B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.0 Bijbel Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Bijbel NBV Standaard (zwart)
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel is zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk bijbelboek.
NBG, 2017, geb, 1700 pp, € 32.50, 9789089121110
winkelwagen

1.4.3.00 Paulus algemeen

Williams, Rowan
God ontmoeten in Paulus
Rowan Williams belicht in dit mooi en speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichterbij de spiritualiteit van Paulus te komen.

Het boek is makkelijk te lezen en staat vol met verhelderende spirituele inzichten. Het is een perfecte start voor beginners, maar ook geschikt voor wie de brieven al meerdere malen heeft gelezen en ze in een fris, nieuwe licht opnieuw wil ontdekken. Bij elk hoofdstuk staan vragen voor reflectie en groepsgesprek. Het boek bevat - voor elk van de zeven weken rond Pasen - ook een lees-rooster met daarbij een inspirerende tekst en een gebed.

Berne Media, 2017, pap, 96 pp, € 14.90, 9789089721600
winkelwagen

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

   
Schomakers, Ben (red)
Spreken over de grens, essays over Dionysius en de onkenbare God
Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende, maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis. Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie, van christendom en platonisme, van literatuur en betoog, en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten.

Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij hij uitgaat van een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring. Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens.

De beweging naar de onkenbare God is het thema van negen essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken. Of juist te zwijgen. Met bijdragen van Inigo Bocken, Desanne van Brederode, Marc De Kesel, Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.95, 9789491110313
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Westerink, Herman (red)
Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit
Dit boek speurt naar de kritische geestelijke houdingen, inspiraties, stijlen en uitingen die inherent zijn aan de christelijke traditie in een moderne en seculiere tijd. Die spiritualiteit is soms uitgesproken profetisch, een andere keer weer aan het oog onttrokken, soms vlijmscherp en uitgesproken, dan weer aarzelend en vragend, tastend op zoek naar nieuwe woorden, houdingen en praktijken die uitdrukking geven aan wat haar drijft en bezield.

Spiritualiteit op scherp is een boek waarin de kritische dimensie van christelijke spiritualiteit wordt verkend en voor hedendaagse maatschappelijke velden - onderwijs, zorg, e.a. - vruchtbaar gemaakt. De hoofdstukken in dit boek zijn geschreven door Herman Westerink, Inigo Bocken, Anne-Marie Bos, Thomas Quartier, Theo van der Zee en Kirstin Zeyer, medewerkers van het Titus Brandsma Instituut die onderzoek doen op het terrein van de maatschappelijke spiritualiteit.

Berne Media, 2017, pap, 128 pp, € 12.90, 9789089721716
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen
   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen
   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen
   
Heijden, Christiaan v.d.
Paus Franciscus, Het vierde jaar. Verlangen naar eenheid.
Adveniat geloofseducatie B.V., 2017, pap, 267 pp, € 19.50, 9789492093370
winkelwagen

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

   
Kunz, A.J., P.J. Vergunst (red)
Reformatie.nu, belijden in een seculiere tijd
Vijf eeuwen nadat Luther met zijn stellingen de Reformatie inluidde, zoomt Reformatie.nu in op deze belangrijke periode in de kerkgeschiedenis. De auteurs zoeken naar mogelijkheden om na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht te brengen. De leidende vraag in deze bundel is daarom: welke betekenis hebben de geloofskernen van de Reformatie voor het christenleven in deze tijd?

Aan de hand van het Apostolicum laten de auteurs zien waar het mannen als Luther en Calvijn om te doen was, en wat dit betekent voor vandaag, wanneer we ons geloof belijden in een seculiere omgeving. Elk hoofdstuk gaat vergezeld van een portret van een reformator, waarin naar voren komt wat de betekenis van deze persoon is voor nu.

Deze uitgave voor theologisch geinteresseerde gemeenteleden en theologen wil het gesprek in de gemeenten stimuleren.

Dr. A.J. Kunz en drs. P.J. Vergunst tekenden voor de redactie. Medewerking verleenden dr. H. van den Belt, ds. J.J. ten Brinke, ds. C. van Duijn, dr. J. van Eck, dr. F.G. Immink, ds. A.J. Mensink, dr. W.H.Th. Moehn, ds. J.J. Mulder, ds. J.C. Schuurman, ds. K.M. Teeuw, dr. P. Veerman, dr. M.J. de Vries en ds. B. van Werven.

Boekencentrum, 2017, pap, 173 pp, € 13.99, 9789023971368
winkelwagen

5.3 Homilitiek, Preekvoorbeelden en lezingen

Leede, Bert de, Ciska Stark
Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk
Preken is een proces van ontvouwen: van voorzichtig onthullen en tonen wat er al is, van nauwkeurig lezen en zorgvuldig spreken, van minutieus studeren en eigentijds doceren. De auteurs beschrijven het proces van preekvoorbereiding volgens de klassieke indeling in zeven fasen, van de eerste orientatie tot en met de evaluatie achteraf. Nieuw is dat ze elke fase speciek belichten vanuit vier complementaire dimensies: de tekst, de hoorder, de prediker en de culturele context. Daarin klinken de resultaten door van het onderzoek dat de auteurs hebben gedaan naar de preekpraktijk binnen de Protestantse kerk in Nederland. Het boek biedt een schat aan informatie en praktische oefeningen
Boekencentrum, 2017, geb, 304 pp, € 34.90, 9789023970132
winkelwagen

5.4.0.0 Liturgie/ Liturgiek Algemeen / Theorie/Geschiedenis

Quartier, Thomas
Liturgische spiritualiteit, benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld
Dit boek verkent de mogelijkheden van een liturgisch leven vandaag vanuit de benedictijnse traditie. De auteur verbindt de velden van liturgie en spiritualiteit met concrete leefsituaties, en brengt hedendaagse ervaringen in gesprek met de Regel van Benedictus en andere bronnen. Centraal in het eerste deel staat de vraag wat liturgische spiritualiteit met het leven te maken heeft - hoe zij het persoonlijk leven en de liturgie kan verrijken. Het tweede deel bestudeert expressievormen - beeld, gezang en symboliek - uit kunst en cultuur, die uitdrukking geven aan liturgische spiritualiteit. In het derde deel komt de betekenis van liturgische spiritualiteit voor de omgang met sterfelijkheid, stervenden en doden aan de orde. De auteur deelt met ons een belangrijk deel van zijn eigen weg naar het benedictijnse leven.

Heruitgave met nieuw voor- en nawoord door abt Henry Vesseur OSB (Sint Willibrordsabdij). Thomas Quartier osb (1972) doceert rituele en liturgische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en gasthoogleraar aan de Benedictijnse Hogeschool Sant Anselmo in Rome. Hij scheef ook Anders Leven (2015) en Kiemcellen. Van klooster naar wereld(2016)

Berne Media, 2017, pap, 223 pp, € 17.95, 9789089721648
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Gool, Liesbeth van
Vasten, 40 dagen inspiratie. Interviews, Bijbelmeditatie, Voorbeelden
De veertigdagentijd voor Pasen is een tijd van vasten. Vasten als oefening komt voor in alle grote godsdiensten. Katholieken (en zij niet alleen)lijken het vasten te herontdekken. Waarom? Hoe gaat dit tegenwoordig? Wat beleef je eraan? Hoe vasten bekende katholieken? Dit boekje wil inspireren en wel zo dat je dit jaar ook wilt vasten om je leven anders in te richten en je relatie tot God te openen. Liesbeth van Gool interviewde o.a. Monic Slingerland (chef opinie bij Trouw), Marc Loriaux (monnik), Christine de Vries (schrijfcoach) en Mariska Litjes (voedingsdeskundige). Met oefeningen, bijbelteksten en meditatie door Anselm Grun.
Adveniat, 2017, pap, 39 pp, € 5.95, 9789492093349
winkelwagen
Sintobin, Nikolaas, Dries van den Akker e.a.
Eindeloos geduldige liefde, 40 dagen dichter bij God, Ignatiaans bidden met de Bijbel
Dit 40-dagenboekje is ontstaan uit de website ignatiaansbidden.org. Met speciaal voor beginners een eenvoudige handreiking van de bekende priester Nikolaas Sintobin. Hij vertelt in dit boekje hoe je je dagelijks retraitemoment kunt invullen. Ook voor drukke mensen!.
Meinema, 2017, pap, 93 pp, € 12.50, 9789021170367
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Overbeeke, Emanuel
Ruhe sanfte, sanfte Ruh! Passiemuziek-een veelkleurig palet door de eeuwen heen
Bij Pasen denken velen meteen aan Bachs Matthaus- en Johannes-Passion. Er bestaan echter veel meer composities voor de tijd rond Pasen. Dit boek geeft een overzicht van die vele andere werken. Wanneer zijn ze ontstaan, welke functie hadden deze stukken binnen en buiten de liturgie en hoe gingen componisten om met teksten? Ook Bachs meesterwerken ontbreken niet in dit boek.

De tekst van het lijdensverhaal heeft vele elementen in zich en de muziek heeft talrijke vormen aangenomen, als Passie en Stabat Mater, in vocale en instrumentale vorm, in meer hoge en meer lage kunst. Gespeeld in wisselende omstandigheden en vanuit verschillende wensen.

Emanuel Overbeeke (1958) studeerde muziekwetenschap in Utrecht en New York. Hij promoveerde over Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten, werkte als docent en schreef meerdere boeken over muziek. De schrijver en publicist is ook een veelgevraagd spreker.

Berne Media, 2017, pap, 176 pp, € 17.50, 9789089721204
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Ploum, Franck
Onze Vader, wat zeg je? Reisleider bij een oergebed
In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is een gebed opgenomen dat in onze traditie het 'Onze Vader' is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de christelijke traditie noemen. Het zit in onze genen. Wanneer onze eigen woorden op zijn, wanneer het water ons aan de lippen staat, grijpen we er (vaak) gedachteloos op terug. Op het sterfbed van mensen die geen woord meer spreken beginnen op ontroerende wijze lippen te bewegen wanneer omstanders het gebed hardop bidden. Maar wat zeggen en bidden we eigenlijk? Wat betekenen grote woorden als Vader, Hemel, Brood, Koninkrijk, Schuld? Welke betekenis komt aan het licht wanneer we alle stof eraf halen en ze vrij maken van dogmatiek?

Een boek, geschikt voor zowel persoonlijke overweging als voor vieringen in kleine of grote kring.

Franck Ploum (1968) is theoloog en als inspirator en als directeur verbonden aan de Ekklesia Breda en Stichting Zinsverband. Vanuit zijn eigen Bureau Mamre is hij werkzaam voor diverse projecten en geeft hij liturgische teksten uit. Hij is een veelgevraagd gastvoorganger en inleider voor bezinningsdagen en retraites.

Berne Media, 2017, pap, 128 pp, € 14.90, 9789089721655
winkelwagen

8 Judaica

   
Witvliet, Theo
Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber
Een mens is voor alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het 'ik' veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere Ik en Jij, Chassidische vertellingen en Godsverduistering - boeken die wereldwijd generaties hebben bezield.

In Kwaliteit van leven laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. In dit essay volgt Witvliet Bubers levensweg en gaat met deze godsdienstfilosoof in gesprek. Het resulteert in een spannende, intensieve ontmoeting.

Theo Witvliet (1939) werkte aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar 'Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd' en was gasthoogleraar aan de Universiteit van Geneve. Internationale bekendheid kreeg hij door vertalingen van zijn publicaties over de bevrijdingstheologie, Een plaats onder de zon (1984) en De weg van de zwarte Messias (1984). Verder schreef hij onder meer Gebroken traditie (1999) en Het geheim van het lege midden (2004).

Skandalon, 2017, pap, 160 pp, € 19.95, 9789492183392
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

Sanders, Ewoud
Levi's eerste kerstfeest - jeugdverhalen over jodenbekering (1792-2015)
Christenen moeten de joden koesteren, want zij zijn Gods uitverkoren volk en bovendien was Jezus joods. Maar de joden moeten Jezus wel als de Messias erkennen. Dat is, in essentie, de boodschap van vijfenzestig protestantse en twaalf katholieke jeugdverhalen over jodenbekering die Ewoud Sanders in dit boek nauwgezet in kaart brengt. Hij onderzoekt hun herkomst en drukgeschiedenis, hoe ze werden ontvangen en in hoeverre er verhaalpatronen in te herkennen zijn. De verhalen verschenen in boekvorm, als krantenfeuilleton, in tijdschriften, in schoolboeken, als kerstgeschenk of als toneelstuk.

Het oudste verhaal dateert van 1792, het jongste van 2015 - want in orthodoxprotestantse kringen beleven sommige jeugdverhalen over jodenbekering herdruk na herdruk. De filosemitische boodschap ('wij koesteren de joden') gaat van oudsher hand in hand met antisemitisme; joodse kinderen die door hun ouders grof worden mishandeld omdat zij zich willen bekeren en joden die op de grond spugen als zij over 'vuile christenen' of 'vuile gojim' praten. Dergelijke verhalen worden, hoe onvoorstelbaar ook, nog altijd aanbevolen voor gereformeerde kinderen vanaf elf jaar.

Vantilt, 2017, geb, € 29.50, 9789460042881
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Mack, Burton L
The Rise and Fall of the Christian Myth. Restoring our Democratic Ideals
publication expected 7th feb 2017
Yale UP, 2017, geb, ca 320 pp, € 29.95, 9780300222890
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

   
Brinkgreve, Christien
Weten vraagt meer dan meten, hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal
Vanaf de conceptie wordt de groei van het embryo tegen het gemiddelde afgezet. Hetzelfde geldt voor schoolprestaties. In veel maatschappelijke domeinen heersen maat en getal. 'Ik hou me nu eenmaal aan de feiten', aldus een prominent hersenwetenschapper. En daar al zit 'm het misverstand: er is hier geen sprake van feiten, maar oplichtende hersendelen op een scan. Het zijn interpretaties, verpakt als wetenschap, zogenaamd 'hard', maar qua denkwerk dun en aanvechtbaar.

Dat leidt tot verwarring, aanvechtbare redeneringen en vaak verkeerde conclusies. De reductie tot statistische gemiddelden maakt dat variatie aan het oog wordt onttrokken en afwijkingen van het gemiddelde al gauw als stoornis worden gezien. Zo wordt uitgegaan van het tekort en niet van het vermogen van mensen. Maar bovenal levert het weinig op voor baby's, ouders, leerlingen of patienten. En om hen was het toch allemaal te doen?

Met de gedachte dat meten weten is, zien we vaak de essentie over het hoofd. In verschillende maatschappelijke gebieden, zoals de zorg en het onderwijs, heerst een regime van maat en getal waarmee het persoonlijke verhaal uit het zicht raakt.

In dit boek worden verschillende domeinen bestreken waarin men met dezelfde problemen worstelt. Het bevat prikkelende interviews met nauw betrokkenen, waaronder Trudy Dehue, Paul Verhaeghe en Xandra Schutte. Zij vertellen waar en hoe het spaak loopt, maar ook hoe het anders kan. Hoe patronen ontstaan, hoe dwingend ze zijn en hoe zij daartegenin gaan. Of je nu patient bent of hulpverlener, werknemer of leidinggevende, of je nu schoolgaande kinderen hebt of kind van bejaarde ouders bent - de lezer komt te weten in welke systemen van denken en handelen wij leven, vaak ongemerkt en deels ongewild.

Amsterdam University Press, 2017, pap, 130 pp, € 14.95, 9789462983861
winkelwagen

9.3 Hermetica

   
Tomberg, V.
Meditaties op de Tarot
Nog te verschijnen, vertaald door M.E. Dufour. Heruitgave van de vertalingen in eigen beheer 2007-2010. Verschijningsdatum en prijs onder voorbehoud.
eigen beheer, 2007, pap, ca 600 pp, € 45.00
winkelwagen

9.3 Psychologie

Mulder, Etty
De diepte van kunst, een beschouwing over de hermeneutiek van Anton Ehrenzweig
In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art, een hermeneutische leer over kunst. Kunst biedt volgens Ehrenzweig een uitweg uit de elementaire vormeloosheid van het bestaan. De diepte van kunst laat zich verklaren aan de hand van het 'primair en secundair proces': chaotische en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn.

In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar het ontstaan ervan het is nooit af. Het kunstwerk valt qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk: van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct naar deelname.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij schrijft over interdisciplinaire en kunsttheoretische onderwerpen.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 72 pp, € 11.50, 9789491110344
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Levinas, Emmanuel
De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit
Tweedehands, net exemplaar

Het meesterwerk van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995), dat het denken over ethiek een geheel nieuwe wending gaf.

Levinas laat in De totaliteit en het Oneindig (1961) zien waarom en hoe de ethiek niet afhankelijk is van een mens als 'ik', maar van de soms lastige ontmoeting met de ander, de medemens, die als het ware intervenieert in ieders leven. Deze oneindige ander breekt in op de totaliteit van het 'ik'. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, respect, compassie, betrouwbaarheid, al deze ethische waarden zijn geen zaken die de mens uit zichzelf 'doet', maar ze vormen een antwoord op de verschijning, telkens weer, van een andere mens. Levinas concretiseert deze verschijning onder meer door een fenomenologische analyse uit te voeren van wat er gebeurt wanneer we met het gezicht van de ander geconfronteerd worden. De weerloosheid van dit andere gelaat daagt uit het eigen bestaan te vergeten, zijn geslotenheid open te breken: zo doet het gezicht van de ander een beroep op de verantwoordelijkheid.

Vertaald door Theo de Boer en Chris Bremmers, met aantekeningen van Theo de Boer (1989)

Ambo Wijsgerig, Ambo, 1989, pap, 384 pp, € 25.00, 9789026306556
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

   
Schuyt, Kees
Spinoza en de vreugde van het inzicht
Balans, 2017, pap, 333 pp, € 34.95, 9789460034060
winkelwagen

95.4 Filosofie Ethiek en Politieke Filosofie

   
Net, J.v.der
Aan de Europese natie
Klement, 2017, pap, 184 pp, € 19.99, 9789086872015
winkelwagen