B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.1.1.1 Levensloop - Ouderdom - Ouderenzorg

Andriessen, Herman
Staan in het einde: Over het beamen en verdiepen van de ouderdom
Thema's als verwondering en verdriet, lijden en dood, eigenwijsheid en eigenwaarde vinden hun eenheid en samenhang in het overkoepelende thema 'in het einde staan'. Wanneer de ouderdom intreedt, gaat het om het leven in zijn geheel, over de nieuwe taken die deze leeftijd met zich meebrengt, over verzoening en het overstijgen van onze levenstijden.
Meinema, 2009, pap, 124.pp, € 14.90, 9789021142197
winkelwagen
Boelhouwer, M., P. van der Wal, K. Kirkland & H. McIlveen
'k Zou zo graag een ketting rijgen. Levensthema's voor kringgesprekken met ouderen
2-e herziene en uitgebreide druk

Werken onder dementerende mensen is zoeken naar mogelijkheden van contact. Sta je voor je gevoel niet vaak met lege handen? Je weet best iets van dementie of ouderen in het algemeen, maar hoe leg je, hoe krijg je contact?

De oorspronkelijke Canadese auteurs van 'k Zou zo graag een ketting rijgen bieden een verrassende en succesvolle vorm van kringgesprek voor ouderen aan, met speciale aandacht voor mensen met dementie. Geestelijk Verzorgers werkzaam binnen de Zonnehuisgroep hebben- met medewerking van anderen - deze methode verder uitgebouwd en toegesneden op de Nederlandse situatie.

Dit werkboek reikt zinvolle thema's voor zo'n kringgesprek aan. Naast woorden nemen ook liederen en een zintuiglijke benadering een grote plaats in, zodat mensen weer in contact kunnen komen met elkaar, met zichzelf en met wat hen ten diepste beweegt. Het aangedragen materiaal is bedoeld als eerste aanzet en nodigt uit er op een vrije, eigen manier mee te werken.

Marion Boelhouwer en Peterjan van der Wal zijn beiden werkzaam als geestelijk verzorger in en vanuit respectievelijk verpleeghuis Zonnehuis Beekbergen en het Zonnehuis Vlaardingen.

Boekencentrum, 2011, pap, 416 pp, € 26.90, 9789023920335
winkelwagen
Bohlmeijer, E., G. Westerhof
Op verhaal komen. Herinneringen als bron van wijsheid
Hoe kunnen herinneringen je helpen om je leven richting te geven? Aan de hand van dit boek ontdek je niet alleen de rode draad in je levensloop, maar leer je ook negatieve gebeurtenissen te verwerken.

De theorie en de oefeningen in dit Boom Hulpboek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het autobiografisch geheugen en de functies van herinneringen en onze levensverhalen. Door jezelf de juiste vragen te stellen kun je je valkuilen ontdekken, moeilijke gebeurtenissen een plaats geven en geinspireerd raken om iets moois van het leven te maken. Het boek bevat een cd-rom met oefeningen.

Boom Hulpboeken, Boom, 2010, pap, 184 pp, € 24.90, 9789085069003
winkelwagen
Coole, M. de T. Verlaan (red.)
Ouderenzorg met toekomst. Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak
De zorg voor ouderen verandert snel en ingrijpend. Enerzijds worden ouderen in de moderne samenleving eigenlijk steeds jonger, ze blijven steeds langer vitaal. Anderzijds maken ze deel uit van een generatie die omvangrijker is dan ooit, die van de babyboomers. Hoe speelt de samenleving in op tekorten die de oudere burger ervaart en waarop die oudere zelf het antwoord niet altijd kan geven? Tekorten kunnen te maken hebben met gezondheid, welzijn, wonen of inkomen en leiden tot kwetsbaarheid. De vraag rijst dan, of er wel voldoende bekommernis is vanuit de samenleving voor deze doelgroep.

Essentieel bij het nadenken over duurzame oplossingen voor de nieuwe zorgen is het streven om ouderen zo lang mogelijk actief deel te laten uitmaken van de samenleving. Maar niet alle partijen in de zorg lijken voldoende doordrongen van die uitdaging. Economische en politieke belangen strijden om voorrang, terwijl overheid en maatschappelijk middenveld niet bepaald uitblinken door coherente visies als het om de toekomst gaat. Deze bundel wil in die lacune voorzien. Auteurs schetsen hun beeld op de ontwikkelingen vanuit verschillende betrokkenheid: zowel denkers, beleidsmakers als uitvoerenden in de zorg. Samen bieden hun bijdragen zicht op een nieuwe aanpak in de zorg voor ouderen, zorg in brede zin.

Ouderenzorg is een groot thema. Een thema ook dat door velen van cruciaal belang wordt gevonden als graadmeter voor het niveau van welvaart en welzijn in dit land. Uiteindelijk is het een kwestie van fatsoen en beschaving, zegt Dick Herfst, bestuurder van een grote zorgorganisatie, in deze bundel.

De samenstellers van Ouderenzorg met toekomst maken deel uit van de redactie van Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving. In die hoedanigheid hebben zij dankbaar gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk van bevlogen en deskundige auteurs.

SWP, 2009, pap, 200 pp, € 17.50, 9789088500435
winkelwagen
Driessen, Iny
Ongewild alleen
Altiora Averbode, 2014, pap, € 18.50, 9789031737949
winkelwagen
Hoekendijk, L.
Levenskunst van ouderen, praktische filosofie met een persoonlijk accent
Oud zijn is voor veel mensen feest. Vrijheid, tijd, kunnen doen wat je wilt, minder verplichtingen. En dat terwijl de maatschappij van ouderen en de vergrijzing in het bijzonder, juist een probleem maakt. Ouderen worden vaak ten onrechte gezien als een doelgroep, mensen die hulp nodig hebben, niet als een groep die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving, ook al is dat niet op de (betaalde) arbeidsmarkt. Ouderen hebben ook een bijdrage te leveren aan de cultuur, aan de manier van denken over onze tijd.

Met een kritische blik en humor bespreekt Liebje Hoekendijk deze en andere onderwerpen, puttend uit de vele ervaringen van ouderen zelf. Aan de orde komen behalve feest, themas als herinneringen, zingeving en seks, maar ook vraagstukken als afhankelijkheid van hulp, depressie en overlijden. Hoe is bijvoorbeeld het wonen in een verpleeghuis dragelijk te maken?

Levenskunst van ouderen is onmisbaar voor iedereen die bezig is oud te worden, maar ook voor kinderen van oude mensen, verzorgers en vrijwilligers.

SWP, 2007, pap, 255 pp, € 13.50, 9789066656758
winkelwagen
Hoekendijk, Liebje
De glans van grijs. Ideeen voor sociaal en prettig leven
In De glans van grijs voert Liebje Hoekendijk een positieve toon. Een toon die warmte uitstraalt, ouderen bemoedigt, de laatste fase in het leven niet ziet als een langdurig tranendal, maar als een periode met toegevoegde waarde voor de samenleving en voor de oudere zelf.

Ouderen in onze tijd krijgen en nemen hun kansen om zelf te kiezen, om zinvol in de samenleving actief te zijn, om hun seksualiteit weloverwogen te uiten, om ruimte voor zichzelf te creeren in samenhang met anderen.

SWP, 2010, pap, 106 pp, € 9.95, 9789088501593
winkelwagen
Kassmann, Margot
Midden in het leven
Rond de vijftig komen we, bewust of ongemerkt, in een nieuwe levensfase terecht. In dit boek verkent de bekende Duitse theologe Margot Kassmann de midlife-blues.

Kassmann, bevlogen predikant en pastor, moeder van vier volwassen dochters en zelf begin vijftig, werkt een groot aantal thema's uit die bij de overgang naar de nieuwe levensfase een rol spelen. Jong blijven en ouder worden, familie en relaties, vriendschap en alleen zijn, ziekte en geluk, succes en falen, grenzen en energiebronnen, routine en verandering.

Openhartig schrijft ze over de grote veranderingen in haar eigen leven rond haar vijftigste: ze kreeg borstkanker en scheidde van haar man. Vanuit haar persoonlijke ervaring en vanuit haar geloof, dat haar steun en houvast geeft, biedt ze de lezer denkstof voor het vinden van een nieuw midden.

Meinema, 2012, pap, 158 pp, € 16.90, 9789021143293
winkelwagen
Keulen, D. van
Een hart vol verhalen. Voorleesboek voor ouderen
Dit boek biedt twaalf sfeervolle, toegankelijke verhalen, bestemd voor wie niet meer zelfstandig leest. De gebeurtenissen en personages zijn herkenbaar als 'van vroeger'. Zeker voor wie de periode 1920 -1950 zelf meemaakte
SWP, 2011, geb, 152 pp, € 17.95, 9789088501647
winkelwagen
Kraal, K., R. Wolff
Zorg voor ons. Een onderzoek naar Marokkaanse ouderen en zorg.
Het aantal allochtone 55-plussers groeit snel; telde Nederland in 2003 ruim 115.000 niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder, in 2020 zal dit getal waarschijnlijk zijn verdrievoudigd. Met de groei van dit aantal zal ook het beroep op de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen groter worden. En daarmee de noodzaak om na te denken over in hoeverre en hoe de huidige ouderenzorg aan de diverse groepen ouderen moet worden aangepast om iedereen een verzorgde oude dag te bieden. Voor de groep allochtone 55-plussers geldt vooralsnog dat zorgvragers en zorgaanbieders weinig ervaring met elkaar hebben: het ontbreekt de meeste ouderen aan kennis over specifieke ouderenvoorzieningen en de meeste zorgaanbieders aan inzicht in hun specifieke behoeftes. In 'Zorg voor ons' wordt aan de hand van een vijftal cases, waarvoor Marokkaanse ouderen, hun kinderen en betrokken professionele zorgverleners zijn geinterviewd, op dit dilemma ingegaan. Onderzocht is hoe het feitelijke zorggebruik en de zorgwens van Marokkaanse ouderen zich tot elkaar verhouden en op welke wijze zorggebruik en -wensen worden beinvloed door hun kennis over de aangeboden zorg, de positie waarin zij verkeren, culturele opvattingen over ouderenzorg, en de beschikbaarheid van mantelzorg. Deze vijf cases worden in de context geplaatst van ander onderzoek naar allochtone ouderen en zorg.
Aksant, 2005, pap, 84 pp, € 12.50, 9789052601892
winkelwagen
Lange, Frits de
Waardigheid. Voor wie oud wil worden
Bij jong zijn hoort mondigheid en zelfontplooiing. Waardigheid is echt iets voor oudere mensen. Maar wat is waardig? In dit boek staat die vraag centraal. Menswaardigheid, waardige zorg, een waardig levenseinde, Frits de Lange vindt dat wij deze waarden niet kunnen missen, als we een moreel ijkpunt zoeken voor een goed leven op onze oude dag. Maar ook voor een goed sterven, als we uiteindelijk dood moeten.

Waardigheid heeft met respect van doen, maar ook met zelfrespect. Hoe meer van beide, des te beter zal het ouderen vergaan, is zijn stelling. De waardigheid van oude mensen is echter in het geding. Was de oudere ooit een patient voor wie gezorgd moest worden, nu is hij de soevereine burger die zelf moet opkomen voor zijn zorg- en voorzieningenpakket. Wat voor ouderen menswaardig is, lijkt daarmee afhankelijk te worden van hun zelfredzaamheid en van de willekeur van de publieke moraal. Hoe voorkomen wij dat ouderen als de nieuwe parias van de vergrijsde samenleving worden weggezet?

Een herijking van hun waardigheid is nodig, willen we een kwade oude dag in de 21e eeuw kunnen vermijden. De kern van persoonlijke waardigheid ligt volgens De Lange uiteindelijk in de vrije instemming met wie je bent geworden. Zonder blind te zijn voor de ontluistering, verdedigt dit boek hartstochtelijk dat er glans ligt in de ouderdom. Je moet het echter wel willen zien.

Aan het begin van de moderne tijd bezong Giovanni Pico della Mirandola de lof op de menselijke waardigheid in een Oratio de Hominis Dignitate. Frits de Lange schrijft hier zijn manifest over de waardigheid van wie oud geworden is. Of het later graag nog wil worden.

Geron-publicaties 2, SWP, 2010, pap, 218 pp, € 21.50, 9789088501098
winkelwagen
Oosten, Roel van
Vensters op de levensloop. 32 Bijbelverhalen en gedichten bij belangrijke levensmomenten
Roel van Oosten heeft 32 belangrijke momenten, die zich in de levens van veel mensen voordoen, als uitgangspunt genomen. Hij volgt daarin de seizoenen van het leven. Vervolgens heeft hij elk levensmoment verbonden met een fragment uit de bijbel en met een gedicht.
Op verrassende wijze licht er iets op van de rijkdom van de christelijke traditie. Daarin gaat het om levenskunst, kwaliteit en diepgang in leven en samenleven.
Kok, 2006, geb, 183 pp, € 18.50, 9789043512695
winkelwagen
Prinsenberg, Gabriel
In de middag van het leven. Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd
Het is een overbekend gezegde. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Bij de term oud zijn hebben we vaak allerlei associaties als stilstand, afgeschreven zijn of het ontbreken van dynamiek. Bij oud worden daarentegen denken we aan zolang mogelijk van het leven genieten en deelnemen aan de vele mogelijkheden die ons nog ter beschikking staan. De ene keer wordt van oud een karikatuur gemaakt, de andere keer is het een ideaal waarbij we meestal onszelf voor ogen hebben. Dit lijkt niet helemaal juist, want oud worden en oud zijn betekent ook dat we de vroegere belevenissen en wederwaardigheden verzilveren en als een moderne alchemist goud maken van onze levenservaringen. Daar wil deze uitgave behulpzaam bij zijn.

Gabriel Prinsenberg zet zich intensief in om het biografisch leren en werken als een methode voor onderwijs, vormingswerk en hulpverlening te introduceren. Hij deed dat lange tijd in het hoger beroepsonderwijs en heeft in Nederland, Belgie en Duitsland seminars en meerjarige opleidingen in biografisch werken gegeven. Thans is hij docent bij HOVO Utrecht/Amersfoort en opleider bij Instituut Labyrint.

SWP, 2013, pap, 128 pp, € 14.90, 9789088504839
winkelwagen
Rivuzumwami, C, & S. Schafer-Bossert (Hrsg.)
Aufbruch ins Alter. Ein Lese-, Denk- und Praxisbuch
Kohlhammer, 2009, pap, € 22.50, 9783170205130
winkelwagen
Sprong-Brouwers, Margriet
Ouderen doen ertoe. Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn
Mantelzorgers en buurtbewoners worden steeds meer betrokken bij zorg- en dienstverlening aan ouderen. Bij alle verandering lijkt een trend onveranderlijk. In onze omgang met ouderen is vooral sprake van eenrichtingsverkeer van vitale mensen naar zorgbehoeftige ouderen. De auteur van dit boek houdt een warm pleidooi voor tweerichtingsverkeer met een werkelijke dialoog.

Zorgbehoeftige ouderen hebben genoeg te bieden aan andere generaties en verlangen ernaar om van betekenis te zijn. Wat kunnen zorgaanbieders concreet met deze verlangens doen en hoe kunnen zij ouderen zichtbaarder maken in onze maatschappij?

Dit boek schetst hiervoor een denkkader en geeft daarnaast ook praktische handvatten. Centraal staat de open zorggemeenschap waarin delen, helen en vieren sleutelbegrippen zijn. Deze begrippen zijn goede aanknopingspunten om ouderen daadwerkelijk van betekenis te kunnen laten zijn. De auteur geeft ook ruime aandacht aan zingevingsvragen van ouderen en laat zien hoe deze verweven zijn met de dagelijkse zorg- en dienstverlening. Dit boek is een must voor managers, beleidsmakers en iedereen die affiniteit heeft met de ouderenzorg.

Boekencentrum, 2014, pap, 254 pp, € 17.90, 9789023927716
winkelwagen
Suurmond, Jean-Jacques
Meer geluk dan grijsheid, spiritualiteit van de ouderdom
Mensen worden heel verschillend oud: de een teleurgesteld en soms verbitterd, de ander wijs en mild. In dit boek probeert Jean-Jacques Suurmond ouderen met nieuwe ogen naar deze levensfase te laten kijken.

De ouderdom wordt vaak als een onaantrekkelijk proces van verval gezien: 'alles wordt minder'. Gelukkig valt er nog heel wat meer over deze levensfase te zeggen. Zonder de problemen die gepaard gaan met ouder worden te bagatelliseren, laat dit boekje zien dat er juist een spirituele kans in verscholen ligt. Ouder worden kan worden beleefd als een spirituele weg, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Naast 'alles wordt minder' kan men dan tegelijkertijd zeggen: 'ten diepste wordt alles meer dan ooit'.

Meinema, 2013/2015, pap, 64 pp, € 9.50, 9789021143897
winkelwagen
Swinnnen, A.
Seksualiteit van ouderen. Een multidisciplinaire benadering
'Seksualiteit en ouderen' biedt een antwoord op de vraag hoe het lichamelijke verouderingsproces van invloed is op de seksuele behoeftes en activiteiten van oudere mannen en vrouwen. Daarbij wordt ruim aandacht geschonken aan de denkbeelden die in onze maatschappij circuleren met betrekking tot het seksuele gedrag van ouderen. Het boek staat stil bij de diversiteit aan seksuele ervaringen van de steeds groter wordende bevolkingsgroep senioren.

Aagje Swinnen is universitair docent bij de capaciteitsgroep Letteren en Kunst (Centrum voor Gender en Diversiteit) van de Universiteit Maastricht. In 2006 verscheen van haar 'Het slot ontvlucht. De 'vrouwelijke' Bildungsroman in de Nederlandse literatuur' bij Amsterdam University Press.

Amsterdam UP, 2011, pap, 320p, € 29.50, 9789089641823
winkelwagen
Thijs, ds. E.Th.
Als de jaren gaan tellen. Teksten bij het ouder worden.
van 19,90 voor 12,50
Kok, 2003, geb, 175 pp, € 12.50, 9789043506731
winkelwagen
Tromp, Th.
Het verleden als uitdaging. Een onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in levensverhalen van ouderen
Welke effecten heeft het op ouderen als zij hun eigen levensverhaal schrijven? Deze actuele studie voert een pleidooi om 'life review' in te zetten als middel in de zorg. In de ouderenzorg krijgt het terugkijken op het geleefde leven een steeds grotere plaats. Deze dissertatie onderzoekt welke effecten het ophalen van autobiografische herinneringen heeft op de manier waarop ouderen hun levensverhaal vertellen. Het boek bevat een beschrijving van de opkomst en verspreiding van 'life review' en een doordenking van de relatie tussen ouderdom, zingeving en het levensverhaal. Een theoretisch model van de verhalende constructie van zin biedt het kader voor de analyse van 129 levensverhalen. Het boek sluit af met een theologische duiding en concrete aanbevelingen om 'life review' op een adequate manier in te zetten in de zorg voor ouderen.
Boekencentrum, 2011, pap, 290pp, € 25.90, 9789023924395
winkelwagen