B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

Jaarboek 2013 van Christelijke Gereformeerde Kerken
Buijten en Schipperheijn, 2013, pap, 284 pp, € 11.10, 9789058816863
winkelwagen
Spreken over God. Pastorale handreiking
Pastorale handreiking ivm de discussies over het bestaan van God, o.a. nav de ophef rond Hendrikse: Geloven in een God die niet bestaat.

De laatste jaren is het spreken over God opnieuw in de belangstelling gekomen. Dat is onder meer veroorzaakt door de komst van moslims en van christenen uit andere landen naar ons land. Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in onze samenleving, waardoor God niet langer een taboe-onderwerp is. Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. Daarom besloot de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een handreiking te schrijven voor de gemeente.

In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem niet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God.

Protestantse Kerk Nederland, 2011, pap, 54 pp, € 4.90, 9789023925538
winkelwagen
Zondag. Glossy over geloof & zin
Zondag 1: 'Wat is uw enige troost in leven en sterven?' Bij de meeste (ex-)calvinisten is de Heidelbergse Catechismus (HC) er met de paplepel ingegoten. Maar hebben ze nog wat met dit leerboek?

In 2013 is het 450 jaar geleden dat de Heidelberger het licht zag. Zondag cirkelt rond vragen die in de Catechismus langskomen. En rond de antwoorden die mensen daarop geven. In Zondag vertellen bekende en onbekende Nederlanders hun verhaal. Verhalen van afscheid, vernieuwing, weemoed of verandering.

Kok, 2012, pap, 99 pp, € 7.95, 9789043520683
winkelwagen
Amelink, Agnes
De gereformeerden
Tot in de jaren zestig, zeventig van de twintigste eeuw gingen gereformeerden trouw naar de kerk. Zij vormden een opvallend volksdeel in de verzuilde Nederlandse samenleving. Maar die tijd is niet meer. Het ledental van de gereformeerden loopt met tienduizenden per jaar terug. Agnes Amelink beschrijft deze ontwikkeling in De gereformeerden, een onmisbare uitgave voor iedereen die iets wil begrijpen van een typisch Nederlands fenomeen.

Agnes Amelink heeft zich als journalist gespecialiseerd in religie en kerkgeschiedenis. Zij was tot 2003 werkzaam voor dagblad Trouw.

Uitgeverij Ooievaar, 2006, pap, 253 pp, € 13.95, 9789057138201
winkelwagen
   
Asscher, E., J. Offringa (red)
Uitgesproken protestant. In gesprek met OP Goed Gerucht over cultuur, kerk en atheisme
Skandalon, 2008, pap, 48 pp, € 7.50, 9789076564579
winkelwagen
Beek, Bram van de, Arjan Plaisier, Cisca Stark e.a.
12 artikelen over de heilige Geest
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt.

Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over de Heilige Geest, de kerk en de toekomst. Wat moet ik mij bij de Heilige Geest voorstellen? Zonder de kerk geen geloof? Is de kerk wel een gemeenschap van heiligen? Zonder eeuwig leven geen leven?

Dit derde deel is het slot van de serie 'Geloven op goede gronden'. Samen met de eerdere delen over God en over Jezus wil de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht brengen.

Zie via deze link de andere delen in de reeks Geloven op goede gronden.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2014, pap, 71 pp, € 8.90, 9789023927723
winkelwagen
Beek, Bram van de, M. van der Kooi, Arjan Plaisier e.a.
12 artikelen over God
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over God. Bestaat God wel of hebben mensen hem bedacht? En als Hij bestaat, hoe kun je hem dan ervaren? Heeft God de wereld geschapen? Waar komen het kwaad en het lijden vandaan? En hoe zit het met Allah? Dit boek is het eerste deel van de serie 'Geloven op goede gronden', waarmee de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht wil brengen.

Zie via deze link de andere delen in de reeks Geloven op goede gronden.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2012, pap, 72 pp, € 8.90, 9789023920793
winkelwagen
Belzen, Adriaan van
Helen en delen. Hervormden over PKN en HHK
Rondom de fusie van de Hervormde, de Gereformeerde en de Lutherse Kerken tot Protestantse Kerk in Nederland en de vorming van een aantal bezwaarde gemeenten tot Hersteld Hervormde Kerk liepen destijds de spanningen hoog op. Hoe blikken de betrokken personen terug op deze gebeurtenissen en de tijd ervoor en erna? Zijn de toen genomen beslissingen juist geweest? Hoe zijn de verhoudingen inmiddels? En hoe zien ze de toekomst? Welke waarde heeft het hervormd-zijn voor hen?

Adriaan van Belzen voerde gesprekken met o.a. Ds. G. de Fijter, Ds. D. Heemskerk, Ds. A.W. van der Plas, Dr. Ir. J. van der Graaf, Dr. W. van Vlastuin, Drs. P.J. Vergunst, Ds. Tj. de jong e.a.

Ten Have, 2009, pap, 232 pp, € 18.50, 9789088650765
winkelwagen
Belzen, A. van
Bevindingen. Gesprekken over de orde van het heil
Een aantal predikanten uit diverse reformatorische kerken is ondervraagd naar hun visie op de orde van het heil, een onderwerp dat de bevindelijken zowel verenigt als verdeelt. Aan de orde komen typisch bevindelijke uitdrukkingen die een eigen leven zijn gaan leiden, zoals de plaats van de ellendekennis. tb verschijnt maart 2012
De Groot Goudriaan, 2012, geb, 192 pp, € 35.00, 9789088652530
winkelwagen
Belzen, A. van
Terugblik. Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier gereformeerde gemeenten
Uitgeverij de Groot Goudriaan, 2007, geb, 158 pp, € 17.50, 9789061409748
winkelwagen
Benjamins, Rick, Jan Offringa, Wouter Slob (red)
Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken
Het boek Liberaal christendom: ervaren, doen, denken laat zien hoe een liberale theologie de relevantie van kerk en geloof verwoordt. Wat buiten (en soms zelfs binnen) de kerk ook gedacht mag worden: er is veel meer dan orthodox, seculier of niks. Dit boek is de presentatie van een liberaal christendom waarnaar werd uitgekeken. Met een open blik naar de (wetenschappelijke) inzichten van deze tijd verwoorden elf auteurs de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag. Zij bieden een liberale theologie die onorthodox is en de grote vragen niet schuwt.

De auteurs spreken zich uit over waarheid en interpretatie, kerk en wereld, over God, Jezus en de Geest. Ze denken na over de impact van geloof op onder andere geweld, vrijheid, liefde en seks. Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken laat zien dat een oude traditie helpt bij de grote kwesties van alle tijden en inspireert tot vrijmoedigheid.

De auteurs zijn allen verbonden met Op Goed Gerucht en/of de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, twee bewegingen die met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland actief zijn.
De redactie van dit boek was in handen van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob.
Rick Benjamins (1964) is universitair docent dogmatiek en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie.
Jan Offringa (1957) is predikant van de protestantse gemeente De Voorhof te Kesteren en was van 2005 tot 2010 voorzitter van Op Goed Gerucht.
Wouter Slob (1965) is predikant van de protestantse gemeente Anloo-Zuidlaren en bijzonder hoogleraar protestantse kerk, theologie en cultuur.

Skandalon, 2016, geb, 240 pp, € 21.95, 9789492183217
winkelwagen
Beuckens-Vries, M.
Uit de schaduw in het licht. 20 predikantsvrouwen in de 20e eeuw
Dit boek gaat over vrouwen van dominees in de twintigste eeuw. Domineesvrouwen waren in de eerste helft van de twintigste eeuw actief in de gemeente van hun echtgenoot. Zij betekenden veel voor de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd leefden ze vaak in de schaduw van hun man, de dominee. In dit boek worden twintig predikantsvrouwen uit de hele twintigste eeuw uit de schaduw in het licht gezet. We zien hen in de tijd waarin ze leefden. De emancipatie van vrouwen en de afnemende invloed van de kerk veranderden de samenleving ingrijpend
Narratio, 2012, pap, 136 pp, € 15.00, 9789052638393
winkelwagen
   
Blankestjin, C.
Kerkvoogden in verzet. De Leersumsche Quaestie 1920 - 1940
De kwestie van het beheer van kerkelijke goederen en fondsen heeft door de eeuwen heen, van keizer tot paus en van kerkvoogdij tot kerkenraad, conflictstof geleverd tussen de verantwoordelijken voor het beheer enerzijds en de geestelijke leiding van de kerk anderzijds. Ook in Leersum was dat de aanleiding voor een conflict in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. Dit conflict wordt bestudeerd in dit boek. Het is uit dien hoolde een kerkhistorische studie, maar door de methode van onderzoek is het ook een sociologische en een spiritualiteit studie geworden. Deze multidisciplinaire benadering komt met name tot uiting in twee aspecten. Het eerste is de grote betekenis, die gehecht wordt aan de contextdualiteit; het tweede is de nadruk op het onderzoek naar de beleving, de spiritualiteit en de drijfveren van de onderscheiden actieve partijen in het conflict. Het belang van deze studie reikt daardoor aanzienlijk verder dan de gemeentegrenzen van Leersum en een conflict over kerkelijke goederen. Zij leert ons iets over mensen en over de ingewikkelde wijzen waarop die zich verhouden tot elkaar, tot hun eigen innerlijk en tot de Onnoembare.
Boekencentrum, 1998, pap, 227 pp, € 14.50, 9789023904403
winkelwagen
Bohlmeijer, E.
De dominee en zijn vrouw
Uitgeverij van Gruting, 2004, pap, 119 pp, € 14.90, 9789075879216
winkelwagen
Bos, D.
De aard, de daad en het Woord
Een halve eeuw geleden werd homoseksualiteit nog door vrijwel alle Nederlanders verafschuwd. Vandaag de dag is acceptatie de norm maar sommige bevolkingsgroepen houden vast aan morele of culturele bezwaren. Is de homo-emancipatie aan hen voorbijgegaan?

Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen in de manier van omgaan met homoseksualiteit onder (behoudende) protestanten van diverse pluimage. De auteur (theoloog en historisch socioloog) beschrijft hoe protestantse opinieleiders vanaf 1959 belangrijke bijdragen leverden aan de inburgering van 'de homofiele medemens'. Maar ook laat hij zien hoe het aanvaarden of juist afwijzen van homoseksualiteit is geworden tot een religieuze identity marker tussen en binnen geloofsgemeenschappen. Over weinig andere onderwerpen botsen protestanten zo vaak en zo hard.

Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland 1959-2009, Sociaal Cultureel Planbureau, 2010, pap, 74 pp, € 15.00, 9789037705065
winkelwagen
Bouwman, W.
Het Gereformeerden Boek
Waanders, 2009, geb, 384 pp, € 14.95, 9789040085239
winkelwagen
Bremer, F.J.
Puritanism, A Very Short Introduction
A Very Short Introduction, Oxford UP, 2009, pap, 122, € 12.00, 9780195334555
winkelwagen
Coffey, J & P C H Lim (eds)
The Cambridge Companion to Puritanism
The Cambridge Companions to Series, Cambridge UP, 2008, pap, 385 pp, € 29.00, 9780521678001
winkelwagen
   
Dekker, Gerard, Gerben Heitink
Samen op de goede weg. Een pleidooi voor een eigentijdse kerk
Naarmate Samen-op-Weg vordert, neemt de ontevredenheid erover toe. Na het verzet van orthodox-hervormde zijde tegen een vereniging van de verschillende kerken, groeit nu ook de onvrede onder de leden van de Gereformeerde Kerken. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om de leer of belijdenis, maar om de kerkvorm, de kerkelijke organisatie. Twee bekende gereformeerde auteurs protesteren met dit boek tegen de gang van zaken in een ouderwetse, door regenten bestuurd kerkelijk leven.
Ten Have, 2002, pap, 128 pp, € 6.50, 9789025953331
winkelwagen
Dekker, Ries den
Architect van kerkenwerk. Ds Hans van der Werf 1926-1979, een biografie
Biografie van Hans van der Werf (1926-1979), een markant predikant en de eerste citypastor van de Domkerk in Utrecht. Met zijn geintegreerde manier van werken rond de begrippen vieren-leren-dienen heeft hij veel theologen geraakt en beinvloed.
Skandalon, 2013, geb, 592 pp, € 44.50, 9789490708597
winkelwagen
   
Drimmelen, L.C. van
Het abc van SOW. Woordenlijst bij de vijf kerkordes
Boekencentrum, 2000, pap, 95 pp, € 5.00, 9789023907169
winkelwagen
Elshof-Beuvens, T.
Trouw aan Christus' kerk. De Geschiedenis van de christelijk-gereformeerden, de gereformeerden en de vrijgemaakt-gereformeerden van Doesburg en omstreken
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, 2007, geb, 717 pp, € 55.00, 9789058812766
winkelwagen
Endedijk, H.C. & Vree, J. (red)
Niet een handvol maar een landvol. Twee eeuwen protestantse kerkbouw in de Nederlandse ruimte.
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800, jaargang 10, Meinema, 2002, pap, 262 pp, € 19.10, 9789021138831
winkelwagen
Exalto, J. & F. van Lieburg (red.)
Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelcultuur
Zoals alle mensen hebben ook Nederlandse protestanten altijd verhalen verteld. Vroeger deden ze dat bij het haardvuur, tegenwoordig op het internet. De protestantse vertelcultuur is overgeleverd in talloze scheurkalenders, feuilletons, brochures en pamfletten. De vertellingen worden bijna zonder uitzondering als waargebeurd aan de lezer gepresenteerd en geven inzicht in Gods bemoeienis met de ondermaanse wereld.

Deze bundel biedt aan de hand van een aantal casestudies een verkenning van de onvermoede rijkdom van de protestantse verhalenschat, varierend van wonderlijk bewaarde bijbelvertalers en spoken op het kerkhof tot kettingbrieven tegen Jezusfilms en onuitwisbare bloedvlekken op preekstoelen.

Met bijdragen van Peter Burger, Jacques Dane, Ton Dekker, John Exalto, Fred van Lieburg, Richard van Schoonderwoerd, Eric Venbrux en Bart Wallet.

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Meinema, 2009, pap, 200 pp, € 18.00, 9789021142517
winkelwagen
Faber, Mient Jan
Er op en er onder, kroniek van een gereformeerde jongen
Er op en er onder van Mient-Jan Faber bevat het verhaal over de opkomst en ondergang van de gereformeerde zuil. Een bolwerk dat een eeuw lang een stempel drukte op de Nederlandse samenleving. Mede aan de hand van verhalen doet Faber verslag van hoe dit gezelschap ontstond en hoe het ook weer verdween. Uiteindelijk won de secularisatie, een variant op de modernisering uit de negentiende eeuw, het gevecht tegen het gereformeerde leefpatroon. Een bijzonder tijdsdocument, maar ook een van persoonlijk verlies.
Kok, 2014, pap, ca 320 pp, € 22.99, 9789043523011
winkelwagen
   
Freudenberg, M., G. Plasger (Hg)
Kirche, Theologie und Politik im reformierten Protestantismus. Vortrage der 8. Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus
Die auf der 8. Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus gehaltenen Vortrage wenden sich dem Thema "Kirche, Theologie und Politik im reformierten Protestantismus" zu. Beleuchtet werden u.a. Zwingli als politischer Theologe (U. Gabler), die Politik des Berliner reformierten Hofes im 18. Jahrhundert (V. Albrecht-Birkner), die Rolle reformierter Kirchen im Ost-West-Konflikt (K. Kunter) und die Frage nach einer reformierten Nahe zur Theokratie (M. Hofheinz). Erwagungen zur politischen Verantwortung der Kirche (N. Schneider) runden den Band ab.
Emder Beitrage zum reformierten Protestantismus Bnd 14, Neukirchener, 2011, pap, 196 pp, € 41.00, 9783788725341
winkelwagen
Gassmann, G.
The A to Z of Lutheranism
Scarecrow Press, 2007, pap, 420 pp, € 43.00, 9780810856097
winkelwagen
Groenhart, Kristine
Leer mij je liefhebben, het bewogen leven van een domineesvrouw
In 1934 stappen Jo Liese en Wolter Smit, een pasgetrouwd zendelingsechtpaar, op de boot naar Nederlands-Indie. Vanuit hun post op Sumatra schrijft Jo brieven naar haar familie in Leiden, waarin ze optimistisch is over werk, kinderen en huwelijk. Maar in haar aangrijpende dagboeken klaagt ze over eenzaamheid, worstelt ze met het geloof en vertelt ze over de problemen die ze heeft met Wolter. 'Gistermorgen viel je stille-tijd-boekje uit je tas en ik zag daarin staan op Oudejaarsdag: houd ik werkelijk niet meer van Zus? Dat je die vraag op kunt schrijven is voor mij het bewijs dat er iets niet in orde is in ons huwelijk. Het is een bewijs dat ik jouw innerlijk leven niet bevredig. Waarom niet? Waarom staan we op een dood punt?'

Als Jo in 1999 overlijdt laat ze dozen vol dicht beschreven vellen papier en vele foto's na. Kristine Groenhart, de kleindochter van Jo en Wolter, heeft deze documenten bewerkt tot een ontroerend tijdsbeeld van het vooroorlogse Indie, de oorlogsjaren, de naoorlogse periode zowel in Nederland als in Indie, de jaren vijftig en de roerige jaren zestig en zeventig in Nederland tot aan het einde van de twintigste eeuw. De lezer wordt meegenomen op een tocht langs Jo's worsteling en strijd, haar feministische opvattingen, haar drang naar vrijheid, haar eenzaamheid, haar liefde voor de natuur en haar uiteindelijk verlies.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009, pap, 318 pp, € 18.95, 9789025364267
winkelwagen
Hage, W.
Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus, 2 dln
De catechismuspreken van ds. W. Hage. Van 79,90 nu voor 37,50
De Groot Goudriaan, 2010, 2 delen geb, 1054 pp, € 37.50, 9789088651571
winkelwagen
Hakkenes, Emiel
Achter de schermen van de PKN: Een jaar met kerkleider Bas Plaisier
Van Gennep, 2008, pap, 223 pp, € 16.00, 9789055159468
winkelwagen
Hamoen, J.H.
Het schip der zotten. Een studie naar leven en werk van ds. August Henkels (1906 - 1975)
Een studie naar leven en werk van ds. August Henkels (1906-1975) en zijn vriendschap met Vestdijk, H.N. Werkman en prof. G. van der Leeuw.
Skandalon, 2010, pap, 342 pp, € 32.50, 9789490708108
winkelwagen
Hancock, C.
Robert Morrison and the Birth of Chinese Protestantism
T&T Clark Theology, T&T Clark, 2008, pap, 268 pp, € 29.50, 9780567031785
winkelwagen
Harinck, G., E. Klei (red)
Pieter Jongeling. Boegbeeld van de vrijgemaakte wereld
incl een DVD met een documentaire over Jongeling van Stichting De Luisterpost
Ad Chartas-reeks 17, Vuurbaak, 2011, pap, 128 pp pp, € 22.75, 9789055604432
winkelwagen
Harinck, G. (red)
Niets is overbodig, niets is toevallig. Leven en werk van Cornelis Veenhof 1902-1983
ADChartasreeks nr. 13, De Vuurbaak, 2008, pap, 319 pp, € 17.90, 9789055603930
winkelwagen
Heuvel, P. van den, F.T. Bos, L. J. Koffeman, B. Wallet, T.M. Willemze,A. Rigters (red)
Toelichting op de kerkorde van de protestantse kerk in Nederland
Boekencentrum, 2013, geb, 408 pp, € 29.50, 9789023926801
winkelwagen
Heuvel, P. van den (red)
Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen
De volledig herziene uitgave van de kerkorde en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt tot mei 2013).

Deze uitgave bevat:
* de kerkorde
* de ordinanties
* de overgangsbepalingen
* de generale regelingen.
Dankzij de uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk.

Boekencentrum, 2013, pap, 511 pp, € 23.50, 9789023927266
winkelwagen
Hiebsch, Sabine, Martin L. van Wijngaarden (red)
Van pakhuis tot preekhuis, 425 jaar Lutherse Gemeente in Amsterdam
In 2013 viert de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam haar 425-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan verschijnt deze prachtig geillustreerde full colour jubileumbundel, waarvan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen.

Vluchtelingen die na de verovering van Antwerpen in 1585 naar de Noordelijke Nederlanden vertrokken en immigranten vanuit Duitsland en de Scandinavische landen stonden aan het begin van de gemeente. Vanuit bescheiden bijeenkomsten in privehuizen groeide een lutherse gemeente die in 1633 een reeks verbouwde pakhuizen als (Oude) Lutherse Kerk in gebruik kon nemen, die ruimte bood aan 6000 mensen.

Als onderdeel van een godsdienstige minderheid is de Lutherse Gemeente Amsterdam de uitdaging blijven aangaan om haar theologische traditie in de lijn van Martin Luther uit te dragen.

Boekencentrum, 2013, geb, 123 pp, € 22.50, 9789023927440
winkelwagen
   
Hillerbrand, H.J. (ed.)
The Encyclopedia of Protestantism (4 vol)
The Encyclopedia of Protestantism is the definitive reference to the history and beliefs that continue to exert a profound influence on Western thought. Featuring 2000-plus A-Z articles written by an international team of specialists, the Encyclopedia traces the course of Protestantism from its beginnings prior to 1517, when Martin Luther nailed his 95 Theses to the door of Wittenberg Cathedral, to the vital and diverse international scene of the present day.
Routledge, geb, 2195pp, € 695.00, 9780415924726
winkelwagen
Hoek, Jan, Wim Verboom
Met hart en ziel geloven; Over bevinding
Veel christenen verlangen enerzijds naar meer belving, meer 'bevinding'in het geloof; anderzijds wantrouwen zij 'geloofservaringen'. Een lastige spagaat, waarin de theologen Jan Hoek en Wim Verboom ontspanning willenbrengen. Zij schreven een diepgaand boek over bevinding. Ze brengen uitvoerig in kaart wat bevinding is en wat de Bijbel en de theologen erover zeggen.
Zeker de helft van het boek is gewijd aan bevinding in de dagelijkse praktijk. Welke rol speelt het in het gezinsleven, bij de opvoeding van kinderen? Wat betekenen de sacramenten voor onze geloofsbeleving en hoe kan geloofsbeleving zich uiten?
Een boek dat een evenwichting beeld wil geven van bevinding en het belang ervan wil onderstrepen.
Boekencentrum, 2017, pap, 163 pp, € 16.99, 9789023971597
winkelwagen
Holtrop, P.N., F. de Lange en R. Roukema (eds)
Passion of Protestants
Kok, 2004, pap, 270 pp, € 29.50, 9789043509060
winkelwagen
Holtrop, P.N. & T.J.S. van Staalduine
De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927, deel 1, teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927
Kok, 2003, geb, 532 pp, € 32.15, 9789043508186
winkelwagen
Holtrop, P.N. & T.J.S. van Staalduine
De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927, deel 2, teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927
Kok, 2005, geb, 830 pp, € 48.45, 9789043508483
winkelwagen
Houtepen, A.,H.Noordergraaf en M.Bosman-Huizinga (red.)
Waakvlam van de Geest. 40 jaar Raad van Kerken in Nederland
Meinema, 2008, pap, 260 pp, € 19.90, 9789021141947
winkelwagen
Houtman,C & J.H. van de Bank e.a. (red)
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
UITVERKOCHT
Deel 6, Kok, 2006, geb, 550 pp, € 50.90, 9789043512794
winkelwagen
Jansen, Wim
Vlammend paradijs
Vlammend Paradijs is een openhartige en liefdevolle reeks bekentenissen over een adolescente crisis, over erotiek en God. Wim Jansen beschrijft met ontroering en ironie zijn volwassenwording in de jaren zestig en zeventig. Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn worsteling met het onvolmaakte - zoals de handicap van zijn 'gekke broer Jaap' - en van zijn vlammende liefde voor het schone; de poezie en Naomi.

Opgroeiend in een uithoek van een Zeeuwse polder, het Paradijs, ziet Wim Jansen zijn geboortegrond teloorgaan als daar een groot chemisch concern verrijst. De vlam van een naftakraker zet alles in een hels licht. Het veranderende landschap verbeeldt zijn eigen periodes van hoop en depressie, van innerlijke rust en van angst als hij zijn grote liefde dreigt te verspelen. Is het mogelijk om een verloren paradijs te hervinden?

Wim Jansen (1950) is theoloog, pastor en schrijver. Als predikant is hij verbonden aan de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg en de vrijzinnig hervormden in Delft.

Skandalon, 2013, pap, 216 pp, € 18.50, 9789490708825
winkelwagen
Kamphuis, Lammert
Vrijgemaakt? dertigers over het leven in een gereformeerde zuil
Opgroeien in de gereformeerd-vrijgemaakte kerk is geen sinecure. In Vrijgemaakt? spreken dertigers zich uit over hun jeugd in die wereld. Op de een of andere manier kunnen zij niet verder met die manier van leven en geloven. Geloven zij uberhaupt nog wel? En waarin dan? Boeiend en herkenbaar, over loskomen van je wortels en op de juiste manier verdergaan.

Lammert Kamphuis stelde dit boek samen uit gesprekken met vijftien dertigers die zich op een kruispunt bevinden: hun gereformeerd-vrijgemaakte jeugd ligt achter hen, de toekomst ligt open. Hoe vinden zij hun eigen weg?

Kok, 2014, pap, 160 pp, € 15.00, 9789043523400
winkelwagen
Kant, Kees, Michael Mulder, Bernhard Reitsma
12 artikelen over Israel
Op weg naar het 70-jarig jubileum van de staat Israel verschijnt 'Israel' ook als thema op het theologische toneel. In beknopte bijdragen denken christelijke theologen na over twaalf diverse onderwerpen die met Israel te maken hebben. De bijdragen nodigen uit tot doordenking en bespreking. De gespreksvragen aan het eind van elke bijdrage dienen als opstap en handvat.
Geloven op goede gronden, 5, Boekencentrum, 2018, pap, 80 pp, € 8.99, 9789023953159
winkelwagen
Kastelein, A.
Predikanten die kwamen en gingen II. Kerkprovincie Utrecht
Boekencentrum, 2007, pap, 388 pp, € 15.00, 9789023933021
winkelwagen
Kijff-Schouten, J. van der (red)
Evangelisch en reformatorisch, een wereld van verschil?
Evangelisch en reformatorisch. Een thema dat veel jongeren én hun ouders bezighoudt. Zijn de verschillen te groot, of zijn juist de overeenkomsten doorslaggevend? Kunnen beide stromingen van elkaar leren? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Diverse auteurs gaan in op een aantal aspecten en belichten het thema van verschillende kanten. Met bijdragen van o.a. dr. H. van den Belt, ds. J.M.D. de Heer, mr. H.P. Medema, ev. A. Baan en dr. W. van Vlastuin..
Groot Goudriaan, De, 2010, 210 pp, € 14.50, 9789088651960
winkelwagen
Klei, A.J.
Wanneer het op nadenken aankomt, weet ik van geen ophouden
Balans, 2008, pap, 127 pp, € 12.50, 9789050189743
winkelwagen
Klinken, Gert van, Geert Luth
Een eigenzinnige geloofsgemeenschap. Kloosterkerk Ter Apel 1604 - 2013
Dit boek vertelt het boeiende verhaal van een kleine, maar vitale geloofsgemeenschap in Ter Apel. Wie het huidige sociaal-maatschappelijke leven wil begrijpen, krijgt een toegang met deze geschiedenis. Ze begint rond het jaar 1600 met een schets van de boerengemeenschap in Westerwolde en de bewoners van het klooster Domus Novae Lucis. Tijdens de geleidelijke overgang naar de Reformatie wordt de laatste prior de eerste predikant. In de negentiende eeuw, na de scheiding van kerk en staat, begint de vrijzinnigheid zich af te tekenen. Centraal staat de vraag hoe juist in Ter Apel, aan het einde van de bewoonde wereld, deze moderne manier van denken kan opkomen.

Het boek portretteert een bonte verzameling predikanten met verlichte ideeen. Zij hechten evenveel aan verstand als aan geloof, tonen belangstelling voor cultuur, natuur en wetenschap en hebben afscheid genomen van het wondergeloof. Die gezindheid beinvloedt de sociaaleconomische ontwikkeling van Ter Apel. De Kloosterkerk stimuleert het openbaar onderwijs. Ook de stad Groningen oefent invloed uit: zij benoemt de predikant en de schoolmeester-koster. In de twintigste eeuw ontwikkelt zich hier een open geloofsgemeenschap met ruimte voor verschillende opvattingen.

Dit boek is de eerste eigentijdse studie naar de ontwikkeling van de vrijzinnigheid op het Groninger platteland. Het is gebaseerd op uitgebreid bronnenonderzoek.

Gert van Klinken doceert kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Geert Luth, afkomstig uit Westerwolde, publiceert over genealogie, cultuur- en kerkgeschiedenis van de streek.

Skandalon, 2013, pap, 336 pp, € 34.95, 9789490708726
winkelwagen
Klinken, G. van
Strijdbaar & omstreden. Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen
Boom, 2006, geb, 408 pp, € 29.50, 9789085063506
winkelwagen
Knevel, A.
Allemaal gereformeerden
In Allemaal Gereformeerden voelt Andries Knevel vriendelijk doch vasthoudend een tiental gereformeerde voormannen aan de tand. Over wie ze zijn, wat hun kerkverband inhoudt, wat zijn bestaansgrond is en waarom men niet kan of wil samengaan met andere gereformeerden.

Door de opzet biedt Allemaal Gereformeerden met alle achtergrondinfo zowel een prachtig overzicht van een belangrijk deel van de kerkelijke kaart, alsook een leerzame inkijk in de keuken van tien orthodoxe gereformeerde kerkverbanden.

Aan het woord komen: ds. G. de Fijter (PKN), ds. A. de Snoo (GKV), ds. D. Quant (CGK), drs. J. Mudde (NGK), drs. I.A. Kole (Ger.Gem.), ds. K.J. Bijleveld (Voortgez.GKN), dr. S. de Marie (GKNH), dr. W. van Vlastuin (HHK), dhr. B.J. van Vreeswijk (Ger.Gem. in Nederl.), drs. P.A. Zevenbergen (Oud-Ger.Gem).

Ten Have, 2009, pap, € 15.00, 9789043515993
winkelwagen
   
Krieg, M. & G. Zangger-Derron (Hrsg.)
Die Reformierten. Suchbilder einer Identitat.
TVZ, 2003, geb, 475 pp, € 33.75, 3290172368
winkelwagen
Kronenburg, J., R. de Reuver
Wij zijn ook katholiek, over protestantse katholiciteit
Protestantse Pers, 2007, pap, 311 pp, € 19.50, 9789085250210
winkelwagen
Kruis, J.M. van `t (red.)
Protestantse bronnen over God
naar aanleiding van de bundel 'Spreken over God'
Protestantse Kerk Nederland, 2011, pap, 83pp, € 11.90, 9789023925545
winkelwagen
Kruis, Sjaak van 't, Rene de Reuver, Dick Schinkelshoek
Waar een Woord is...het protestantisme doordacht
In 2015 verscheen de nota Kerk 2025 met als ondertitel Waar een woord is, is een weg. Hierin schetst het moderamen van de generale synode bij monde van scriba dr. Arjan Plaisier hoe het de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland ziet. Maar om iets te kunnen zeggen over de toekomst van de protestantse kerk, is het belangrijk de identiteit van die kerk helder te hebben. Wat is nu eigenlijk protestants? Waar staat het voor?

In dit boek zoeken de auteurs naar de protestantse identiteit. De rol van het persoonlijk geloof is daarin een belangrijke aspect. Waar een Woord is... bestaat uit artikelen en interviews. In de artikelen gaat het over de kenmerkende protestantse aspecten in de theologische, filosofische en maatschappelijke reflectie. De geinterviewden hebben allemaal een relatie met de Protestantse Kerk. Hen is gevraagd hoe zij de toekomst van de kerk zien, wat voor hen de blijvende waarde is van protestantisme en hoe zij hun werk combineren met persoonlijk geloof. In de interviews spreekt de 'Nederlands Dagblad'-journalist en predikant Dick Schinkelshoek met een boeiende mix van personen, waaronder enkele predikanten, maar ook oud-premier Jan Peter Balkenende, NPO-voorzitter Henk Hagoort, managementexpert Ben Tiggelaar, bisschop Gerard de Korte en de bekende Engelse theoloog Tom Wright. Het boek sluit af met een uitdagend interview met dr. Arjan Plaisier, die als scriba van de Protestantse Kerk in juni 2016 afscheid nam.

Boekencentrum, 2016, pap, 190 pp, € 14.90, 9789023970903
winkelwagen
   
Kunz, A.J., P.J. Vergunst (red)
Reformatie.nu, belijden in een seculiere tijd
Vijf eeuwen nadat Luther met zijn stellingen de Reformatie inluidde, zoomt Reformatie.nu in op deze belangrijke periode in de kerkgeschiedenis. De auteurs zoeken naar mogelijkheden om na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht te brengen. De leidende vraag in deze bundel is daarom: welke betekenis hebben de geloofskernen van de Reformatie voor het christenleven in deze tijd?

Aan de hand van het Apostolicum laten de auteurs zien waar het mannen als Luther en Calvijn om te doen was, en wat dit betekent voor vandaag, wanneer we ons geloof belijden in een seculiere omgeving. Elk hoofdstuk gaat vergezeld van een portret van een reformator, waarin naar voren komt wat de betekenis van deze persoon is voor nu.

Deze uitgave voor theologisch geinteresseerde gemeenteleden en theologen wil het gesprek in de gemeenten stimuleren.

Dr. A.J. Kunz en drs. P.J. Vergunst tekenden voor de redactie. Medewerking verleenden dr. H. van den Belt, ds. J.J. ten Brinke, ds. C. van Duijn, dr. J. van Eck, dr. F.G. Immink, ds. A.J. Mensink, dr. W.H.Th. Moehn, ds. J.J. Mulder, ds. J.C. Schuurman, ds. K.M. Teeuw, dr. P. Veerman, dr. M.J. de Vries en ds. B. van Werven.

Boekencentrum, 2017, pap, 173 pp, € 13.99, 9789023971368
winkelwagen
Lam, H.J.
Bedelares en bruid. Gedachten over het eigene van de kerk
Gereformeerd belijden 12, Kok, 2007, pap, 119 pp, € 12.50, 9789043512312
winkelwagen
Leeuwen, P.
De vrouwen van de SGP. 10 gesprekken
Kok/ Ten Have, 2007, pap, 192 pp, € 17.50, 9789061404439
winkelwagen
Lieburg, Fred van
De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014
Het Koninkrijk der Nederlanden, ontstaan in de jaren 1813-1815, was niet compleet zonder een nationale organisatie voor bijbelverspreiding. Om het bezit en de kennis van 'het Boek der Verlichting' onder het volk te bevorderen, richtten politici, predikanten en zakenlieden het Nederlands Bijbelgenootschap op. Spoedig kwamen ook de culturele belangen in de overzeese kolonien in het vizier. Het genootschap zorgde voor bijbelvertalingen in tal van Indische talen. In eigen land duurde het door de verdeeldheid in protestantse kring veel langer voordat het NBG een alternatief voor de oude Statenvertaling kon presenteren. Op het gebied van de bijbelverspreiding ondervond het soms concurrentie van de British and Foreign Bible Society en allerlei Nederlandse zendings- en evangelisatieverenigingen. Toch behield het NBG grote invloed op het gebied van bijbelvertaling, bijbelverspreiding en bijbelgebruik in binnen- en buitenland. De wereld in vertelt het verhaal van een ideele organisatie die na twee eeuwen nog springlevend is.

Fred van Lieburg is hoogleraar geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Prometheus Bert Bakker, 2015, pap, 400 pp, € 39.95, 9789035140639
winkelwagen
Lieburg, F. van.
Jeugdwerk met een watermerk. De hervormd-gereformeerde jeugdbeweging (1910-2010)
'Ik draag Gods watermerk', staat er op polsbandjes voor jongeren om hen te herinneren aan hun doop. De verkoop was een initiatief van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, die al honderd jaar actief is voor 'jongelingen, knapen en meisjes' in de Nederlandse Hervormde Kerk.

De HGJB was en is niet de enige organisatie op de markt voor christelijk jeugdwerk. De hervormd gereformeerden concurreerden met andere hervormden en met neo calvinisten, later met reformatorische en evangelische geest verwanten. Bovendien was er de Hervormde Jeugdraad, de voor loper van de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

In dit boek wordt beschreven hoe de stoere vaandels en strijdbare speldjes van de vroegere bondsjeugd plaats konden maken voor vrijmoedige armbandjes van christelijke jongeren. Tegelijkertijd biedt dit boeiende boek inzicht in anderhalve eeuw protestants leven in Nederland, toegespitst op het streven naar ontspanning, vorming, catechese, evangelisatie, zending en diaconaat.

Boekencentrum, 2012, geb, 511 pp, € 29.90, 9789023926276
winkelwagen
Linden, Carel ter
Wat doe ik hier in godsnaam, een zoektocht
Geinspireerd door de mensen om hem heen, ervaart Carel ter Linden tijdens zijn leven een verandering in de wijze waarop hij zich verhoudt tot het geloof en de verhalen uit de bijbel. Het idee dat de wereld en het leven een diepe betekenis moeten hebben, een verborgen Zin,raakt hij langzaam kwijt. Natuurlijk wil hij wel een zin aan zijn leven geven, en proberen er iets van te maken, maar dat is een zin zonder hoofdletter. Ter Linden kan zich echter geen leven voorstellen zonder de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament en de diepe wijsheid die daarin ligt opgeslagen.
Arbeiderspers, 2013, pap, 164 pp, € 19.99, 9789029587129
winkelwagen
Linden, Nico ter
En dan nog dit. Wandelen met God
Nico ter Linden was meer dan een halve eeuw predikant, zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, voorganger op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. Hij schreef meeslepend en ontroerend over zijn vele pastorale ontmoetingen. In zijn zesdelige bestseller Het verhaal gaat... hervertelde hij de bijbel. Voor kinderen deed hij dat nogmaals in het prachtige geillustreerde Moet je horen.

Maar hoe staat het eigenlijk met zijn eigen verhaal? Hoe ontwikkelt zich een geloof in al die jaren, door al die ontmoetingen? Waar heeft hij afscheid van genomen, wat ging onderweg verloren en wat werd verworven? Werd zijn geloof wel eens aangevochten, werd hij ooit overmand door de gedachte dat de beelden die wij op het wolkendek projecteren een illusie zijn, dat het daar achter die wolken een lege boel is?

Twijfel en ongeloof, zeker, Ter Linden kende het. Maar hij schrijft ook: Theologen die gedesillusioneerd hun geloof aan de wilgen hangen en daar in woord en geschrift verslag van doen, raken mij niet erg, ik zeg het maar eerlijk

. En dan nog dit is een zeer persoonlijk, aanstekelijk en waardevol boek, een kleinood voor wie nadenkt over de rol van het geloof in zijn leven.

Balans, 2016, geb, 96 pp, € 14.95, 9789460031021
winkelwagen
   
Maffly-Kipp, L.F., L.E. Schmidt & M. Valeri (eds)
Practising Protestants. Histories of Christian Life in America 1630-1965
Lived Religions S, Johns Hopkins UP, 2006, pap, 361 pp, € 28.90, 9780801883620
winkelwagen
Manen, K.G. van (red.)
Lutheranen in de lage landen. Geschiedenis van een godsdienstige minderheid
Dit rijk geillustreerde standaardwerk beschrijft de fascinerende geschiedenis van de Lutheranen in de context van de steeds veranderende politieke en economische werkelijkheid in de Lage Landen.

In het begin van de zestiende eeuw lag de naam van Luther bij velen op de lippen. Waarom dan toch geen lutherse Reformatie in de Nederlanden? Op deze en andere vragen gaat dit kloeke handboek in.

Na de verovering van Antwerpen, het 'Wittenberg aan de Schelde', in 1585 trokken veel lutheranen naar de Noordelijke Nederlanden. Tot het einde van de achttiende eeuw namen de lutherse gemeenten door immigratie vanuit Duitsland en ook Scandinavie toe in aantal en omvang. Aanvankelijk werden hun samenkomsten verboden, maar in de loop van de zeventiende eeuw werden de belijders van de Augsburgse confessie vrijwel overal gedoogd. In de negentiende en twintigste eeuw emancipeerden en integreerden lutheranen in de Nederlandse samenleving. Dit standaardwerk beschrijft hun wel en wee in de context van de steeds veranderende politieke en economische werkelijkheid.

Boekencentrum, 2011, geb, 812 pp, € 49.90, 9789023926184
winkelwagen
McGrath, Alister E. & D.C.Marks (eds)
The Blackwell Companion to Protestantism
This Companion brings together new contributions from internationally renowned scholars in order to examine the past, present and future of Protestantism.
Blackwell Companions Series, Blackwell Publishing, 2006, pap, 512 pp, € 57.95, 9781405157469
winkelwagen
Meester, Mariet
De mythische oom. Nederlandse immigranten in Amerika: een bloedband
De Amerikaanse oom van Mariët Meester leed aan een ernstige vorm van leukemie. Hij overleefde dankzij een stamceltransplantatie, waarbij zijn broer – de vader van de schrijfster – de donor was. In De mythische oom verdiept zij zich in het leven van haar oom, zijn pioniersbestaan in de VS, zijn allesoverheersende geloof en zijn bijzondere genezing.

Tijdens haar verblijf in het stadje Lynden, waar de helft van de bevolking van Nederlandse afkomst is, neemt ze deel aan alle activiteiten van haar familie, inclusief de lange zondagse kerkdiensten. Scènes uit het levensverhaal van haar oom worden afgewisseld door Meesters eigen ervaringen in het Amerika van nu. Ze ontdekt hoezeer het orthodoxe geloof het leven van de Nederlandse Lyndenieten beheerst.

Arbeiderspers, 2012, pap, 320 pp, € 19.95, 9789029578653
winkelwagen
Melton, J.G.
Encyclopedia of Protestantism
Encyclopedia of World Religions, Checkmark Books, 2008, pap, 628 pp, € 26.00, 9780816077465
winkelwagen
Melton, J.G.
Encyclopedia of Protestantism
Encyclopedia of World Religions, Facts on File, 2005, geb, 628 pp, € 92.50, 9780816054565
winkelwagen
Neven, J.P.
Hervormde Gezanten. Het leven van de predikanten J.A. van Boven, D.J. de Graaf, C.B. Holland en D. Th. Keck
De Groot Goudriaan, 2005, geb, 176 pp, € 19.90, 9789061409144
winkelwagen
Noll, M. A.
Protestantism. A Very Short Introduction
Mark A. Noll presents a fresh and accessible history of Protestantism from the era of Martin Luther to the present day. Beginning with the founding of Lutheran, Reformed, Anglican, and Anabaptist churches in the sixteenth-century Reformation, he also considers the rise of other important Christian movements like Methodism and Pentecostalism. Focussing on worldwide developments, rather than just the familiar European and American histories, he considers the recent expansion of Protestant movements in Africa, China, India, and Latin America, emphasising the on-going and rapidly expanding story of Protestants worldwide. Noll examines the contributions from well-known figures including Martin Luther and John Calvin, along with many others, and explores why Protestant energies have flagged recently in the Western world yet expanded so dramatically elsewhere. Highlighting the key points of Protestant commonality including the message of Christian salvation, reliance on the Bible, and organization through personal initiative, he also explores the reasons for Protestantism's extraordinary diversity.
A Very Short Introduction, Oxford UP, 2011, pap, 161 pp, € 12.50, 9780199560974
winkelwagen
Noordegraaf, H. & G. Witte-Rang
In de wereld werkzaam zijn. Anders denken over kerkelijk optreden door het MCKS 1981-1998
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw beschikte een aantal kerken gezamenlijk over een instituut dat wel een denktank voor de kerken werd genoemd: het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS). Jarenlang bracht het MCKS verschillende wetenschappers bijeen om zich vanuit het evangelie te bezinnen op de ontwikkelingen in de samenleving. Om financiële redenen moest dit werk worden beëindigd. In 'In de wereld werkzaam zijn' worden de resultaten van deze jarenlange bezinning weergegeven
Skandalon, 2011, pap, 207 pp, € 19.50, 9789490708283
winkelwagen
Otten, A. en L. Vogelaar
Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L. Wijting
Uitgeverij de Groot Goudriaan, 2004, geb, 191 pp, € 22.50, 9789061408871
winkelwagen
Pastoor, C. & G. K. Johnson
The A to Z of the Puritans
Members of the Church of England until the mid-16th century, the Puritans thought the Church had become too political and needed to be "purified." While many Puritans believed the Church was capable of reform, a large number decided that separating from the Church was their only remaining course of action. Thus the mass migration of Puritans (known as Pilgrims) to America took place. Although Puritanism died in England around 1689 and in America in 1758, Puritan beliefs, such as self-reliance, frugality, industry, and energy remain standards of the American ideal. The A to Z of Puritans tells the story of Puritanism from its origins until its eventual demise. This is done through a chronology, an introduction, a bibliography, and several hundred cross-referenced dictionary entries on important people, places, and events.
A to Z Guide, Scarecrow Press, 2009, pap, 405 pp, € 32.50, 9780810868762
winkelwagen
Plaisier, Arjan
De hartslag van het leven, visie op het leven en werken van de protestantse kerk in Nederland
Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Ook vandaag gaan wereldwijd velen de weg van het geloof en beleven mannen en vrouwen, ouderen en jongeren de vreugde van het evangelie. Ook vandaag leeft de kerk. Echter, op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Vraag je kerkmensen waar de kerk voor dient, dan blijft het te vaak stil. En het wordt nog stiller na de vraag 'Wat geloof je?' Deze visienota wil aan kerkmensen, gemeenteleden en kerkenraden moed geven om te geloven en (nieuwe) zin geven om kerk te zijn. Niet door iets nieuws te verzinnen of een truc toe te passen, maar door terug te gaan naar de bron, de Heer van de kerk. Vanuit die bron geeft deze nota een inspirerende visie op kerk-zijn in deze tijd. In het tweede deel worden praktische handvatten gegeven bij deze visie.
Boekencentrum, 2012, pap, 48 pp, € 3.95, 9789023920243
winkelwagen
Plaisier, Arjan, Edward van 't Slot, Herbert Wevers e.a.
12 artikelen over Jezus
Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden de twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) kernvragen over Jezus. Is Jezus Gods Zoon? Wat maakt de mens Jezus uniek? Wat staat er over Jezus geschreven in de Koran? Wat is de betekenis van Jezus' lijden en dood? Waar is Jezus nu?Dit is het tweede deel van de serie 'Geloven op goede gronden', waarmee de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom - opnieuw onder de aandacht wil brengen.

Aan dit boek werkten onder anderen mee: dr. Arjan Plaisier, prof. dr. Bernhard Reitsma, dr. Edward van 't Slot en dr. Herbert Wevers.

Zie via deze link de andere delen in de reeks Geloven op goede gronden.

Geloven op goede gronden, Boekencentrum, 2013, pap, 71 pp, € 8.90, 9789023926757
winkelwagen
Plaisier, Arjan, Leo J. Koffeman (ed.)
The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in the 21st Century.
This volume marks the tenth anniversary of the Protestant Church in the Netherlands on May 1st 2014. It outlines the long history that preceded the unification and the developments that occurred during the first decade of its existence. Further authors from other countries - Belgium, the United Kingdom, South Africa, and Australia - share the stories of their united churches. Their contributions enrich the picture of what church unification may entail. Thus the volume contributes to the field of ecumenical theology. Finally theologians from different backgrounds share some reflections on issues that these articles raise.
Church Polity and Ecumenism, Global Perspectives Vol.4, LIT, 2014, pap, 152 pp, € 34.50, 9783643905307
winkelwagen
Plaisier, B. & L. Giethoorn (red.)
Verenigd. Op de drempel van de Protestantse Kerk in Nederland
Boekencentrum, 2003, pap, 123 pp, € 7.50, 9789023915270
winkelwagen
Pol, Fr. van de (red.)
Geloofstaal trekt haar spoor. 450 Jaar Nederlandse geloofsbelijdenis
De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt door meer dan tien kerken erkend, hoewel zij door cultuurverschillen soms ver uit elkaar zijn gegroeid. Ieder legt eigen accenten in geloofsbeleving en kerk-zijn, inrichting van eredienst, vormgeving van de liturgie. Dit maakt het lastig om samen tot een eigentijdse geloofsgetuigenis te komen. Geloofstaal trekt haar spoor kan daarbij van dienst zijn. Met bijdragen van dr. Arie Baars, dr. Andreas Beck, dr. Arnold Huijgen, dr. Patrick Nullens e.a.
Kok, 2013, geb, 208 pp, € 29.90, 9789043521178
winkelwagen
Romein, A.
Kerk op orde: Mini-handboek bij de kerkorde van de protestante kerk in Nederland
Kok Ten Have, 2008, pap, 80 pp, € 7.50, 9789059773288
winkelwagen
Roos, C.B. (red)
De Nederlandse belijdenisgeschriften, met register
Omdat de zeventiende-eeuwse vertaling van De Nederlandse Belijdenisgeschriften moeilijk te begrijpen is voor de lezer van vandaag, namen een aantal kerken in de jaren vijftig het initiatief tot een nieuwe verwoording van deze geschriften. Het resultaat was deze uitgave die in 1983 voor het eerst verscheen. Dit boek bevat de vernieuwde tekst van - de Apostolische Geloofsbelijdenis - de Geloofsbelijdenis van Athanasius - de Geloofsbelijdenis van Nicea - de Nederlandse Geloofsbelijdenis - de Heidelbergse Catechismus - de Dordtse Leerregels. Nieuw is dat een register van zaken is toegevoegd, waarmee gewenste onderwerpen eenvoudig in de belijdenisgeschriften teruggevonden kunnen worden.
Boekencentrum, 1983 / 1998, pap, 128 pp, € 8.90, 9789023900429
winkelwagen
Rosendaal, A.C.
Naar een school voor de gereformeerde gezindte. Het christelijke onderwijsconcept van het Gereformeerd Schoolverband (1868-1971)
Vanaf de oprichting in 1868 heeft het Gereformeerd Schoolonderwijs (vanaf 1906 Gereformeerd Schoolverband) een substantiele bijdrage geleverd aan de emancipatie van het gereformeerde volksdeel in Nederland. Aanvankelijk richtte het GSO zich op de positionering van de eigen scholen in religieus opzicht. Daarnaast hield men zich vooral bezig met de opleiding van gereformeerde onderwijzers en de professionalisering van het onderwijzersberoep en met de pedagogisch-didactische profilering van de vereniging. Men werkte aan het instellen van een leerstoel voor gereformeerde pedagogiek, de vormgeving van een christelijke leerplanontwikkeling en het instellen van eigen schoolvisitatie.

In dit boek laat Andre Rosendaal zien, dat het onderwijsnetwerk van de gereformeerde 'Schulmer' - in nauwe samenwerking met de christelijke onderwijsvoormannen en VU hoogleraren J. Woltjer, H. Bavinck en J. Waterink - een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het handen en voeten geven aan de hierboven genoemde ontwikkelingen.

Verloren, 2006, pap, 287 pp, € 25.00, 9789065509222
winkelwagen
Schuman, Niek
Mijn jaren van geloven, voorgoed verleden, blijvend visioen
Niek Schuman, schrijver en docent, beziet zijn leven in relatie tot de tijd waarin hij opgroeit. Zijn levensloop blijkt sterk verweven met jaren van grote verandering.

Onderduik in de oorlog, een kerkscheuring en een dood broertje - daar liggen de eerste vragen. Gedoe over 'ons' Indie, de watersnood, discussies over sprekende slangen en drijvende bijlen, schepping of evolutie. Dan volgt de oprichting van de Wereldraad van Kerken en de stichting van de staat Israel. Al deze zaken betekenden het eind van vanzelfsprekendheden en ze markeerden een nieuw begin in de jaren zestig/zeventig. Vrouwenemancipatie en bijbelse meerstemmigheid. Politiek engagement en nieuwe vormen van geloven. Wie van huis uit gereformeerd is, smeet in die tijdvaak de deur achter zich dicht. Zo is het Schuman niet vergaan. Hij overschreed kleine en grote grenzen en daar openden zich vergezichten. Dit boek beschrijft zijn levensroute met humor en relativering. De tekst eindigt met het uitzicht van hoop, die 'zijn zoveelste kop opsteekt'

Boekencentrum, 2012, pap, 348 pp, € 25.50, 9789021143095
winkelwagen
   
Seinen, S.J.
Over dorpsherinneringen gesproken... Belevenissen en anekdotes van een dorpsdominee
Profiel, 2009, geb, 128pp, € 17.50, 9789052944760
winkelwagen
Smit, H.
Gezag is gezag... Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie
Passage Reeks 25, Uitgeverij Verloren, 2006, pap, 464 pp, € 35.00, 9789065509192
winkelwagen
Snoek, Hans
Van huis uit protestant, hoe de leer verdampte en het geloof veranderde
De afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden afscheid genomen van de kerk. Hans Snoek gaat in Van huis uit protestant na wat de oorzaken zijn van deze exodus, en hoe het geloof in God sinds de jaren 1950 veranderd is. Hij doet dat aan de hand van interviews met Johan Blom en zijn vijf kinderen, die de vele geloofsveranderingen aan den lijve hebben ondervonden. Van huis uit protestant gaat in op onderwerpen als de almacht van God, Jezus, de schepping, het kruis en verzoening. Persoonlijke geloofservaringen worden zo vervlochten met een analyse van de secularisatie.

Hans Snoek groeide op in een traditioneel protestants gezin. Hij studeerde theologie aan de VU en werd docent. Thans doceert hij op de christelijke hogeschool Windesheim en is hij als onderzoeker verbonden aan de VU.

Kok, 2015, pap, 288 pp, € 19.99, 9789043524094
winkelwagen
Soeters, R.W.J., D. Quant & H.J.T. Velema (red.)
Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2012
Buijten & Schipperheijn, 2012, pap, 304 pp + cd, € 14.25, 9789058815576
winkelwagen
Steeg, Jan van der
Tussen droom en daad
Waarom stichtten de gereformeerden vanaf circa 1950 een eigen onderwijszuil? De vrijmaking van 1944 richtte de aandacht sterk op de eigen kerk. De band tussen gezin, kerk en school werd vanuit dit perspectief een krachtig motief voor de oprichting van gereformeerd vrijgemaakte scholen. Welke gevolgen had de gerichtheid op eigen erf voor de pedagogisch-didactische gedachtevorming? In ieder geval was er sprake van een zeker isolement. Men was gericht op overdracht, op 'toerusting' en minder op ontwikkeling van de persoonlijkheid. Deze trend bleef lang aanwezig. Uiteindelijk verandert en verzwakt de vrijgemaakte zuil: is het de moeite waard om te denken aan herorientatie?
Boekscout, 2012, pap, 468 pp, € 24.95, 9789461769589
winkelwagen
   
Stolz, J., E. Ballif
Die Zukunft der Reformierten. Megatrends, Wirkungen, Reaktionen
TVZ, 2010, pap, 300 pp, € 31.90, 9783290175566
winkelwagen
Thuesen, P.J.
Predestination: The American Career of a Contentious Doctrine
Winner of the Christianity Today 2010 Book Award for History/Biography, and praised in Christian Century as "witty...erudite...masterful," this groundbreaking history, the first of its kind, shows that far from being only about the age-old riddle of divine sovereignty versus human free will, the debate over predestination is inseparable from other central Christian beliefs and practices--the efficacy of the sacraments, the existence of purgatory and hell, the extent of God's providential involvement in human affairs--and has fueled theological conflicts across denominations for centuries. Peter Thuesen reexamines not only familiar predestinarians such as the New England Puritans and many later Baptists and Presbyterians, but also non-Calvinists such as Catholics and Lutherans, and shows how even contemporary megachurches preach a "purpose-driven" outlook that owes much to the doctrine of predestination. For anyone wanting a fuller understanding of religion in America, Predestination offers both historical context on a doctrine that reaches back 1,600 years and a fresh perspective on today's denominational landscape.
Oxford, 2012, pap, 328 pp, € 20.00, 9780199832392
winkelwagen
Treur, F.
Dorsvloer vol confetti
Prometheus, 2009, pap, 221 pp, € 17.95, 9789044610239
winkelwagen
Veenhof, H.
Zonder twijfel, Pieter Jongeling (1909-1985) journalist, politicus en Prins
De Vuurbaak, 2009, pap, 431 pp, € 24.90, 9789055604210
winkelwagen
Verboom, W.
Van hart tot hart. Over de Dordtse leerregels, voor het gespek in de gemeente
A1780
Boekencentrum, 2009, pap, 80 pp, € 8.50, 9789023923183
winkelwagen
Vergunst, P.J. (red)
Dromer van een Kerk . Opstellen, aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
Boekencentrum, 2002, pap, 251 pp, € 17.50, 9789023911555
winkelwagen
Vermaat, E.
De Evangelische Omroep: ontstaansgeschiedenis
Aspekt, 2007, pap, 144 pp, € 15.95, 9789059115477
winkelwagen
Vermeulen, Maarten
Ik kreeg het op mijn hart
Ik kreeg het op mijn hart is een geestig en persoonlijk geschreven boek over bekende en onbekende begrippen die rondgaan in kerken, christelijke conferenties en huiskamers.

Uit het voorwoord: 'Lachen om zaken die geloof en kerk raken, is riskant. Voor je het weet gaat de heiligheid eraan, en daar is al zo weinig van over. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat lachen om zaken die geloof en kerk raken heel hard nodig is. Niet om wat goddelijk is naar beneden te halen, maar om wat menselijk is te relativeren. We halen ons als gelovigen namelijk heel wat op de hals.'

Maarten Vermeulen (1979) is eindredacteur bij het Nederlands Dagblad en (meestal) gelovig kerkbezoeker.

Plateau, 2012, pap, 117 pp, € 12.50, 9789058040756
winkelwagen
Visser, H.
God
Lemniscaat, 2009, pap, 365 pp, € 24.95, 9789047702122
winkelwagen
Vries, Greteke de
Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas
van 24,50 voor 14,50

Een biografie over dominee en therapeut Dr. Aat van Rhijn (1930-2002), geschreven door predikante Greteke de Vries. Van Rhijn geloofde dat het mensen gegeven is om royaal en opgewekt met anderen te leven. Bijbelse verhalen voedden zijn vertrouwen, Martin Buber en Emmanuel Levinas gaven hem te denken. De praktijktheorie van de Amerikaans-Hongaarse psychiater en psychotherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy reikte hem handvatten aan voor gezinstherapeutische en pastorale begeleiding. Van Rhijn stelde zich met zijn tijd en aandacht voor veel mensen beschikbaar. Eind jaren '80 ontwikkelde hij met dr. Hanneke Meulink-Korf de opleiding Contextueel Pastoraat voor pastores en geestelijk verzorgenden. In cursussen in binnen- en buitenland voor psychotherapeuten en maatschappelijk werkers ondervonden zij beiden door hun verrassende waarnemingen en wijsheid veel waardering. Deze biografie laat Aat van Rhijn aan het woord als predikant, vormingswerker, docent en therapeut. Ruim zeventig collega's, oud-studenten, vrienden en familieleden vertellen over hun ervaringen met hem. De schrijfster noemt het een hoopvol boek over vrijheid in complexe menselijke relaties.

Skandalon, 2010, pap, 372 pp, € 14.50, 9789076564937
winkelwagen
Vries, W.G. de
Ik keek mijn ogen uit. Herinneringen van W.G. de Vries aan de jaren 1926-1952
Uitgeverij de Vuurbaak, 2007, pap, 206 pp, € 15.90, 9789055603602
winkelwagen
Vroon, B.
Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda
Eburon, 2006, pap, 278 pp, € 29.50, 9789059721395
winkelwagen
Wal, H. van de
Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962
Uitgeverij Verloren, 2006, pap, 384 pp, € 29.00, 9789065509055
winkelwagen
Wingens, Marc (red)
Vooralsnog zonder titel. VU-studenten in het jaar 2000
Wat weegt de VU-student in het jaar 2000? Laat hij zich leiden door materialisme en consumentisme, of streeft hij idealen na? Is de VU-student anders dan andere studenten? Spelen godsdiensten voor hem nog een rol, of zoekt hij op andere manieren naar het hogere? Heeft de werkstudent van nu nog tijd voor het verenigingsleven, of voor studenteninspraak? Wat eet de VU-student tegenwoordig?..Deze en andere vragen worden beantwoord in Vooralsnog zonder titel, een boek over de VU-student anno 2000, dat verschijnt ter gelegenheid van het 24e lustrum van de Vrije Universiteit. Het boek is gemaakt door studenten uit verschillende faculteiten. Zij schrijven over verschillende aspecten van het studentenleven: hun eetgewoonten, religiositeit en spiritualiteit, werk naast de studie, verenigingsleven, subculturen en maatschappelijke betrokkenheid. Persoonlijke ervaring, interviews met medestudenten, enquetes en verdieping in hoe het vroeger was, liggen aan de basis van de essays. Een fotoreportage brengt de verschillende thema's in beeld
Meinema, 2000, pap, 226 pp, € 14.95, 9789021138190
winkelwagen
Zwaan, G. van der
De eenvoudigen. Geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
'De eenvoudigen' is een verzameling persoonlijke getuigenissen. Veertien verhalen van mensen op de Noordwest-Veluwe die tijdens hun leven getuigden van het werk van God. 'De eenvoudigen - geloofsgetuigenissen op de Noordwest-Veluwe' bevat meer dan 100 foto's en illustraties, waarvan vele nog niet eerder werden getoond. Tevens laat het een boeiend, historisch beeld zien van het ontstaan van het geestelijk leven op de Noordwest-Veluwe in de periode 750-2000.
Groen, 2011, geb, 269 pp, € 22.50, 9789088970214
winkelwagen