B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

3.2 Oecumene / Missiologie

Bekkum, W. van
Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, Indie 1936-1998
Bezorgd door M.-A. Willemsen

Willem van Bekkum (1910-1998) vertrok in 1936 als missionaris naar Nederlands-Indie, waar hij tot het einde van zijn lange leven werkzaam bleef. Cultureel antropologe Marie-Antoinette Willemsen selecteerde en bewerkte zijn brieven aan familie en weldoeners uit de periode 1937-1997. Uit de brieven ontstaat een indringend beeld van het dagelijks leven van een missionaris in de turbulente twintigste eeuw.

Indische Bibliotheek, Walburg Pers, 2005, pap, 352 pp, € 24.95, 9789057303609
winkelwagen
   
Bekkum, W. van
Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, Indië 1936-1998
Bezorgd door M.-A. Willemsen
Indische Bibliotheek, Walburg Pers, 2005, pap, 352 pp, € 24.95, 9057303604 / 9789057303609
winkelwagen
   
Boersema, J.
Huwelijksbetalingen
De kerk in Oost-Sumba worstelt al een eeuw lang met het vraagstuk hoe om te gaan met de belis, de traditionele bruidsprijs. Om verbeteringen in het kerkelijke handelen te kunnen stimuleren is een grondig onderzoek noodzakelijk. In dit kader heeft de auteur een vergelijkende antropologische analyse van aard en functie van huwelijksbetalingen in de Oost-Sumbanes samenleving gemaakt. Ook zijn bijbelse gegevens onderzocht, met name oudtestamentische teksten over de mohar. De antropologische en exegetische delen vormen de opstap naar het derde deel, doordat zij het inzicht verschaffen dat nodig is voor het voeren van een ethische discussie en voor het doen van aanbevelingen. Kernwoorden in deze ethische discussie zijn contextualisering en kerstening.
Mission, Boekencentrum, 1997, pap, 270, € 15.00, 9789023903581
winkelwagen
   
Boone, A.Th.
Bekering en beschaving: De agogische activiteiten van Het Nederlandsch Zendelingsgenootschap in Oost Java (1840-1865 )
In deze dissertatie wordt aan de hand van de activiteiten van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in Oost-Java beschreven hoe in de loop van de negentiende eeuw het liberale beschavingsideaal en het orthodox-protestantse kersteningsoffensief uit elkaar groeiden. Tevens komen uitvoerig het ontstaan van de eerste Javaanse christelijke gemeenten en de zendingspraktijk aan bod. De kritische beoordeling van de werkzaamheden van het NZG in Oost-Java door de 'moderne' ex-zendeling S.E. Harthoorn in 1863 vormde de aanleiding tot het felste debat over de doelstellingen en de methoden van de zending in het negentiende-eeuwse Nederland. De verschillende opvattingen over de juiste verhouding van bekering en beschaving binnen het zendingswerk en met name over de inhoud van het begrip 'bekering' bleken niet meer met elkaar te verenigen. Het NZG, dat zich als een voluit nationaal-protestantse organisatie zag, werd gedwongen positie te kiezen in de nieuwe verzuilde maatschappij.
Mission, Boekencentrum, 1997, pap, 218, € 12.95, 9789023903543
winkelwagen
   
Bradford,R.
Toen God nog gewoon op aarde rondliep. Verhalen over Adam en zijn mensen uit de Mississippi-delta
Vert. W. Jansen
Narratio, 2006, pap, 170 pp, € 19.50, 9789052639765
winkelwagen
   
Derix, J.M.G.
Brengers van de boodschap. Geschiedenis van de katholieke missioniering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II
A2070
Valkhof Pers, 2009, geb, 850 pp, € 40.00, 9789056253110
winkelwagen
Eijt, J. (red)
Gaan voor God. Ideaal en praktijk van missie in historisch perpectief
In de bundel Gaan voor God staan de idealen en doelstellingen, voorstellingen en beelden over de missie centraal. Beschreven wordt hoe mannelijke en vrouwelijke missionarissen in hun dagelijkse werkzaamheden gestalte gaven aan het voorgehouden missie-ideaal en hoe de voorstellingen over missie waarmee zij opgegroeid waren, zich ontwikkelden onder invloed van hun ervaringen en belevingen in de missiepraktijk. Mannen en vrouwen werkten vaak samen in de missie. Omdat zij hun werk op verschillende wijzen verstonden en uitvoerden, wordt ook gekeken naar de wijze waarop zij samenwerkten en naar de opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid onder de missionerenden zelf en onder de lokale bevolking.
Verloren, 1998, pap, 187 pp, € 19.00, 9789065506078
winkelwagen
   
Gonda, L.
The Service of Evangelism, the Evangelism of Service
The Influence of J. R. Mott, H. Kraemer, W.A. Visscher t Hooft and J.C. Hoekendijk on the Development of the Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary (1910-1968)
Mission 48, Boekencentrum, 2008, pap, 245 pp, € 23.90, 9789023923848
winkelwagen
   
Goossens,D & J.Goossens
In de soutane op de motor: Verhalen van oud-missionarissen
Lemniscaat, 2008, geb, 378 pp, € 29.95, 9789047701248
winkelwagen
Haenen, M.
Tien paters op Gods grote akker, de laatste Nederlandse missionarissen in Brazilië
Prometheus, 2008, pap, 268 pp, € 17.95, 9789044612097
winkelwagen
   
Harley, D.C.
Missionary Training; The History of all Nations Christian college and its Predecessors ( 1911-1981 )
Drie instituten voor opleiding in missiologie, die in het begin van de twintigste eeuw waren opgericht, fuseerden in 1971 en vormden het nieuwe instituut All Nations Christian College. Dit proefschrift onderzoekt de politieke, theologisch oecumenische en missiologische context waarin deze drie colleges werden opgericht en waarin ze zich ontwikkelden. Het evalueert de sterke en zwakke plekken van hun onderwijsprogramma en de mate waarin ze een holistische missiologische opleiding boden. Harley beschrijft hun veranderende houding ten aanzien van de oecumenische beweging en de ontwikkeling van hun missiologische visie. Uiteindelijk weet de auteur uit de geschiedenis van deze colleges een les te halen voor studenten en docenten van vandaag die zich bezighouden met intercultureel (missiologisch) kerkelijk werk in het westen en in de niet-westerse wereld.
Mission, Boekencentrum, 2000, pap, 251, € 17.50, 9789023907022
winkelwagen
   
Hoogerwerf, E.
Transmigratie en kerkvorming: Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid Sumatra
Van het overbevolkte Java trekken sinds 1905 grote aantallen migranten naar andere eilanden. Deze beweging heeft zulke afmetingen aangenomen dat in de provincie Lampung reeds negentig procent van de bevolking Javaans is. In Zuid Sumatra groeide onder deze transmigranten een christelijke kerk, die uniek is omdat zij geen dochterkerk is van een westerse kerk. De zendelingen die de apostelen van dit gebied werden, waren Javanen. Verder is deze kerk een oecumenisch gebeuren van de eerste orde in Indonesie. Vijf kerken op Java en Bali besloten in Zuid Sumatra geen eigen filiaalkerken te vormen, maar hun transmigrerende leden op te wekken zich aan te sluiten bij de gegroeide transmigratiekerk. Zo ontstond een vijfvoudige Samen-op-Weg kerk. Deze studie beschrijft niet slechts het ontstaan en het functioneren van de Christelijke kerk van Sumatra maar ook de maatschappelijke context waarin zij in de jaren '30 ontstond en de samenleving waarin zij vandaag haar roeping vervult.
Mission, Boekencentrum, 1997, pap, 474, € 19.50, 9789023905523
winkelwagen
   
Houtepen, A. & A. Ploeger (eds.)
World Christianity Reconsidered. Questioning the Questions of Ecumenism and Missiology. Contributions for Bert Hoedemaker
De laatste dertig jaar is de missiologie als academische discipline de theologie van dienst geweest in het ontwikkelen van interdisciplinaire trajecten samen met de sociale, economische en politieke wetenschappen en kwamen onderwerpen als geweld, armoede en religieus pluralisme in beeld. Tegelijkertijd zocht de missiologie ook in de systematische theologie en in de bijbelse fundering van missie haar plek in het hart van de theologie. Eerst was er concentratie op christologie en soteriologie. Vervolgens verlegde de aandacht zich naar de pneumatologie en volgde de missiologie een meer theocentrische en minder op Europa gerichte benadering. Er is echter meer nodig dan methode om om te gaan met de culturele situatie van een globaliserende en in zeker opzicht zelfs demoniserende wereld waarin we ons nu bevinden. Een theologisch begrip als eschatologie en een kritische waardering van de kerkgeschiedenis en van de christelijke leer over de kerk dringen zich hier op. Dit boek biedt waardevolle aanzetten om het christendom als wereldgodsdienst op een nieuwe wijze te bezien en om de academische missiologie aan het begin van het derde millennium opnieuw vorm te geven. Het bevat bijdragen van Kosule Koyama, Werner Ustorf, Bert Hoedemaker en diens Nederlandse collega's Pieter Holtrop, Anton Houtepen en Theo Witvliet.
IIMO Research Publications 57, Meinema, 2001, pap, 97 pp, € 17.00, 9789021170268
winkelwagen
Jongeneel, Jan A.B.
Nederlandse zendingsgeschiedenis, ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1601-1917)
Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azie, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie brachten de eerste protestantse Nederlanders naar alle windstreken. Predikanten en zendelingen liepen voorop bij het nadenken over andere godsdiensten en geloven en bij het ontmoeten van hun aanhangers.

In de negentiende eeuw werden allerlei zendingsgenootschappen opgericht om mensen en gemeenschappen in de niet-westerse wereld in woord en daad te bereiken met het Evangelie. Dit handboek bespreekt de ontwikkelingen tot de Eerste Wereldoorlog.

Boekencentrum, 2015, geb, 366 pp, € 39.90, 9789023970187
winkelwagen
Kamp, Klaas van der
Raven, over eenheid als waardering voor God
Noach die vanuit de ark een raaf als verkenner uitstuurt. Elia die bij de rivier Krith zich verborgen houdt en gevoed wordt door de raven. Jezus die wijst naar de vogels als voorbeeld van Gods zorg voor zijn schepselen... Raven is bedoeld voor mensen die spiritualiteit en religiositeit willen verbinden met oecumene en met de wereld van vandaag. De auteur laat zien hoe originele invalshoeken nieuw licht kunnen werpen op klassieke kerkelijke thema's van bijbel en theologie.

De mogelijkheden voor religie en spiritualiteit in Nederland zijn groter dan mensen vaak denken. 'Je spreekt mensen niet meer aan op hun zuil, maar op hun levenssituatie. Dat vraagt om een benadering vanuit een werksoort van de kerk per doelgroep, ongeacht de confessionele achtergrond', zegt Van der Kamp. 'Ik hoop dat de voorliggende tekst aanmoedigt om zelf nieuwe verbindingen te maken met andere geloofsgenoten en met iedereen van goede wil.'

Klaas van der Kamp is algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, een samenwerkingsverband waarin de hoofdstromen van het christelijk geloof zijn vertegenwoordigd. Hij is ook voorzitter van het platform In Vrijheid Verbonden, waarin vijf wereldreligies hun maatschappelijke betrokkenheid in Nederland afstemmen. Raven geeft een inkijkje in wat de auteur in zijn werk meemaakt.

Adveniat, 2014, pap, 168 pp, € 9.95, 9789491042980
winkelwagen
Kasper, W.
Een rijke oogst. De vruchten van de oecumenische dialoog
Oorspronkelijke titel Harvesting the Fruits (2009), vertaald in het Nederlands door Ton van Eijk. Al meer dan veertig jaar zijn christelijke kerken met elkaar in gesprek. Deze oecumenische dialogen gaan over fundamentele aspecten van het christelijk geloof. Kardinaal Walter Kasper, die jarenlang de oecumene vanuit Rome heeft begeleid, wil met zijn boek over de vruchten van de oecumenische dialoog de ontwikkelingen in beeld brengen. Bovendien wil hij de voortgang van de oecumenische dialoog stimuleren. Walter Kasper selecteerde vier centrale kwesties uit de oecumenische dialogen: - Jezus Christus en de heilige Drie-eenheid - heil, rechtvaardiging, heiliging - de Kerk - de sacramenten van doop en eucharistie. Iedere kwestie wordt aan de hand van de gevoerde dialogen besproken. De positieve verworvenheden en resterende kwesties worden door Walter Kasper samengevat en hij tracht een objectieve blik op de toekomst te werpen.
Abdij van Berne, 2011, pap, 174 pp, € 24.90, 9789089720337
winkelwagen
   
Kasper, W.
That They May All Be One. The Call to Unity Today
Burns & Oates, 2004, pap, 202 pp, € 26.95, 0860123790 / 9780860123798
winkelwagen
Kasper, Walter
Maarten Luther - een oecumenisch perspectief
Veel christenen verwachten terecht dat de herdenking van 500 jaar Reformatie ons oecumenisch een stap verder in de richting van de eenheid zal brengen. We mogen hen in deze verwachting niet teleurstellen-dit essay van Walter Kasper is een duidelijk signaal van de voormalig president van de pauselijke oecumenische raad.

Elke tijd weet wel zijn eigen wensen en angsten te projecteren op Maarten Luther; voor Kasper is het belangrijk Luther uit deze claims - ook die van het huidige Luther-jubileum - te bevrijden. De boodschap van Luther stamt uit een tijd waarin het beeld van de wereld volledig veranderde, een wereld die mensen van nu totaal vreemd is. Wanneer het je echter lukt om naar deze 'onbekende' Luther te luisteren, dan ontdek je hoe actueel zijn boodschap voor christenen van alle confessies is - en hoe dit op een lijn staat met Paus Franciscus en zijn inzet voor barmhartigheid.

Dr. Kardinaal Walter Kasper (1933) is emeritus hoogleraar dogmatiek, was van 1989-1999 bisschop van Rottenburg-Stuttgart en van 2001-2010 president van de pauselijke raad om de eenheid tussen christenen te bevorderen.

Berne Media, 2017, pap, 80 pp, € 12.90, 9789089721730
winkelwagen
   
Keane, W.
Christian Moderns: Freedom and Fetish in the Mission Encounter
Anthropology of Christianity Series, California UP, 2006, pap, 336 pp, € 24.90, 0520246527 / 9780520246522
winkelwagen
   
Kings, Graham
Christianity Connected. Hindus, Muslims and the World in the Letters of Max Warren and Roger Hooker.
van 36,- voor 12,50

Mission 31, Boekencentrum, 2002, pap, 432 pp, € 12.50, 9789023911562
winkelwagen
   
Kool, A.M.
God Moves in a Mysterious Way. The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement (1756-1951)
Mission serie 4, Boekencentrum, 1993, pap, 1023 pp, € 16.00, 978902390796
winkelwagen
   
Kruis, J.M. van 't
De geest als missionaire beweging: een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie
In dit boek - dat werd verdedigd als proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Groningen - wil de auteur een constructieve bijdrage leveren aan het gesprek over de plaats van het christelijk geloof te midden van de culturele en religieuze pluraliteit. De uitdagingen van de pluraliteit worden in verband gebracht met het trinitarische perspectief, zoals dat in veel gereformeerde theologie aan de orde is. In het boek wordt vooral het dogmatische gehalte van de problemen met betrekking tot zending, contextualiteit en dialoog aan de orde gesteld. Het wil daarmee een basis aanreiken voor het gesprek tussent tradionele dogmatici en theologen die gericht zijn op vragen rond contextualiteit en intergodsdienstige dialoog.
Mission, Boekencentrum, 1997, pap, 285, € 15.00, 9789023906223
winkelwagen
   
Lagerwerf, Leny (red)
Reconstruction: The WCC Assembly Harare 1998 and the Churches of Southern Africa
De val van de muur en van het communisme in Oost-Europa had ook ingrijpende gevolgen voor Zuidelijk Afrika. De apartheid werd afgeschaft en de frontlijnstaten behoefden zich niet langer te weer te stellen tegen de dreiging vanuit Zuid-Afrika. Daarmee leek in een aantal landen de weg vrij te komen voor de reconstructie van de samenleving. Dit boek richt zich op de rol van de kerken in dit moeizame proces. Lukt het hun om op politiek, religieus en sociaal-economisch gebied een bijdrage te leveren? Kunnen onderlinge verschillen overbrugd worden? Vragen, die bezien worden in het licht van het thema 'Turn to God, rejoice in hope', dat de Wereldraad van Kerken koos voor de conferentie die in 1998 in Harare, Zimbabwe wordt gehouden.

De bundel bevat bijdragen uit Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zuid-Afrika, Namibie, Botswana en Zambia, terwijl in een inleidend artikel het thema van de conferentie nader wordt toegelicht. Deze Engelstalige publicatie is van belang voor deelnemers aan de Harare-conferentie en maakt tevens deze conferentie toegankelijk voor een bredere kring van lezers.

Meinema, 1998, pap, 200, € 16.50, 9789021170169
winkelwagen
   
Lamers, H.
Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de romanisering van de Braziliaanse katholieke kerk
Mission 52, Boekencentrum Academic, 2009, pap, 450 pp, € 35.00, 9789023923725
winkelwagen
   
Lusala Lu Ne Nkuku, L.
Jesus-Chirst et la religion africaine
Gregorian & Biblical Press, 2010, geb, 192 pp, € 25.00, 9788878391680
winkelwagen
Marcha, V.(red)
Gods Wijngaard in de West. De grondvesting, ontwikkeling en groei van het missiewerk van de nederlandse missionarissen op de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba
Vertrouwt, gaat in mijn wijngaard; werpt op mijn woord het net uit.

De Nederlandse Provincie van de Paters Dominicanen gaf gehoor aan dit indringende verzoek van Paus Pius IX in 1868 en begon in 1870 aan de intensieve missionering op de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. In de periode van bijna 140 jaar die hierop volgde, hebben Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba ervaren hoe de Paters Dominicanen zich op ongelooflijke wijze inzetten voor de evangelisering van het volk en hoe zij de ontwikkeling van de lokale inwoners, met name de minstbedeelden, op krachtige en zeer georganiseerde wijze hebben bevorderd. De eerste acht Dominicaanse bisschoppen wisten vele congregaties en orden te overtuigen zich bij deze missie aan te sluiten. Ook zij stuurden talloze priesters en religieuzen, hun kennis en hun middelen naar de West.

Deze publicatie geeft een gedetailleerde schets van de Nederlandse missionering op deze eilanden vanaf de zeventiende eeuw. Van de ongeregelde missionering in het begin, tot de geregelde missionering, en daarna de intensieve missionering die met de komst van de Paters Dominicanen in 1870 werd ingeluid. Het verhaal wordt gebracht aan de hand van de originele verslagen van de verschillende orden en congregaties, geschreven in hun eigen stijl en tijdgeest. De religieuzen en paters vertellen zelf hoe zij het Woord verkondigden en hoe de bouw van kloosters, kerken, scholen, ziekenhuizen, internaten, bejaardentehuizen, instellingen voor leprozen en psychiatrische patienten plaatsvond. Een groots werk, gedaan door mensenhanden, enkel geinspireerd vanuit een helende liefde voor de mensen in Gods wijngaard in de West.

SWP, 2009, geb, 712 pp, € 59.00, 9789066659285
winkelwagen
Nagy, D.
Migration and Theology. The Case of Chinese Christian Communities in Hungary and Romania in the Globalisation Context
Boekencentrum, 2009, pap, 304 pp, € 27.00, 9789023923626
winkelwagen
Noort, G.
De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb. C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesie
Boekencentrum, 2006, pap, 612 pp, € 39.90, 9789023921554
winkelwagen
Noort, Gerrit (red)
Protestantse zendingsopleiding in Nederland ( 1797-2010 )
In de 19e en 20e eeuw zonden kerken en genootschappen honderden zendingswerkers uit naar verre landen. Dit boek gaat over de voorbereidende opleiding van deze pioniers. Wat leerden zij? Welke visie lag ten grondslag aan het curriculum? Al in de 17e eeuw erkenden kerkbestuurders, dat naar Nederlands-Indie vertrekkende predikanten aanvullende opleiding nodig hadden. Het zou echter pas in 1816 tot een blijvend scholingsaanbod voor zendingswerkers komen.

Het niveau van zendingsopleidingen was aanvankelijk laag, maar aan het eind van de 19e eeuw was dit sterk verbeterd. In de 20e eeuw lieten de opleidingen bij voorkeur academisch gevormden toe.

Zendingsopleidingen zoals de Nederlandse Zendingsschool (Rotterdam), het gereformeerde Zendingsseminarie (Baarn) en het Hendrik Kraemer Instituut (Oegstgeest)kenden in de vorige eeuw een periode van grote bloei. De schrijvers brengen niet alleen de groei in kaart, maar schetsen ook de neergang. Desalniettemin bepleiten zij het belang en de urgentie van missionaire opleiding in de 21e eeuw.

Aan dit boek werkten mee: Gerrit Noort (red.), Aart Verburg en Hans Visser. Zij waren als docent en/of rector verbonden aan het Hendrik Kraemer Instituut. Huub Lems is administrateur van de Stichting de Zending van de Protestantse Kerk in Nederland.

Boekencentrum, 2012, pap, 402 pp, € 20.00, 9789023926924
winkelwagen
Poels, V., m.m.v. Anna Damas SSpS
Vrouwen met een missie: Vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden
Het is nog maar een eeuw geleden dat Nederlandse missiezusters een onderdeel vormden van de missionaire beweging die vanuit een vanzelfsprekende overtuiging het goede wilde verspreiden over de wereld. Behalve de heil brengende katholieke kerk, brachten ze ook westerse waarden als de toenmalige gezinsmoraal en het idee van vooruitgang door onderwijs en goede gezondheidszorg. Deze vrouwen gingen voor het leven. Niet omdat ze verwachtten een gewelddadige dood te sterven - begin twintigste eeuw was de marteldood geen toonaangevend motief meer voor missionarissen - maar omdat dat in die tijd van beperkte reismogelijkheden een praktisch en reeel aspect was van het missiewerk. Net als bij de hedendaagse 'vredesmissies' belandden ook zij in een situatie waarin hun idealen niet door iedereen begrepen en gedeeld werden.

In 1887 werd in Wijck bij Maastricht het eerste Nederlandse huis opgericht voor vrouwen die zich wilden inzetten voor de missie. De aantrekkingskracht die van dit postulaat van de Witte Zusters uitging, werd ook door andere congregaties opgemerkt en het aantal missiecongregaties nam snel toe. De meeste van deze congregaties bestaan nog steeds, maar hun ideeen en idealen hebben in de loop van de tijd grote veranderingen doorgemaakt. Aan de hand van een schets van vier missiecongregaties zien we dat de bekeringsijver in de jaren zestig werd afgelost door een solidariteitsbeweging met aandacht voor rechten van vrouwen, armen en verdrukten, zowel in de voormalige missiegebieden als in Nederland zelf. Tegelijkertijd trad er een snelle vergrijzing op in de congregaties en nam het aantal actieve missiezusters dramatisch af. Momenteel bezinnen de overgebleven zusters zich op de vraag of er nog een toekomst bestaat voor hun levenswijze of hun spiritualiteit. Met behulp van niet-Nederlandse zusters en leken zoeken zij naar manieren om een zinvolle bijdrage te leveren aan de interreligieuze dialoog in de huidige multiculturele samenleving.

Valkhofpers, 2008, pap, 160 pp, € 17.00, 9789056252717
winkelwagen
   
Robert, D.L.
Christian Mission. How Christianity became a World Religion
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 214 pp, € 21.00, 9780631236207
winkelwagen
   
Robertson, G.
The Romani People and Selected Churches in Slovakia
Mission 49, Boekencentrum, 2009, pap, 236 pp, € 23.50, 9789023923688
winkelwagen
Schutte, Gerrit, Jasper Vree, Gerrit de Graaf,
Het zendingsbusje en de toverlantaarn, twee eeuwen zendingsliefde en zendingsorganisatie in Protestants Nederland
Sinds de achttiende eeuw voelen westerse christenen zich persoonlijk geroepen om het evangelie te brengen in de 'heidenwereld'. Er ontstonden, ook in Nederland, tal van particuliere, gewoonlijk nietkerkelijk gebonden organisaties die aandacht vroegen voor de zending; door middel van bidstonden, diverse publicaties, zendingsfeesten en lezingen door zendelingen met verlof. Kinderen spaarden een maandagscent voor het zendingsbusje, of verzamelden melkflesdoppen, theelood, gebruikte postzegels en oud papier. Brede lagen van de bevolking maakten zo kennis met de mensen in de niet-westerse wereld.

Deze bundel studies vraagt aandacht voor dit onderbelichte aspect van de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw in Nederland, dat aan de wieg stond van de Nederlandse ontwikkelingshulp. Met bijdragen van Tom van den End, Gerrit de Graaf, Alle G. Hoekema, Chris de Jong, Annemieke Kolle, Cees van der Laan, Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gerrit Schutte en Jasper Vree

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Meinema, 2013, pap, 175 pp, € 18.90, 9789021143286
winkelwagen
Soleiman, Yusak
The Dutch reformed church in late eighteenth century Java. An Eastern adventure
Dit boek is een van de zeldzame studies over zending in het tijdperk van de VOC. Het werpt nieuw licht op de eerste christelijke aanwezigheid op Java in de zeventiende en achttiende eeuw.

Lang werd gedacht dat de VOC zich slechts beperkte tot haar eigen handelsbelangen. De auteur stelt dat zij dit zeker ook deed, maar tegelijkertijd haar best deed als een christelijke regering te besturen. Telkens opnieuw moest zij in theologische, juridische en praktische zaken compromissen sluiten ter wille van de voortgang van de zending. Voor zijn onderzoek naar de wijze waarop de Gereformeerde Kerk zending heeft bedreven op Java gebruikt de auteur als primaire bronnen VOC-verslagen en kerkenraadsnotulen. De latere zendingsbeweging vond deze manier van zending bedrijven ongepast. Deze studie geeft echter aanleiding tot een herwaardering van dit hoofdstuk uit de zendingsgeschiedenis.

Mission 54, Boekencentrum, 2012, pap, ca 288 pp, € 19.90, 9789023920786
winkelwagen
Stiemer, R.E.
Johannes Verkuyl (1908-2001). Een leven lang zending en dialoog
Alle godsdiensten komen ten diepste op hetzelfde neer. Zowel aan de borreltafel als in het theologische debat is dit een veelgehoorde opmerking. Maar is dat ook werkelijk zo?

Hoe verhoudt het evangelie van Jezus Christus zich tot de verschillende religies en levensbeschouwingen in deze wereld? Met deze vraag heeft Johannes Verkuyl (1908-2001), zendingspredikant in Indonesie en hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit, zich jarenlang intensief beziggehouden. De auteur beschrijft in dit proefschrift de ontwikkeling van Verkuyls visie en vergelijkt deze met de veranderingen die zich in de twintigste eeuw op het gebied van de theologie hebben voorgedaan. Het boek geeft niet alleen inzicht in Verkuyls theologie, maar is tegelijk ook een boeiende kennismaking met een van de meest spraakmakende Nederlandse theologen van de jaren zestig en zeventig.

Boekencentrum, 2012, pap, € 21.50, 9789023921073
winkelwagen
   
Strengholt, J.M.
Gospel in the Air: 50 Years of Christian Witness through Radio in the Arab World
Serie Mission 45, Boekencentrum, 2008, pap, 962 pp, € 65.00, 9789023922803
winkelwagen
   
Visser, M.
Conversion Growth of Protestant Churches in Thailand
Mission 47, Boekencentrum, 2008, pap, 298 pp, € 27.50, 9789023923275
winkelwagen
   
Vries, G. de
Zij gelooft, zij anders. 20 jaar oecumenische vrouwensynode
Deze bundel biedt een overzicht van de thema's en onderwerpen die belangrijk zijn geweest en snijdt agendapunten aan voor de toekomst. In interviews en artikelen komen vrouwen aan het woord die aan de basis hebben gestaan van het ontstaan van de synode, of die in de loop van de tijd op de synode een plek hebben gevonden om hun droom te verwoorden.
Narratio, 2007, pap, 112 pp, € 12.50, 9789052638058
winkelwagen
   
Währisch-Oblau, C.
The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Church Leaders from the Global South in Europe Bringing Back the Gospel
By Order
Brill, 2009, geb, € 154.90, 9789004175082
winkelwagen
Walls, A.F.
The Cross-cultural Process in Christian History. Studies in the Transmission and Appropiation of Faith
Orbis, 2002, pap, 284 pp, € 23.50, 9781570753732
winkelwagen
   
Witte-Rang,G.
Geen recht de moed te verliezen: Leven en werk van dr. H.M. de Lange (1919-2001)
Boekencentrum, 2008, pap, 660 pp, € 29.50, 9789023922421
winkelwagen
   
Zeilstra, Jurjen A.
European Unity in Ecumenical Thinking 1937-1948
Boekencentum, 1995, pap, 448, € 15.00, 9789023919551
winkelwagen