B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.1.1 Serie Werkboekjes voor de eredienst

02 - Kalis, F.
Er zij licht. Over het gebruik van kaarsen in de eredienst
Deze brochure handelt over het gebruik van kaarsen in de eredienst, in de kerk, maar ook thuis. Zijn er dan geen belangrijker liturgische onderwerpen te bespreken dan dit? Jazeker, die zijn er, en in vele boeken en artikelen wordt er uitvoerig over geschreven. Maar het zijn juist vaak de details van de liturgische vormgeving - die trouwens bij tijd en wijle meer dan details blijken te zijn - die aan onze aandacht ontsnappen. Tot die details horen kaarsen. Waar nu alle kennis van zaken daaromtrent ontbreekt, kan dat bij de een leiden tot onverschilligheid, bij de ander tot angstvalligheid in het gebruik, terwijl het bij een derde juist wildgroei in de hand kan werken. Wel, om aan alle drie het hoofd te bieden is deze brochure geschreven.
Werkboekjes voor de eredienst 2, Boekencentrum, 1988, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023903321
winkelwagen
05 - Mulder, A., B. Robbers, A. Zegwaard, S. Zwaan
Leren vieren, vierend leren. Kinderen in de dienst van Schrift en Tafel
Op het eerste gehoor zit daar iets tegenstrijdigs in. Voor ons gevoel passen leren en vieren niet zo goed bij elkaar. Je doet het een of het ander. Elke op zijn tijd. Leren als het tijd is om serieus te zijn. Vieren als je toe bent aan ontspanning en vrolijkheid. Soms gebruik je vooral je verstand en ga je leren. Van tijd tot tijd heeft je gevoel de overhand en kom je tot vieren. Als we het zo bekijken, is het geen wonder dat ons leren nogal eens saai is en ons vieren oppervlakkig. Want leren en vieren hebben meer te maken met dan wel eens wordt gesuggereerd. Vieren moet je leren. En leren kun je al vierend doen. Dat geldt zeker voor het vieren in de kerk. In dit boekje gaat het daarover.
Werkboekjes voor de eredienst 5, Boekencentrum, 1992, pap, 34 pp, € 7.00, 9789064952319
winkelwagen
07 - Doelman, J.
De voorbereiding. Een manier om samen de kerkdienst te beginnen
Twee uitgangspunten die aan alles wat in dit Werkboekje staat ten grondslag liggen, moeten hier om te beginnen voor de duidelijkheid worden geformuleerd. Het eerste is dat de zondagse kerkdienst een viering van de hele gemeente is. Dat geld zowel passief als actief. Iedereen moet het kunnen 'meemaken'. En zoveel mogelijk gemeenteleden moeten 'aan het Woord' komen: het voorgangerschap is niet behouden aan de predikant. Het tweede uitgangspunt is dat van de orde van de dienst waarvoor gekozen is.
Werkboekjes voor de eredienst 7, Boekencentrum, 1993, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023902157
winkelwagen
10 - Kamp, G.C. van de
Wat zullen we eten, wat zullen we drinken? Over het gebruik van brood en wijn bij de viering van de maaltijd van de Heer
Bij het avondmaal eten we brood: maar moet dat witbrood zijn, of misschien liever bruinbrood, matses of hosties? Als we uit de beker drinken, maakt het dan wat uit of we wijn drinken of druivensap? Moet het trouwens een grote beker zijn of zijn kleine bekers beter? Vragen die de kerkgangers en kerkenraden bezighouden.
Werkboekjes voor de eredienst 10, Boekencentrum, 2002, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023907473
winkelwagen
11 - Oskamp, P.
Geloven voor twee. Over de rol van doopgetuigen
Komen de doopgetuigen, de peters en meters, in het Nederlandse protestantisme terug? Als het van dit boekje afhangt, wel. Borgstaan voor een ander, op de grond van diens doop, een lekeambt ten dienste van geloofsgroei en gemeenteopbouw. Dat roept allerlei vragen op: wat zijn de kwalificaties van doopgetuigen? Wat is hun rol in de doopliturgie? En daarbuiten? We kunnen denken aan presentie en gesprek, aan voorbeeld en voorbede. Een doopceel completeert dit werkboekje.
Werkboekjes voor de eredienst 11, Boekencentrum, 1995, pap, 30 pp, € 7.00, 9789023911296
winkelwagen
14 - Hoogstrate, P.
Liturgische bouwstenen. Over eredienst en gemeenteopbouw
Het aardige van eredienst en gemeenteopbouw is, dat niemand er eigenlijk tegen kan zijn. Overal waar twee of drie - en liefst meer - samenkomen in de Naam van Jezus is een gemeente-in-opbouw. En overal waar christenen in gebed en lied, Woord en Doop en Avondmaal samenkomen is liturgie. Op zondag en doordeweeks, in kerk en kapel; in huis en vergadering. Liturgie en gemeenteopbouw hebben veel te lang gescheiden opgetrokken. Ze hebben elkaar veel te vertellen, vindt de auteur. Het resultaat is bijvoorbeeld een 10-stappenplan voor liturgische gemeenteopbouw. Voorgangers, voorzangers, leden van liturgiecommissies en taakgroepen eredienst zijn er wellicht mee geholpen.
Werkboekjes voor de eredienst 14, Boekencentrum, 1997, pap, 38 pp, € 7.00, 9789023905660
winkelwagen
19 - Noort, A.
Samen vieren? gewoon doen. Over de deelname van mensen met een verstandelijke handicap in de eredienst van de gemeente
Kunnen mensen met een verstandelijke handicap volledig deelnemen aan de eredienst van de gemeente? De vraag doet zich in steeds meer gemeenten voor en mondt uit in: vieren wij samen of vieren zij apart?.In dit werkboekje wordt beschreven welke antwoorden in enkele gemeenten zijn gegeven en welke vormen voor het samen vieren werden gevonden....
Werkboekjes voor de eredienst 19, Boekencentrum, 2000, pap, 31 pp, € 7.00, 9789023907121
winkelwagen
20 - Oskamp, P.
Vergeef ons onze schulden...Riten om in het reine te komen
De vragen rond biecht en boete(doening) zijn onlangs weer midden in de belangstelling komen te staan. Ook spijtprogramma's en opmerkingen over excuuscultuur zijn niet van de lucht...Hoe kunnen wij integer omgaan met schuld, met name in de eredienst?. Vergeef ons onze schulden, gelijk....Welke mogelijkheden zijn er voor persoonlijke biecht en vergeving? Hoe kunnen wij stem geven aan het besef van tekortschieten, een weg zoeken voor onze beschaming en onmacht tegenover het structurele kwaad in de wereld?
Werkboekjes voor de eredienst 20, Boekencentrum, 2000, pap, 35 pp, € 7.00, 9789023907138
winkelwagen
22 - Robbers, B.
Houd ze niet tegen. Omgaan met kinderen in de kerkdienst
De eredienst bekeken door kinderogen. Beproefde ideeen gecombineerd met de nieuwste inzichten. Met een schat aan praktisch materiaal.
Werkboekjes voor de eredienst 22, Boekencentrum, 2001, pap, 39 pp, € 7.00, 9789023908814
winkelwagen
23 - Beek, W. van
Verstilling in de week voor Pasen.
De weg naar het Paasfeest wordt gekenmerkt door inkeer, bezinning, verstilling. Het is een weg waarop zich blijde verwachting vermengt met het besef dat het geloof in de nieuwe morgen voorafgegaan wotdt door een donkere nacht. Leven waarvoor gestreden moet worden, door het lijden heen. In toenemende mate komen op de dagen tussen Palmzondag en Witte Donderdag gemeenten bijeen, om zich in rust en stilte de weg van Jezus te binnen te brengen, om het lijden recht betrachten en samen de hoop en het geloof in deze weg levend te houden. Hoe zouden die bijeenkomsten vorm gegeven kunnen worden? Welke lezingen en teksten zijn er mogelijk? Welke liederen kun je zingen? Wat vermag een verbeelding? Hoe geef je de stilte gestalte?
Werkboekjes voor de eredienst 23, Boekencentrum, 2002, pap, 39 pp, € 7.00, 9789023913399
winkelwagen
24 - Dijk, M.
Stille nacht heilige nacht. Vieringen in de kerstnacht
De kerstnachtdienst roept veel reacties en associaties op, zowel bij voorgangers en liturgiewerkgroepen als bij kerkgangers. Met name voorgangers grijpen soms vertwijfeld naar hun hoofd als de kerstnacht ter sprake komt. Wat is dat toch? Welke verwachtingen en vragen spelen er mee? Welke keuzes maken we en waarom? Hoe geven we vorm aan de kerstnachtdienst? Dit boekje biedt een verdieping in de dilemma's rond de kerstnachtviering. Het wil ook een praktische handreiking bieden voor wie betrokken zijn bij de voorbereidingen. Uitgangspunt van deze brochure is dat niet alleen de theologische inhoud, maar ook de verwachtingen, de doelgroep, de context en de mogelijkheden een belangrijke rol spelen in de te maken keuzes.
Werkboekjes voor de eredienst 24, Boekencentrum, 2002, pap, 30 pp, € 7.00, 9789023913412
winkelwagen
25 - Laar, J.D.van
Wij zingen de hemel open. Muziek in de viering met jonge gemeenteleden..
Hoe kun je muziek maken, het zingen vooral, een plaats geven in een liturgische viering voor jong en oud? Kun je gezangen - psalmen, liederen - zo kiezen dat de hele gemeente zich erin kan herkennen? Aan welke eisen moeten de tekst en de melodie dan voldoen? Hoe kan bij het zingen en spelen van een lied gebruik gemaakt worden van de kerkruimte? In welke bundels zijn gezangen voor de jeugd te vinden? Op deze en andere vragen kan men in Wij zingen de hemel open een antwoord krijgen, vooral aan de hand van de afgedrukte gezangen. In dit boekje wordt uitgegaan van de muzikale participatie van heel de gemeente, maar zo dat in het midden daarvan de jeugd - overeenkomstig het Evangelie - een belangrijke plaats inneemt. Daarom zijn steeds gezangen gekozen die voor kinderen of jongeren zijn geschreven.
Werkboekjes voor de eredienst 25, Boekencentrum, 2002, pap, 29 pp, € 7.00, 9789023913429
winkelwagen
30 - Kooi, C. van der, M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra
Ziekenzalving
Ziekenzalving is geen onbekend verschijnsel meer in de protestantse kerken. Meer en meer zien we dat dit ritueel een plaats krijgt binnen het leven van de gemeente. Mensen zoeken naar heelheid en verbinding met God, juist wanneer broosheid en beperking zich voordoen. Ze ontdekken dat Gods heil de hele mens omvat, naar lichaam en ziel. In dat kader staat dit boekje over ziekenzalving en komen vragen aan de orde als: wat doen we eigenlijk, als we zieken zalven? Hoe sluit ziekenzalving aan bij een geloofstraditie waarin het Woord centraal staat?
Werkboekjes voor de eredienst 30, Boekencentrum, 2006, pap, 36 pp, € 7.00, 9789023919964
winkelwagen
31 - Hoogstrate, P.
Trouwen in de kerk. Hulp bij de voorbereiding van de trouwdienst
Naast het 'standaardhuwelijk' van twee jonge mensen (man en vrouw) is een groeiende verscheidenheid aan huwelijksgeschiedenissen. En als gemeente en voorganger wil je recht doen aan allerlei achtergronden en levenservaringen van toekomstige echtparen. In deze uitgave worden een aantal achtergronden en vaker voorkomende levensgeschiedenissen beschreven en worden creatieve suggesties aangedragen om ermee te rekenen in de voorbereiding en de viering.
Werkboekjes voor de eredienst 31, Meinema, 2007, pap, 35 pp., € 7.00, 9789023921486
winkelwagen
32 - Oost, G.
De psalmen gezongen
Dit werkboekje gaat over het boek van de psalmen. Er wordt vooral beschreven hoe de psalmen de eeuwen door zijn gezongen, in tempel en synagoge, in kathedraal en klooster, in kerk en huis. De auteur, Gert Oost, is eerst en vooral musicus en componist, en heeft vele noten aan de psalmen gewijd. De muziek krijgt dan ook de meeste aandacht. Maar zonder de psalmteksten, inspiratiebron voor alle facetten van het leven, zou deze muziek niet geschreven en tot klinken gebracht zijn. Meer weten over tekst en muziek van de psalmen verdiept de werking ervan en geeft oog en oor voor de schoonheid van deze levensliederen. Daarom ook is het de moeite waard om de psalmen te oefenen. Daarbij wil dit werkboekje de helpende hand bieden.
Werkboekjes voor de eredienst 32, Meinema, 2007, pap, 31 pp., € 7.00, 9789023921493
winkelwagen
33 - Hoop, A. de en W. Oosterhof
Als een kind gestorven is: Rondom afscheid nemen van en door kinderen
Als een kind overlijdt, worden alle betrokkenen geraakt tot in het diepst van hun wezen. Ouders en andere kinderen in het gezin zijn verslagen, radeloos en verdrietig. Als pastor sta je dan voor de opgave om samen met de nabestaanden te zoeken naar woorden en vormen om op een goede manier afscheid te kunnen nemen. Goed afscheid nemen, in veel gevallen samen met kinderen, kan een stap zijn op de weg die ouders, broertjes en zusjes, familie, klasgenoten, vrienden en gemeente moeten gaan. Aan de vormgeving van dat afscheid wil dit boekje bijdragen.
Wekboekjes voor de eredienst no. 33, Boekencentrum, 2008, pap, 40 pp, € 7.00, 9789023922346
winkelwagen
35 - Dijkerman, E. & P. Ouwerkerk
Dit huis zingt! Op zoek naar kerkmuzikale bloeiplaatsen
Dit Werkboekje voor de Eredienst beschrijft verschillende muzikale 'groei- en bloei'-praktijken in de kerk. Er komen kerkmusici, organisatoren en pioniers aan het woord, hun reacties geven inzicht in de vraag wat er muzikaal mogelijk is in de dienst en wat daarbij komt kijken.
Werkboekjes voor de Eredienst 35, Boekencentrum, 2009, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023923046
winkelwagen
36 - Beek, W. van, et.al.
De maaltijd vieren. De beleving van het avondmaal in tien persoonlijke schetsen
De Maaltijd van de Heer is de kern van de liturgie en het hart van de gemeente, maar lijkt in veel gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland met een zekere verlegenheid omgeven te zijn. Om het gesprek hierover op gang te brengen, doen de auteurs in dit boekje verslag van hun persoonlijke avondmaalsbeleving. Zij laten zich daarbij inspireren door een lied dat bij die beleving aansluit.

De serie Werkboekjes voor de eredienst vierde in 2009 zijn twintigjarig bestaan. De redactie van de serie heeft die gelegenheid aangegrepen om zelf dit zeer persoonlijke deel te schrijven. De auteurs zijn Wim van Beek, Nelleke Beimers, Peter Hoogstrate, Susanne de Jong-Tennekes, Dirk van Keulen, Edward Postma, en Els Rose.

Werkboekjes voor de eredienst 36, Boekencentrum, 2010, pap, 39 pp, € 7.00, 9789023925514
winkelwagen
37 - Beek, Wim van
Met alle heiligen - vieren in verbondenheid met allen die ons voorgingen
In dit 37e Werkboekje voor de Eredienst worden vormen gezocht om onze verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan gestalte te geven. Liturgie, gebedsteksten en liederen blijken veel bruikbare aanzetten te geven. Dit boekje stimuleert en helpt mensen bij de zoektocht naar vormen voor deze gedachtenis die bij de eigen gemeente passen.

Wim van Beek (1948) is predikant van de lutherse gemeente van Woerden. Hij publiceerde diverse boeken over de doop. Hij is lid van de redactie van de Werkboekjes voor de Eredienst.

Werkboekjes voor de Eredienst 37, Boekencentrum, 2013, pap, 48 pp, € 8.00, 9789023926870
winkelwagen
38 - Holwerda, Klaas
Werkboekjes voor de Eredienst: Een nieuw lied. Handreiking bij Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk
Klaas Holwerda (1960) is predikant van de Nassaukerk (PKN) te Amsterdam. Als secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en als redactielid was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe liedboek.
Werkboekjes voor de Eredienst 38, Boekencentrum, 2014, pap, 48 pp, € 7.50, 9789023926887
winkelwagen
39 - Vries, Geertje
Dat zetten we toch gewoon op de beamer.
In dit Werkboekje voor de Eredienst bespreekt theologe Geertje de Vries enkele inhoudelijke vragen die opkomen wanneer kerkelijke gemeenten met beamers gaan werken in de eredienst.

Zowel communicatieve, liturgische als pastorale aspecten komen aan de orde. Nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen roepen oude vragen wakker, zoals die rond het beeldverbod, de verhouding tussen het heilige en het alledaagse en de aard van het liturgisch vieren. Dit werkboekje heeft als doel voorgangers en gemeenteleden een handreiking te geven bij de bezinning op wat er wanneer getoond kan en moet worden tijdens de eredienst.

Werkboekjes voor de eredienst 39, Boekencentrum, 2014, pap, 28 pp, € 6.50, 9789023927532
winkelwagen
40 - Beek, Wim van, Nelleke Beimers, Peter Hoogstrate, Susanne de Jong-Tennekes, Dirk van Keulen, Eward Postma
Van vieren weten, over liturgisch besef en de kwaliteit van de eredienst
Liturgie is elke wijze waarop mensen hun lof- en klaagzang over het leven voor God en elkaar samen gestalte geven. Omdat geloof en leven in ieder mens samen komen en het identiteit geven, is liturgie in de letterlijke zin een belevenis. Zo kostbaar als het leven van ieder mens is, zo zal ook de liturgie als een schat gekoesterd en gevierd moeten worden. Juist dan kan de liturgie mensen inspireren, bemoedigen en vreugde geven.

Liturgie is het dus waard om met de grootste zorg te vieren. Men mag van de kwaliteit van alle onderdelen van de liturgie, van de liturgie als geheel en van degenen die daarin voorgaan dus veel verwachten. Dit boekje hoopt aan dat besef van en gevoel voor liturgie een bijdrage te leveren.

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit vieringen wordt door de redactieleden van de Werkboekjes toegelicht hoe liturgie 'werkt', onder je huid komt en medebepalend is voor het leven.

Werkboekjes voor de eredienst 40, Boekencentrum, 2015, pap, 36 pp, € 7.00, 9789023928096
winkelwagen