskamp, P.
Overleven achter steen en staal. Vieringen en geloofsbelevingen in de bajes onderzocht
Meinema, 2004, pap, 120 pp, € 12.50, 9789021139821
winkelwagen
Pieters-Korteweg, E.
Wat schizofrenie met je doet
Boekencentrum, 2004, geb, 165, € 14.50, 9789023913771
winkelwagen
Pijnenburg, M. (red.)
Menslievende zorg, management en kwaliteit
Prudentie-Sirie, Damon, 2010, pap, 112p, € 14.90, 9789055739974
winkelwagen
Plantier, Edith
De pastor als openbaar lichaam. Pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland
Kok, 2001, pap, 196 pp, € 15.00, 9789043502467
winkelwagen
Pollefeyt, D.
Als catechese tot volwassenheid komt
Deel 10 in de reeks Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie

De afgelopen decennia werd in de catechese spontaan gedacht en gehandeld alsof catechese enkel een zaak is voor kinderen. Nog steeds spreken we van volwassenen die ‘catechese geven' alsof ze zelf in de catechese niets te ontvangen hebben. Een gevolg hiervan is dat catechese steeds meer iets is geworden dat men met de kindertijd achter zich laat, veeleer dan een voorbereiding op een christelijk leven als volwassene.

Vandaag zien we echter steeds duidelijker een perspectiefwissel gebeuren: van catechese voor kinderen naar volwassenencatechese. Het bewustzijn groeit dat catechese in wezen niet iets is voor kinderen, maar iets voor volwassenen waaraan kinderen gaandeweg leren participeren. Dit boek probeert de perspectiefwissel die zich in de catechese aan het voltrekken is, te zien, te begrijpen en de pastorale consequenties ervan aan het licht te brengen. Wat betekent het 'als catechese tot volwassenheid komt' in de dubbele betekenis van de uitdrukking: catechese die zich tot volwassenen richt en catechese die zelf door deze beweging tot maturiteit komt?

Halewijn, 2012, pap, 280p, € 20.00, 9789085281122
winkelwagen
Posthumus, K.
Kringen in de branding. 40 Jaar homo/lesbische emancipatiebeweging
Narratio, 2004, pap, 112 pp, € 15.00, 9789052639604
winkelwagen
Rietkerk, W. G.
Ik wou dat ik kon geloven, 9-e druk
Kok, 2011, pap, 192 pp, € 16.25, 9789029711074
winkelwagen
Rohr, R., A. Ebert
The Enneagram, a christian perspective
Crossroads, 2001, pap, 255 pp, € 19.95, 9780824519506
winkelwagen
Rosier, Christa
Lijden in Gods hand. God wil meer dan ons geluk
Lijden in Gods hand is een fraai geschenkboek met schilderijen van Christa Rosier. Het is ook een aangrijpend geloofsverdiepend boek dat op zoek gaat naar het geheim van het lijden. Dat is het geheim van een God die voor ons vaak onbegrijpelijk is, maar oneindig liefdevol en trouw.
Voorhoeve, 2012, geb, 143 pp, € 24.99, 9789029796866
winkelwagen
Roukema-Koning, B.
Als mannen en vrouwen bidden. Een empirisch-psychologische studie
Boekencentrum, 2005, pap, 176 pp, € 19.90, 9789023919292
winkelwagen
Ruijterman, Marja
Gedachtenkracht
Marja Ruijterman is sinds 1993 trainer en coach. In 1985 wilde ze niet meer verder leven. Ze realiseerde zich, direct nadat ze toch niet in de Amstel sprong, dat dit het laagste punt in haar leven was en besloot er alles aan te doen gelukkig te worden, oude ideeen los te laten en open te staan voor nieuwe die wel werken. Deze zoektocht bracht haar gigantische inspiratie en ze leeft nu het leven met enthousiasme en passie.

In haar trainingen, lezingen en verhalen creeert zij een sfeer die mensen helpt hun maskers af te zetten. Ze geeft je het gevoel dat alles mogelijk is: Je kunt kiezen voor een andere beleving van je werk, je vrije tijd en je relaties. In humoristische, rake stijl beschrijft Marja herkenbare situaties in het (bedrijfs)leven en maak je kennis met de mensen uit haar trainingen. Van de hardwerkende, succesvolle man die maar niet kan genieten van zijn rijkdom, tot de politieagent die met tranen in zijn ogen over zijn zoontje vertelt. Ook laat Marja op een open manier zien waar een trainer voor kan komen te staan en wat ze mee maakt en leert in de praktijk.

Marja geeft tips die je leren op ontspannen wijze jezelf een prettiger leven te gunnen maar ook hoe je als trainer en coach ontspannen en toch alert met mensen kunt werken. Gedachtenkracht geeft je een andere kijk op alledaagse situaties. Op die manier wordt een piepende fiets het vrolijke geluid van een vogel en verandert dit boek in een doeltreffend medicijn tegen stress en negativiteit.

Attrakt B.V., 2009, pap, 136 pp, € 17.25, 9789460510144
winkelwagen
Schaap-Jonker, Hanneke
Breekbaar verbonden, hechtingsproblemen en geloofsvertrouwen
Hechting is de manier waarop je je emotioneel met iemand verbindt. Helaas verloopt de hechting in de eerste levensjaren niet bij iedereen goed. Dat maakt het aangaan van relaties later in het leven vaak moeilijk. Dit betreft relaties met mensen, maar ook een relatie met God. Hechtingsproblemen raken dus ook je geloofsleven. In dit boek gaan verschillende auteurs in op hechtingsproblemen en de gevolgen hiervan voor geloven. Ook behandelt dit boek de vraag hoe de kerkelijke gemeente goed kan omgaan met mensen met hechtingsproblemen en hoe hiervoor aandacht kan zijn in pastoraat en prediking. Het boek start met unieke, sprekende interviews met ervaringsdeskundigen. Zij laten indringend zien wat de gevolgen zijn van een verkeerde hechting in de jonge jaren. Het boek is geschreven voor mensen met hechtingsproblemen en hun familie, en voor pastoraal werkers en ambtsdragers.
Boekencentrum, 2017, pap, 126 pp, € 13.99, 9789023971634
winkelwagen
Schenderling, J.
Beroepsethiek voor pastores
Dit is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied dat geheel gewijd is aan de ethische vragen waarmee pastores geconfronteerd worden. Duidelijk wordt waarom het hard nodig is dat er aandacht komt voor de ambts- of beroepsethiek van pastores.

Pastores hebben zelf ook behoefte aan duidelijke richtlijnen. Na een inleiding in de ethische theorie komen allerlei vragen uit de pastorale praktijk aan de orde. Bijvoorbeeld: wanneer mag ik het ambtsgeheim verbreken? Welke juridische consequenties kan dat hebben? Mag het kerkbestuur van mij eisen dat ik ook 's avonds en in het weekend beschikbaar ben om pastorale hulp te verlenen? Ben ik verplicht mijn eigen vervanging te regelen bij afwezigheid? Mag ik giften aannemen, en zo ja, tot welk bedrag? Wanneer moet ik doorverwijzen naar een andere hulpverlener? Mag ik een relatie aangaan met een lid van mijn gemeente (parochie)?

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als een handleiding voor pastores, pastoraal werkenden, geestelijk verzorgers en studenten theologie. Daarnaast is het boek bestemd voor kerkelijke bestuurders en leidinggevenden van instellingen die verantwoordelijk zijn voor het werk van pastores.

Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn discussie- en verdiepingsvragen opgenomen. Daardoor is het boek bijzonder geschikt voor zelfstudie of voor bespreking in groepsverband (pastoraal overleg, intervisiegroepen, werkgemeenschappen van predikanten, werkcolleges).

Damon, 2008, geb, 238 pp, € 22.90, 9789055738519
winkelwagen
Schuilenga, Mirjam
Kleine grootse gebaren. Over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk
We maken in onze samenleving een herwaardering mee van lokale en kleinschalige initiatieven. Vrijwilligerswerk past daarbinnen. Vrijwilligers zijn mensen van het kleine gebaar. Ze zijn actief in hun wijk, sportclub, vereniging, kerk en in de school van hun kinderen. Ze doen hun werk onbetaald, soms onzichtbaar achter de schermen, maar altijd met motivatie. Dit cahier gaat over een specifieke vorm van motivatie, die geput wordt uit de christelijke levensbeschouwing. Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt.

Drs. Mirjam Schuilenga is theologe en trainster/consulent bij het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Activering

Narratio, 2013, pap, 48 pp, € 12.50, 9789052639628
winkelwagen
Smit, Johan
Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek
Het voeren van een goed pastoraal gesprek is een vak apart. Vooral jonge pastores en predikanten ontbreekt het vaak aan deskundigheid en kennis om pastorale gesprekken goed en spiritueel te voeren. Tot de kern komen brengt deze deskundigheid binnen handbereik.

Het boekje wil alle pastores, in de breedste zin van het woord, helpen om bewuster, sneller en beter pastorale gesprekken te voeren. De auteur richt zich in dit boekje op iedereen die zich met of zonder ambt of specifieke rol toelegt op heilzame ontmoetingen met mensen. Pastoraat kan immers door iedereen worden gedaan. Toch is pastorale gespreksvoering een 'kunst', omdat het in het pastoraat om creativiteit gaat. De persoonlijkheid van de pastor is daarbij van groot belang. Immers, een saaie pastor voert saaie gesprekken. Een kleurrijke presentatie van de pastor helpt daarentegen om sprankelende ontmoetingen tot stand te brengen.

Kok, 2006, pap, 143 pp, € 15.99, 9789043512701
winkelwagen
Stevens, J., Erik Herrebosch en Anne Vandenhoeck
Praktijkbegeleiding van pastores
te bestellen
Halewijn, 2011, pap, 64 pp, € 18.50, 9789085280712
winkelwagen
Taylor, E. J., P. v.d. Wal, J. Wijngaard
Tja, wat zal ik zeggen ... Met clienten in gesprek over spiritualiteit
met DVD

Waarom moet mij dit overkomen? Waarom leef ik nog, ik ben anderen alleen maar tot last Ik ken hier niemand, ik voel me zo eenzaam. Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je als zorgverlener vaak met de mond vol tanden. Mensen zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Dit boek helpt zorgverleners op een goede manier daarop te reageren. Wanneer zorgverleners met hun clienten zoeken naar antwoorden, dan zijn beiden daarmee geholpen. Aandacht voor spiritualiteit bevordert de gezondheid en doet je bewuster leven.

Tja, wat zal ik zeggen is een heel praktisch boek. Het brengt kennis uit de psychologie en psychiatrie, de geestelijke verzorging en de verpleegkunde samen. De lezer leert de theorie direct in praktijk te brengen, dankzij de vele voorbeelden en oefeningen.

Boekencentrum, 2010, pap, 159 pp, € 24.90, 9789023924531
winkelwagen
Thans, Marianne, Annet Lampe
Balans tussen werk en thuis. Werkboek voor contextuele loopbaanbegeleiding
Overal om ons heen ontmoeten we mensen die vastlopen in hun werk. Sommigen raken zo het spoor in hun eigen leven kwijt. Dit werkboek is de neerslag van jarenlange ervaringen in het begeleiden van mensen die de moed vonden om de balans tussen werk en thuis op te maken. Het boek wil als gids dienen voor wie naar nieuwe mogelijkheden in werk en prive-leven zoekt. De schrijvers loodsen de gebruiker stap voor stap naar de bronnen van hulp en inspiratie die klaarliggen in het eigen levensverhaal. Het resultaat is beweging in de vastgelopen balans van geven en ontvangen. Maar ook: vrijheid in het maken van een nieuwe keuze.
Narratio, 2013, pap, 60 pp, € 9.00, 9789052638843
winkelwagen
Troost, Andre F.
Met vallen en opstaan. 101 verhalen die verder helpen
Boekencentrum, 2006, pap, 291 pp, € 16.50, 9789023921370
winkelwagen
Vergeer, Charles
Vragen naar zin
Zelfs als 'alles goed' gaat en er niet zoveel meer te wensen over blijft, komen vaak de 'trage vragen' op: waarom toch dit alles? Waar is het toch allemaal goed voor? De mens leeft zeventig, tachtig jaar... en gaat weer heen naar waar hij vandaan kwam, het stille en duistere. Soms is het ziekte of gebrek, dan weer sterven of het breken van een relatie, een onvervuld verlangen dat ons met vragen achterlaat. Wie zorgzaam met anderen wil omgaan en hen hulp wil verlenen, kan niet om deze trage vragen heen. Juist omdat pastorale en andere antwoorden verregaand vervaagd zijn en ontbreken, werden deze vragen des te kwellender. De wijze waarop Charles Vergeer in deze vragen weet door te dringen zonder met voortijdige antwoorden aan te komen, is bijzonder inspirerend. Hier wordt niets bedacht, hier worden mensen aan het denken gezet.
Damon, 2000, pap, 126 pp, € 11.30, 9789055731145
winkelwagen
Vergunst, Piet (red)
Toch gescheiden, over de complexiteit van een gebroken huwelijk
Echtscheidingen: ze vinden in toenemende mate plaats, maar toch wordt er binnen de christelijke gemeente weinig over gesproken. Dat tekent de verlegenheid van kerkenraden en de onmacht van familie en vrienden. Ondanks dat mannen en vrouwen plechtig beloven elkaar nooit te verlaten, zien we in de praktijk dat een breuk soms onvermijdelijk is. Mensen die erkennen dat 'U zult niet echtbreken' een gebod van God is, zeggen met de titel van dit boek: Toch gescheiden.

Het eerste deel brengt in openhartige levensverhalen de complexiteit van een gebroken huwelijk in beeld en tekent het leven van christenen voor en na een echtscheiding. Tegen de achtergrond van die weerbarstige realiteit geven predikanten en hulpverleners in het tweede deel handreikingen op basis van de Bijbel. Dat Boek verhult de gebrokenheid in mensenlevens niet.

Deze uitgave staat onder redactie van Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. Medewerking verlenen ds. G. de Fijter, ds. C.H. Hogendoorn, ds. G. Lustig en ds. A. van Lingen, evenals Wilco Kroon en John Robbemond, beiden werkzaam bij Eleos.

Boekencentrum, 2012, pap, 144 pp, € 15.90, 9789023926566
winkelwagen
Verstraeten, Johan
Taal en stilte. Naar een leiderschap voorbij de angst
Zowat overal, in de zorgsector, het onderwijs en de administratie, wordt de managementpraktijk gekoloniseerd door een zielloze taal die de ervaring van het werk en van het leven verschraalt. Een taal die mensen herleidt tot functies en instrumenten van een louter op efficieentie gericht beleid dat niet het goede nastreeft, maar de onhaalbare maximalisatie van zakelijke doelstellingen. De gevolgen zijn ernstig: een toenemend aantal mensen lijdt aan een gevoel van zinloosheid, negatieve zelfperceptie, burn-out en depressie.

Met dit boek wil Johan Verstraeten de diepere oorzaak van de hedendaagse malaise beschrijven. Niet om een negatieve analyse te maken, maar om aanknopingspunten te zoeken voor een oplossing: de herontdekking van twee verwaarloosde bronnen van leiderschap: inspirerende taal en de herovering van de ruimte waarin mensen de innerlijke kracht ontdekken om hun angst voor verandering te overwinnen.

Altiora Averbode, 2014, pap, € 16.00, 9789031739011
winkelwagen
Voet, N. van der
Altijd vergeven. Over schuld en vergeving tussen mensen
Boekencentrum, 2007, pap, 112 pp, € 11.00, 9789023917588
winkelwagen
Vries, G.C. de
Leren zien - leren geloven. Een praktisch theologische theorie van esthetisch religieus leren
Narratio, 2008, pap, 334 pp, € 27.50, 9789052639284
winkelwagen
Vries-Schot, de M.
Geloven is gezond, zingeving en geloofsgroei in hulpverlening en pastoraat
Boekencentrum, 2008, pap, 157 pp, € 18.90, 9789023922780
winkelwagen
Warnink, H. (red)
Quid est veritas? Over kerkelijk huwelijksrecht en waarheid
Peeters, 2011, pap, 172 pp, € 35.00, 9789042925472
winkelwagen
WeiB, H., Karl Federschmidt, Klaus Temme (Hg.)
Handbuch Interreligiose Seelsorge
Neukirchener, 2010, pap, 440 pp, € 39.90, 9783788724481
winkelwagen
Windrich, Mirjam
Het succes van online coaching - waarom het zo goed werkt
Steeds meer mensen kiezen voor hulpverlening via internet. Een vorm daarvan is coaching via e-mail. Deze methode blijkt inmiddels zeer succesvol. Wat zorgt ervoor, anders dan bij persoonlijk contact, dat er vaak zo snel en aantoonbaar een positief effect optreedt?

Achter de computer is de concentratie op de materie hoog en de kans op afleiding klein. De client leest, observeert en onderzoekt zijn eigen gedachten en gevoelens mindful: in alle rust, op de momenten dat het hem of haar uitkomt. Dat sterkt het bewustzijn, geeft kracht en zelfvertrouwen. In Het succes van online coaching laat Mirjam Windrich vanuit verschillende perspectieven de voordelen van online coaching zien: voor de client, de werkgever en de coach. Aan de hand van talloze voorbeelden en ontwikkelingen op het gebied van mentale training en psychotherapie legt zij uit waarom online coaching zo goed werkt.

Mirjam Windrich (1965) heeft een praktijk voor coaching en therapie. Zij is pionier op het gebied van online coaching.

Spectrum, 2011, pap, 234 pp, € 25.99, 9789000309580
winkelwagen